Vapaa-aikajaosto, kokous 19.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 88 Kameravalvonnan järjestäminen Framnäsin huoltorakennuksessa ja Masalan jalkapallohallissa

KIRDno-2017-1532

Valmistelija

  • Seppo Savikuja, seppo.savikuja@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kunnan kameravalvontaa koskevan ohjeistus on käsitelty kunnan johtoryhmässä 29.3.2016, kunnan yhteistoimintaryhmässä 30.3.2016 sekä kunnan hallintoryhmässä 1.4.2016.

Tietosuojavaltuutetun ohjeen (11.4.2011) mukaisesti rekisterinpitäjänä toimiva organisaatio päättää kameravalvonnan käyttöönotosta.

Hallintosäännön 4 luvun 17 §:n 6 kohdan mukaan kukin lautakunta päättää hallinnassaan olevien kiinteistöjen, toimitilojen, laitosten ja alueiden käyttöperiaatteista ja aukioloajoista, jollei hallintosäännössä ole toisin määrätty. Hallintosäännön 17 §:n määräyksiä noudatetaan soveltuvin osin jaostoissa ja johtokunnissa.

Päätöksen kameravalvonnan käyttöönottamisesta tekee se lautakunta/jaosto, jonka hallinnassa olevasta kiinteistöstä on kysymys. Vapaa-aikajaosto päättää hallinnassaan olevien tilojen osalta kameravalvonta-asioista.

Valvontakameroiden hankinta on keskitetty tilahallinnolle (palvelutuotannon johtokunta 26.1.2012 § 10).

Kameravalvontaan sovelletaan tietosuojalakeja. Henkilötietolaki (523/1999) on henkilötietojen käsittelyä koskeva yleislaki ja sen periaatteita sovelletaan tallentavan tai muun kameravalvontajärjestelmän avulla suoritettavaan henkilötietojen käsittelyyn. Henkilötietolain mukaan kuvaamisella kerättävien tietojen tulee rajoittua tehtävien hoitamisen kannalta tarpeellisiin henkilötietoihin. Käsittely muuhun kuin ennalta määriteltyyn (ja rekisteriselosteeseen kirjattuun) tarkoitukseen on henkilötietolain 7 §:n nojalla kielletty.

Kameravalvonnasta työpaikalla on säädetty työelämän tietosuojalain 16–17 §:ssä. Kameravalvonta on sallittua tilanteissa, joissa tarkoituksena on työntekijöiden ja/tai muiden työnantajan tiloissa olevien henkilöiden henkilökohtaisen turvallisuuden varmistaminen, omaisuuden suojaaminen, tuotantoprosessien asianmukaisen toiminnan varmistaminen sekä em. vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäiseminen ja selvittäminen.

Kirkkonummella valvontakamerat on pääosin asennettu ulkotiloihin ilkivallan ehkäisemiseksi. Joissakin kiinteistöissä valvontakameroita on myös sisätiloissa mm. turvallisuussyistä ja omaisuuden suojaamiseksi.

Tallentavasta kameravalvonnasta kertova rekisteriseloste pidetään ko. kiinteistössä ilmoitustaululla tai vastaavassa paikassa julkisesti saatavilla. Kameravalvonnasta tulee myös ilmoittaa asianmukaisesti. Tyypillisin ilmoittamistapa on, että ulko-oville ja muihin näkyviin paikkoihin asetetaan kameravalvonnasta kertovat kyltit tai liimataan tarrat.

Kiinteistön toiminnasta vastuussa oleva esimies laatii rekisteriselosteen ja huolehtii siitä, että kameravalvonnasta kertovat kyltit/tarrat laitetaan näkyville. Rekisteriseloste sisältää maininnat siitä, mihin tarkoitukseen kameravalvontaa käytetään, kenellä on oikeus katsoa tallenteet ja miten tallenteet hävitetään.

Tallenteita saa katsoa vain rekisteriselosteeseen kirjattuihin tarkoituksiin. Jos tallenne katsotaan, se dokumentoidaan erilliselle lomakkeelle. Suositeltavaa on, että tallennetta katsottaessa läsnä olisivat ainakin rekisterinpitäjää edustava henkilö, kiinteistön vahtimestari tai muu vastaava henkilö sekä henkilöstöä tai työsuojelua edustava henkilö.

Ohjeen mukaan tallenteet on tarkoituksenmukaista poistaa palvelimelta mahdollisimman nopeasti. Maksimiaika tallenteiden säilytysajalle on yksi vuosi. Poikkeuksellisesti tallenteita voi säilyttää pidempään, mikäli tallennetta tarvitaan kesken olevan asian selvittämiseksi tai jos siihen on muu erityinen syy. Tavallisesti tallennin poistaa itsenäisesti vanhimmat tallenteet. Tietojen hävittämisen tapa kirjataan myös rekisteriselosteeseen.

Vapaa-aikajaoston hallinnassa olevista tiloista kameravalvonta toteutetaan Masalan urheilupuiston huoltorakennuksessa (Framnäs) ja Masalan jalkapallohallissa. Masalan urheilupuiston huoltorakennuksen ja Masalan jalkapallohallin kameravalvonta on käsitelty kunnan yhteistoimintaryhmässä 30.11.2018.

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Vapaa-aikajaosto päättää ottaa kameravalvonnan käyttöön Masalan urheilupuiston huoltorakennuksessa ja Masalan jalkapallohallissa liitteenä olevassa rekisteriselosteessa esitettyyn tarkoitukseen.
 

Päätös

Vapaa-aikajaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Huoltomestari, nuorisotoimenjohtaja, vapaa-aikasihteeri

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus tehdään sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa.


Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle, on ilmoitettava:

       - päätös, johon haetaan muutosta
       - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
       - perusteet, joilla muutosta vaaditaan
       - muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
       - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille sivistyspalvelukeskuksen kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla.

Yhteystiedot:

Kirkkonummen kunta, sivistys- ja vapaa-aikalautakunta
Käyntiosoite: Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi
Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi
puh.vaihde 09 29671
s-posti: kirjaamo@kirkkonummi.fi
virka-aika: ma klo 8.30 - 17.00, ti-pe klo 8.30 - 16.00