Vapaa-aikajaosto, kokous 19.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 80 Liikuntapalveluiden vuoden 2019 järjestöavustusten jakaminen eri avustusmuotoihin ja avustusten julistaminen haettavaksi

KIRDno-2018-1537

Valmistelija

  • Seppo Savikuja, seppo.savikuja@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kunnanvaltuusto hyväksyi 15.12.2018 vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2020 – 2021 taloussuunnitelman.

Liikuntapalveluiden avustuksiin yhteisöille on käytettävissä yhteensä 530 129 €, josta yhdistyksille jaettaviin toiminta- ja kohdeavustuksiin on käytettävissä yhteensä 147 410 €.

Toimitila-avustuksiin on osoitettu 382 719 €. Toimitila-avustukset on tarkoitettu kunnan toimitiloja (uimahallia, kouluja, nuorisotiloja ym.) käyttävien paikallisten liikuntayhdistysten toimitilojen käytöstä aiheutuvien kustannusten kattamiseen. Avustus maksetaan jälkikäteen muiden hallintokuntien liikuntapalveluille osoittaman sisäisen laskutuksen mukaan, eikä sitä julisteta erikseen haettavaksi.

Hallintosäännön 66 §:n mukaan vapaa-aikajaoston toimivaltaan kuuluu päättää avustusten jakoperusteista ja myöntämisestä lautakunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti.

Liikuntalautakunnan 10.12.2009 § 104 hyväksymän Kirkkonummen kunnan liikuntalautakunnan avustusohjesäännön mukaan lautakunta voi jakaa avustukset toiminta-, kohde- ja vuokra-avustuksiin. Toiminta-avustusta voi hakea kirkkonummelainen rekisteröity yhdistys, tai yhdistys, joka on jättänyt rekisteröintihakemuksensa edellisen vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Yhdistyksen pääasiallisena tehtävänä tulee sääntöjen mukaan olla liikunta/ulkoilutoiminta.

Toiminta-avustusta hakevan yhdistyksen jäsenmäärän tulee olla vähintään 15 henkilöjäsentä, joista kirkkonummelaisia 4/5 (80 %). Mikäli ehto (4/5) ei täyty, vähennetään myönnetyn avustuksen osuutta puolella. Tällöin kirkkonummelaisia jäseniä on oltava vähintään 3/5 (60%).

Liikuntalautakunta on hyväksynyt toiminta-avustuksen jakoperusteeksi neljä toiminnallista mittaria. Vapaa-aikajaosto päättää vuosittain siitä toiminta-avustuksen osuudesta, joka myönnetään mittareiden perusteella. Avustusten osuus voi olla enintään 60 % hyväksytyistä toiminnan menoista.

Avustusohjesäännön 22 § säätelee avustusten hakemista ja hakuaikoja. Vapaa-aikajaosto jakaa kohdeavustukset eri hakuaikoina suunnitelmien tai tositteiden perusteella haettaviin avustuksiin.

Avustusohjesäännön 23 §:n mukaan yhdistykselle, joka avustusohjesäännön mukaan voi saada toiminta-avustusta, voidaan hakemuksesta myöntää toiminta-avustuksen ennakkoa. Toiminta-avustuksen ennakkoa voidaan myöntää 100 - 5000 €.

Nuorisotoimenjohtaja Seppo Savikuja on asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Vapaa-aikajaosto päättää;

1
jakaa liikuntapalveluiden avustusmäärärahan 147 410 euroa seuraaviin avustusmuotoihin ja julistaa avustukset haettavaksi:

- kohdeavustus palkkakustannuksiin, jotka aiheutuvat Kirkkonummen uimahallissa järjestetystä erityisryhmien liikunnasta keväällä 2019 (ennakkoon suunnitelmien perusteella haettava) 4 750 €, haettavissa 14.1.2019 klo 16.00 mennessä.

- toiminta-avustus 74 710 €, haettavissa 31.3.2019 klo 16.00 mennessä. Avustuksesta 50 % myönnetään toiminnallisten mittareiden perusteella.

- kohdeavustus liikuntapaikan perustamiseen/perusparannukseen (ennakkoon suunnitelmien perusteella haettava) 8 000 €, haettavissa 31.3.2019 klo 16.00 mennessä.

- kohdeavustus jonkin erityisen ja tiettynä aikana toimeenpantavan tapahtuman toteuttamiseen (ennakkoon suunnitelmien perusteella haettava, maksetaan tositteiden perusteella) 7 000 €, haettavissa 31.3.2019 klo 16.00 mennessä.

- kohdeavustus meripelastustoiminnan edistämiseen (ennakkoon suunnitelmien perusteella haettava) 5 000 €, haettavissa 31.3.2019 klo 16.00 mennessä.

- kohdeavustus palkkakustannuksiin, jotka aiheutuvat Kirkkonummen uimahallissa järjestetystä erityisryhmien liikunnasta syksyllä 2019 (ennakkoon suunnitelmien perusteella haettava) 4 750 €, haettavissa 31.8.2019 klo 16.00 mennessä.

- kohdeavustus kartanvalmistamiskuluihin (tositteiden perusteella haettava) 5 200 €, haettavissa 30.11.2019 klo 16.00 mennessä. Avustus myönnetään liikuntalautakunnan 6.11.2014 § 72 päätöksen ehtojen mukaisesti.

- kohdeavustus koulutustoiminnan kuluihin (tositteiden perusteella haettava) 17 000 €, haettavissa 30.11.2019 klo 16.00 mennessä.

- kohdeavustus liikuntapaikkojen vuokrakustannuksiin (tositteiden perusteella haettava) 18 000 €, haettavissa 30.11.2019 klo 16.00 mennessä.

- urheilustipendit ja huomionosoitukset 3 000 €.

2
että toiminta-avustuksen ennakkoa voi hakea yhdistys, joka on siihen oikeutettu avustusohjesäännön 23 §:n mukaan.

3
että hakemukset liitteineen on määräaikaan mennessä toimitettava kunnan kirjaamispisteeseen.

4
että myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida.

5
tarkastaa tämän päätöksen kokouksessa.

 

Päätös

Vapaa-aikajaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Liikuntayhdistykset

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.