Vapaa-aikajaosto, kokous 19.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 78 Kulttuuripalveluiden vuoden 2019 järjestöavustusten jakaminen eri avustusmuotoihin ja avustusten julistaminen haettavaksi

KIRDno-2018-1580

Valmistelija

  • Maaret Eloranta, kulttuuritoimen johtaja, maaret.eloranta@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kirkkonummen kunnan hallintosäännön 8. luvun 66 § 3 momentin mukaan vapaa-aikajaosto päättää avustusten jakoperusteista ja myöntämisestä lautakunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti.

Paikallisille kulttuurijärjestöille myönnettävien avustusten jakoon liittyvät menettelytavat ja ohjeet on määritelty sivistyslautakunnan 1.2.2006 hyväksymässä Kirkkonummen kunnan kulttuuripalveluiden avustusohjesäännössä. Avustusohjesäännön tarkoittamia avustuksia ei myönnetä paikallisille yhdistyksille, jotka saavat samaan tarkoitukseen joko määrärahoja tai avustuksia Kirkkonummen kunnan muilta toimielimiltä.  Avustuksen myöntämisen yleisenä edellytyksenä on, että avustusta voidaan pitää sen käyttötarkoituksen toteuttamisen kannalta tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Avustusohjesäännön tarkoittamia avustuksia (tunnustuspalkintoja lukuun ottamatta) ei myönnetä yksityishenkilöille.

Yleisavustusta voi hakea kirkkonummelainen rekisteröity yhdistys tai yhdistys, joka on jättänyt rekisteröintihakemuksensa edellisen vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Yhdistyksen pääasiallisena tehtävänä tulee sääntöjen mukaan olla kulttuuritoiminta. Yleisavustusta hakevan yhdistyksen jäsenmäärän tulee olla vähintään 10 henkilöjäsentä, joista kirkkonummelaisia 3/5 (60%).

Kohdeavustusten haussa ovat yleisavustukseen oikeutettujen lisäksi hakukelpoisia myös sellaiset rekisteröidyt yhdistykset, joiden pääasiallisena tehtävänä sääntöjen mukaan on muut kuin kulttuuritoiminta sekä erityisistä syistä myös rekisteröimättömät yhteisöt ja ryhmät.

Kohdeavustuksia voidaan myöntää seuraaviin käyttötarkoituksiin: kulttuurin harjoittaminen ja harrastaminen, esim. erillisten tapahtumien järjestäminen, kulttuuritoimintaan liittyvä koulutus, toimintaa palvelevan kaluston ja aineiston hankinta, tutkimukset ja julkaisut, museorakennusten- ja kokoelmien ylläpito ja hoito, toimitilakustannukset (tilavuokrat ja muut kustannukset toimitiloista, jotka eivät kuulu kunnan tilojen käyttövuorojen käytöstä myönnettävien toimitila-avustusten piiriin)

Avustuksen myöntäjä voi liittää myönnettäviin avustuksiin myös muita tarpeellisia ehtoja.

Vuosittain päätetään,
- mikä osuus järjestöavustuksiin varatusta määrärahasta osoitetaan kuhunkin avustusohjesäännön mukaiseen käyttötarkoitukseen.
- mikä osa yleisavustuksia varten varatusta määrärahasta myönnetään toiminnallisten mittareiden perusteella
- miten avustusten myöntäminen painotetaan
- myönnetäänkö tunnustuspalkintoja ja mikä on myöntämisperuste

Käytettävissä oleva määräraha 2019 ja sen jako eri avustusmuotoihin ja painotukset

Kunnanvaltuuston hyväksymässä vuoden 2019 talousarviossa on osoitettu järjestöjen avustusmäärärahat vapaa-aikajaostolle. Toiminta- ja toimitila-avustusten kokonaismäärät ovat samat kuin vuoden 2018 käyttösuunnitelmassa. Päätösehdotuksessa avustusten osoittamista eri kohdeavustuksiin on muutettu edellisestä vuodesta siten, että rekisteröimättömille toimijoille osoitetaan 4000 €, rekisteröidyille järjestöille 31.3.2019 haettaviin kohdeavustuksiin 11 100 € ja 30.9.2019 haettaviin kohdeavustuksiin 4000 €.

Tunnustuspalkintoihin ehdotetaan 800 € summaa ja myöntämisperusteeksi ansiokasta työtä sanataiteen alalla Kirkkonummella. Tunnustuspalkinto voidaan avustusohjesäännön mukaan myöntää ansioituneelle kirkkonummelaiselle järjestölle tai järjestön jäsenelle.

Avustusten jako ehdotetaan painotettavaksi lasten ja nuorten kulttuuritoimintaan ja kohdeavustusten osalta erityisesti toiminnan kehittämiseen ja yhteistyöhankkeisiin hoitolaitosten, koulujen ja muiden toimijoiden kanssa.

Tiedotus, haku ja maksatus

Avustusten hakuajat on määritelty avustusohjesäännössä. Vapaa-aikajaoston päätöksen mukainen määrärahojen jaottelu ja erityisehdot julkaistaan kuulutuksena päätöksen saatua lainvoiman ja kunnan internet-sivuille päivitetään päätöksen mukaiset hakuohjeet ja lomakkeet.

Avustusohjesäännön mukaan ennakot maksetaan kulttuuritoimenjohtajan viranhaltijapäätöksellä, varsinaiset avustuspäätöksen tekee vapaa-aikajaosto. Ennakkopäätös sisältää myönnetyn ennakon palauttamisvelvollisuuden, jos maksettu ennakko on suurempi kuin myönnettävä varsinainen avustus.

Kunnanhallituksen päätöksen 1.10.2007 § 439 mukaiset toimitila-avustukset kunnan toimitilojen käytöstä paikallisten kulttuurijärjestöjen osalta maksetaan kulttuuritoimenjohtajan viranhaltijapäätöksellä sisäisinä laskuina eri hallintokuntien laskutuksen perusteella.

Kulttuuritoimenjohtaja Maaret Eloranta on valmistelijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Vapaa-aikajaosto päättää

1.

jakaa kulttuuripalveluiden avustusmäärärahan 114 500 € seuraaviin avustusmuotoihin ja julistaa avustukset haettaviksi:

A. Toimintasopimusavustus 37 600  €, hakuaika 15.1.2019 klo 16:00 mennessä.

B. Yleisavustukset paikallisille kulttuurijärjestöille, 57 000 €, hakuaika 31.3.2019 klo 16:00 mennessä. Avustuksesta n. 90 % myönnetään toiminnallisten mittareiden perusteella.

C.1 Kohdeavustukset rekisteröidyille järjestöille 11 100 €, hakuaika 31.3.2019 klo 16:00 mennessä.

C.2 Kohdeavustukset rekisteröimättömille yhteisöille ja ryhmille 4 000 €, hakuaika 31.3.2019 klo 16:00 mennessä. Ryhmässä tai yhteisössä on oltava vähintään 3 jäsentä, joista ainakin yksi on kirkkonummelainen. Hanke tulee toteuttaa Kirkkonummella vuoden 2019 aikana.  Avustuksen käyttötarkoitus on kulttuurin harjoittaminen ja harrastaminen, esim. erillisten tapahtumien järjestäminen, kulttuuritoimintaan liittyvä koulutus tai tutkimukset ja julkaisut.

C.3 Kohdeavustukset rekisteröidyille järjestöille 4 000 €, hakuaika 30.9.2019 klo 16:00 mennessä.

D. Tunnustuspalkinnot 800 €, ehdotusten jättämisaika päättyy 15.5.2019 klo 16:00. Myöntämisperusteena vuonna 2019 on ansiokas työ sanataiteen alalla Kirkkonummella. Vapaa-aikajaosto päättää erikseen saapuneiden ehdotusten perusteella palkinnon jakamisesta yhdelle tai useammalle henkilölle tai järjestölle rahana tai lasimitalin muodossa. Mahdolliset tunnustuspalkinnot jaetaan Kirkkonummi-päivien yhteydessä. 

2.

että jaosto voi, arvioituaan hakemukset ja ehdotukset, myös jättää jakamatta kohdeavustuksiin rekisteröimättömille yhteisöille ja ryhmille sekä  tunnustuspalkintoihin varatun määrärahan tai osan niistä. Jakamatta jätetty määräraha siirretään kohdeavustuksiin haettavaksi 30.9.2019 mennessä.

3.
että avustusten haussa tulee käyttää kulttuuripalveluiden hakulomakkeita. Hakuasiakirjat ja ehdotukset tulee toimittaa kunnan kirjaamoon postitse tai sähköpostilla tai jättää Kirkkonummen kunnantalon palvelupisteeseen (Ervastintie 2, 1 kerros) hakuaikojen puitteissa.

4.
että myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

5.
että avustusten jaossa painotetaan lasten ja nuorten kulttuuritoimintaa ja kohdeavustusten osalta erityisesti toiminnan kehittämistä ja yhteistyöhankkeita hoitolaitosten, koulujen ja muiden toimijoiden kanssa.

6.
että päätös tarkastetaan kokouksessa.
 

Päätös

Vapaa-aikajaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

kulttuuritoimenjohtaja, kulttuurisihteeri

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.