Vapaa-aikajaosto, kokous 19.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 85 Työpajatoiminnan järjestäminen Svenska Produktionsskolanin (SVEPS) kanssa

KIRDno-2017-1345

Valmistelija

  • Seppo Savikuja, seppo.savikuja@kirkkonummi.fi

Perustelut

Nuorisolain (1285/2016) 13 §:n mukaan nuorten työpajatoiminnan tehtävänä on valmennuksen avulla parantaa nuorten valmiuksia päästä koulutukseen, suorittaa koulutus loppuun ja päästä avoimille työmarkkinoille tai muuhun tarvitsemaansa palveluun.

Hallintosäännön 8 luvun 66 § 10 kohdan mukaisesti vapaa-aikajaosto päättää nuorten työpajatoiminnan järjestämisestä. Vapaa-aikajaosto on 16.8.2017 § 8 kohta 3 päättänyt siirtää nuorisotoimenjohtajalle päätösvallan nuorten työpajatoiminnan järjestämisestä, lukuun ottamatta sopimuksia.

Vapaa-aikajaosto hyväksyi 15.11.2017 § 38 sopimuksen 31.12.2018 saakka nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön järjestämisestä Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Prakticum Ab:n kanssa. Sopimuksella Svenska Produktionsskolan tuottaa kirkkonummelaisille ruotsinkielisille nuorille työpaja- ja etsivän nuorisotyön palvelut.

SVEPS:n työpajalla ja siihen liittyvässä toiminnassa oli 11 kirkkonummelaista nuorta vuonna 2017 ja 7 nuorta vuonna 2018 (19.11.2018).

Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Prakticum Ab/SVEPS:n edustajien kanssa on laadittu uusi sopimus koskien ruotsinkielisten nuorten työpajatoimintaa. Uudessa vuodelle 2019 laaditussa sopimuksessa nuorten työpajatoiminta on omana erillisenä sopimuksenaan. Sopimus esitetään solmittavaksi toistaiseksi voimassa olevaksi sopimukseksi, kuten Omnian kanssa tehty suomenkielinen työpajasopimus on. Kunta maksaa nuorten työpajatoiminnan toteuttamisesta 5 000 euroa vuodessa Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Prakticum Ab:lle.

Nuorisotoimenjohtaja Seppo Savikuja on asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Vapaa-aikajaosto päättää 

1.

hyväksyä liitteenä olevan ruotsinkielisten nuorten työpajatoimintaa koskevan sopimuksen Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Prakticum Ab:n kanssa 1.1.2019 alkaen.

2.

tarkastaa päätöksen kokouksessa.

 

Päätös

Vapaa-aikajaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus tehdään sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa.


Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle, on ilmoitettava:

       - päätös, johon haetaan muutosta
       - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
       - perusteet, joilla muutosta vaaditaan
       - muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
       - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille sivistyspalvelukeskuksen kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla.

Yhteystiedot:

Kirkkonummen kunta, sivistys- ja vapaa-aikalautakunta
Käyntiosoite: Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi
Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi
puh.vaihde 09 29671
s-posti: kirjaamo@kirkkonummi.fi
virka-aika: ma klo 8.30 - 17.00, ti-pe klo 8.30 - 16.00