Vapaa-aikajaosto, kokous 19.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 82 Liikuntapalveluiden kohdeavustus liikuntapaikkojen vuokrakustannuksiin 2018

KIRDno-2018-111

Valmistelija

  • Risto Rossi, risto.rossi@kirkkonummi.fi

Perustelut

Liikuntalautakunta hyväksyi 10.12.2009 § 104 Kirkkonummen kunnan liikuntalautakunnan avustusohjesäännön. Avustusohjesääntö tuli voimaan 1.1.2010.

Vapaa-aikajaosto päätti 19.1.2018 § 6 osoittaa liikuntapalveluiden avustusmäärärahasta 18 000 € kohdeavustukseen liikuntapaikkojen vuokrakustannuksiin (tositteiden perusteella haettava), haettavissa 30.11.2018 klo 16.00 mennessä.

Vuokra-avustuksia voidaan myöntää toiminta-avustuksiin oikeutetuille kirkkonummelaisille rekisteröidyille hakijoille liikuntapaikkojen vuokrakustannuksiin alle 20-vuotiaille järjestetystä toiminnasta.

Avustus on julistettu haettavaksi kuulutuksella kunnan ilmoitustaululla 19.2. - 30.11.2018, ilmoituksella Kirkkonummen Sanomissa 18.2.2018 ja Västra Nylandissa 20.2.2018. Edellä olevien kuulutusten lisäksi avustuksesta on tiedotettu järjestökirjeillä.

Määräaikaan mennessä hakemuksen jättivät 9 paikallista urheiluseuraa. Kaikki avustusta hakeneet yhdistykset ovat avustusohjesäännön mukaaan hakukelpoisia yhdistyksiä. Määräajan jälkeen ei ole jätetty hakemuksia.

Hakijat, maksetut vuokrat, hyväksytyt vuokrakustannukset sekä ehdotus vuokra-avustusten myöntämiseksi ilmenee liitteestä.

Nuorisotoimenjohtaja Seppo Savikuja on asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Vapaa-aikajaosto päättää

1
hyväksyä liitteen mukaiset vuokra-avustukset.

2
tarkastaa päätöksen kokouksessa.

Päätös

Vapaa-aikajaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

hakijat

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus tehdään sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa.


Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle, on ilmoitettava:

       - päätös, johon haetaan muutosta
       - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
       - perusteet, joilla muutosta vaaditaan
       - muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
       - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille sivistyspalvelukeskuksen kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla.

Yhteystiedot:

Kirkkonummen kunta, sivistys- ja vapaa-aikalautakunta
Käyntiosoite: Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi
Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi
puh.vaihde 09 29671
s-posti: kirjaamo@kirkkonummi.fi
virka-aika: ma klo 8.30 - 17.00, ti-pe klo 8.30 - 16.00