Vapaa-aikajaosto, kokous 19.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 79 Nuorisopalveluiden vuoden 2019 järjestöavustusten jakaminen eri avustusmuotoihin ja avustusten julistaminen haettavaksi

KIRDno-2018-1538

Valmistelija

  • Seppo Savikuja, seppo.savikuja@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kunnanvaltuusto hyväksyi 15.12.2018 vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2020 – 2021 taloussuunnitelman.

Nuorisopalveluiden avustuksiin yhteisöille on käytettävissä yhteensä 36 000 euroa, josta yhdistyksille jaettaviin toiminta- ja kohdeavustuksiin on osoitettu yhteensä 32 000 €.

Avustusten yhteissummasta 4 000 euroa on osoitettu nuorisopalveluiden toimitila-avustuksiin, kunnan toimitiloja (kouluja ym.) käyttävien paikallisten nuorisoyhdistysten toimitilojen käytöstä aiheutuvien kustannusten kattamiseen. Avustus maksetaan jälkikäteen muiden hallintokuntien nuorisopalveluille osoittaman sisäisen laskutuksen mukaan, eikä sitä julisteta erikseen haettavaksi.

Hallintosäännön 66 §:n mukaan vapaa-aikajaoston toimivaltaan kuuluu päättää avustusten jakoperusteista ja myöntämisestä lautakunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti.

Nuorisolautakunnan 28.11.2006 § 85 hyväksymän Kirkkonummen kunnan avustusohjesäännön mukaan vapaa-aikajaosto voi jakaa avustukset toiminta-, kohde- ja toimitila-avustuksiin.

Toiminta-avustusta voi hakea Kirkkonummen kunnan alueella nuorisotoimintaa harjoittava yhdistys, jonka jäsenistöstä 2/3 on alle 29-vuotiaita. Näitä yhdistyksiä ovat valtakunnallisten nuorisojärjestöjen paikalliset jäsenyhdistykset sekä rekisteröidyt ja rekisteröimättömät paikalliset nuorisoyhdistykset. Rekisteröimättömältä nuorisoyhdistykseltä edellytetään kuitenkin, että sillä on säännöt ja että sen hallinto, toiminta ja talous on järjestetty, kuten rekisteröidyn yhdistyksen ja sen nimenkirjoittajat ovat täysi-ikäisiä. Toiminta-avustus myönnetään yhdistyksen jatkuvan toiminnan avustamiseen. Avustusta myönnetään sellaisten nuorisoyhdistysten toimintaan, jotka ovat aloittaneet toimintansa vähintään edellisenä kalenterivuotena. Lautakunta päättää vuosittain mikä osuus toiminta-avustuksesta jaetaan lautakunnan hyväksymien toiminnallisten mittareiden perusteella.

Vuosiavustuksella voidaan kattaa 85 % saajan kyseistä vuotta koskevista nuorisolautakunnan hyväksymistä menoista.
Kohdeavustusta voidaan myöntää toiminta-avustukseen oikeutettujen hakijoiden lisäksi kirkkonummelaisille rekisteröidyille ja rekisteröimättömille sekä nuorten vapaille toimintaryhmille.

Kohdeavustusta voi hakea ympäri vuoden ja anomus on toimitettava vapaa-aikajaostolle viimeistään 21 vrk ennen tapahtumaa tai tilaisuutta. Avustus maksetaan hyväksyttäviä tositteita vastaan tai sopimuksen mukaisesti taannehtivasti.

Kohdeavustuksin avustettavien hankkeiden henkilöstömenot voivat olla enintään 50 % kokonaiskustannuksista.

Kohdeavustusmuodot ovat: Tapahtumat ja toimintaan liittyvä kalusto, syrjäytymisen ehkäisy, nuorten vapaat toimintaryhmät ja toiminnan käynnistäminen (starttiavustus).

Tapahtumien ja toimintaan liittyvän kaluston kohdeavustusta myönnetään toiminta-avustuksen ulkopuoliseen toimintaan, kuten leireihin, retkiin, projekteihin, koulutukseen, kansalliseen ja kansainväliseen toimintaan sekä toimintaan liittyvään kertaluonteiseen kalustohankintaan.

Syrjäytymisen ehkäisyn kohdeavustusta myönnetään lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn tähtääviin Kirkkonummella toteutettaviin nuorisotoiminnallisiin hankkeisiin, projekteihin tai tapahtumiin.  Kohdeavustusta myönnetään toimintaan, joka on tarkoitettu erityistä tukea tarvitseville ryhmille.  Hankkeet toteutetaan yksin tai yhteistyössä nuorisopalveluiden tai muiden hallintokuntien kanssa kunnan nuorisotiloissa tai muiden tahojen ylläpitämissä nuorisolle tarkoitetuissa toimitiloissa tai paikoissa. Avustettavat tapahtumat tulee olla ilmaisia (tai kohtuullinen osallistumismaksu).

Nuorten vapaiden toimintaryhmien kohdeavustusta myönnetään kirkkonummelaisten nuorten vapaiden ryhmien toimintaan (esim. äänitteiden teosta aiheutuviin kustannuksiin).

Toiminnan käynnistämisen kohdeavustusta (starttiavustus) myönnetään toimintaansa aloittavalle nuorisojärjestölle tai ryhmälle toiminnan käynnistämisestä aiheutuviin menoihin. Yhdistys ei voi saada samana vuonna kuitenkaan sekä startti- että toiminta-avustusta.

Toiminta-avustukseen oikeutetulle hakijalle voidaan myöntää toimitila-avustusta hakijan itsensä omistaman tai vuokraaman ja pääasiallisesti nuorisotoimintaan käytettävän kiinteistön ylläpitokustannuksiin ja vuokriin. Avustuksen määrään vaikuttaa toimintaan osallistuneiden alle 29 v. ryhmien käyttötuntien määrä.

Vapaa-aikajaosto voi halutessaan palkita nuorisotyöstä ansioituneen kirkkonummelaisen henkilön tai järjestön tunnustuspalkinnolla.

Avustusohjesäännön 9.2 kohta säätelee avustusten hakemista ja hakuaikoja. Avustusohjesäännön 9.3 kohdan mukaan yhdistykselle, joka avustusohjesäännön mukaan voi saada toiminta-avustusta, voidaan hakemuksesta myöntää toiminta-avustuksen ennakkoa. Ennakkohakemukset jätetään kunnan kirjaamispisteeseen 31.1. klo 16.00 mennessä.

Toiminta-avustuksen ennakkoa voidaan myöntää 100 - 5000 €. Toiminta-avustuksen ennakko myönnetään nuorisotoimenjohtajan viranhaltijapäätöksellä.

Nuorisotoimenjohtaja Seppo Savikuja on asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Vapaa-aikajaosto päättää:

1.
jakaa nuorisopalveluiden avustusmäärärahan 32 000 € seuraaviin avustusmuotoihin ja julistaa avustukset haettavaksi:
 
-Toiminta-avustus valtakunnallisten nuorisojärjestöjen paikallisille jäsenyhdistyksille, paikallisille rekisteröidyille ja rekisteröimättömille nuorisoyhdistyksille 14 000 €, haettavissa 31.3.2019 klo 16.00 mennessä.

-Toimitila-avustus toiminta-avustukseen oikeutetulle hakijalle 3 000 €, haettavissa 31.3.2019 klo 16.00 mennessä.

-Kohdeavustukset ja tunnustuspalkinto:

  • tapahtumat ja toimintaan liittyvä kalusto
  • syrjäytymisen ehkäisy
  • nuorten vapaat toimintaryhmät
  • toiminnan käynnistäminen (startti),

15 000 €, haettavissa vähintään 21 vrk ennen tapahtumaa tai tilaisuutta. Vapaa-aikajaosto voi myöntää summasta myös tunnustuspalkintoja.

2.
että toiminta-avustuksen ennakkoa voi hakea yhdistys, joka on siihen oikeutettu avustusohjesäännön 9.3 kohdan mukaan.

3.
että hakemukset liitteineen on määräaikoihin mennessä toimitettava kunnan kirjaamispisteeseen.

4.
että myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida.

5.
tarkastaa tämän pykälän kokouksessa.

Päätös

Vapaa-aikajaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Paikalliset nuorisoyhdistykset

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.