Vapaa-aikajaosto, kokous 19.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 86 Jäävuoroja HCK Salamat ry:n kautta kuntalaisille Varuboden Areenalla vuonna 2019

KIRDno-2018-1368

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Seppo Savikuja, seppo.savikuja@kirkkonummi.fi

Perustelut

HCK Salamat ry on lähestynyt  kunnan vapaa-aikapalveluita 3.10.2018 ja esittää kunnalle jäävuorojen ostamista seuralta kuntalaisten yleisöluisteluja varten, Kirkkonummen Monitoimihalli Varuboden Areenasta  21.10. - 30.12.2018 välisenä aikana sunnuntaisin klo 15 - 16.00., lukuun ottamatta 2.12.2018. Käyttötunteja ehdotuksessa on yhteensä 10 tuntia 15 min. ja tuntihinnan ollessa 180 euroa tunti kokonaiskustannus olisi näin ollen 1 845 euroa mainitulta ajalta.

Vapaa-aikapalveluihin on tullut tiedusteluja jäähallin yleisöluisteluvuoroista.

Vapaa-aikajaosto päätti 20.12.2017 että Kirkkonummen kunnan ja Kirkkonummen Monitoimihalli Oy:n välinen sopimus vuodelle 2018 hyväksytään kevätkauden 1.1. - 30.6.2018 osalta. Syyskauden 1.8. - 31.12.2018 osalta käyttöoikeussopimus voidaan allekirjoittaa vain siten, että vuorot sisältävät myös arki-illan tai viikonlopun yleisöluisteluvuoron. Kirkkonummen kunnalla oli käyttöoikeussopimus Kirkkonummnen Monitoimihalli Oy:n kanssa kevätkauden 2018 osalta.  Syyskauden osalta halliyhtiö ilmoitti, että kunnalle ei myydä vapaa-aikajaoston päätöksessä todettua viikottaista yleisöluisteluvuoroa arki-illasta tai viikonloppuisin osakasvuoro- ja muihin sopimusvuoroihin vedoten. Syyskauden jääaika kunnalle on vuosittain ollut 1.10. - 31.12. välillä.

Vapaa-aikajaosto päätti kokouksessaan 6.6.2018 todeta, että neuvotteluissa Kirkkonummen Monitoimihalli Oy:n kanssa ei päästy sopimukseen. Näin ollen syyskauden osalta kunnalla ei ole voimassa olevaa käyttöoikeussopimusta Varuboden Areenan osalta.

Nyt tehty ehdotus ei tuntihinnan osalta poikkea merkittävästi vapaa-aikajaoston päätöksessä mainitusta tuntihinnasta 178 euroa, jonka jaosto ilmoitti olevansa valmis maksamaan halliyhtiölle arki-illan tai viikonlopun jääajasta. Pieni ero johtuu  seuran perimästä laskutuspalkkiosta.

HCK Salamat ry:n ehdotus mahdollistaa kuntalaisten yleisöluisteluvuoron Varuboden Areenalla sunnuntaisin ja on siten perusteltu ja talousarviomäärärahojen puitteissa toteutettavissa.

Nuorisotoimenjohtaja Seppo Savikuja on asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

Ehdotus

Esittelijä

Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Vapaa-aikajaosto päättää:

1

ostaa HCK Salamat ry:ltä kuntalaisten yleisöluisteluvuoroja sunnuntaisin Varuboden Areenalta ehdotuksen mukaisesti klo 15.00 - 16.00 ( 9.12. klo 14.45 - 16.00) 28.10. - 30.12.2018 välisenä aikana, yhteishintaan 1 665 euroa.

2

tarkastaa päätöksen kokouksessa

Muutettu pohjaehdotus

Vapaa-aikajaosto päättää:

1

ostaa HCK Salamat ry:ltä kuntalaisten yleisöluisteluvuoroja sunnuntaisin Varuboden Areenalta ehdotuksen mukaisesti klo 15.00 - 16.00 ( 9.12. klo 14.45 - 16.00) 4.11. - 30.12.2018 välisenä aikana, yhteishintaan 1 485 euroa.

2

tarkastaa päätöksen kokouksessa

Päätös

Vapaa-aikajaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.
 

Valmistelija

  • Seppo Savikuja, seppo.savikuja@kirkkonummi.fi

Perustelut

Vapaa-aikajaosto päätti 24.10.2018 § 70 ostaa HCK Salamat ry:ltä kuntalaisten yleisöluisteluvuoroja sunnuntaisin Varuboden Areenalta 4.11. - 30.12.2018,  klo 15.00 - 16.00 välisenä aikana, yhteishintaan 1 485 euroa.

Yleisöluisteluvuorot ovat olleet syksyn aikana suosittuja keräten 9.12.2018 mennessä yhteensä 280 luistelijaa. Parhaimmillaan luistelijoita on ollut 70 kpl kyseisen tunnin aikana.

HCK Salamat ry on 18.11.2018 lähestynyt kunnan vapaa-aikapalveluita ja tiedustellut kunnan halukkuutta jäävuorojen ostoon seuralta kuntalaisten yleisöluisteluja varten, Kirkkonummen Monitoimihalli Varuboden Areenasta 6.1. - 10.2.2019 välisenä aikana sunnuntaisin klo 15 - 16.00. Käyttötunteja ehdotuksessa on yhteensä 6 tuntia ja tuntihinnan ollessa 180 euroa/tunti kokonaiskustannus on 1 080 euroa mainitulta ajalta.

Todettakoon, että kunnalla ei ole voimassa olevaa käyttöoikeussopimusta Varuboden Areenan osalta keväälle 2019.

Sunnuntain yleisöluisteluvuorot ovat toteutettavissa talousarviomäärärahojen puitteissa.

Nuorisotoimenjohtaja Seppo Savikuja on asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Vapaa-aikajaosto päättää:

1

ostaa HCK Salamat ry:ltä kuntalaisten yleisöluisteluvuoroja sunnuntaisin Varuboden Areenalta ehdotuksen mukaisesti  6.1. - 10.2.2019, klo 15.00 - 16.00 välisenä aikana, yhteishintaan 1 080 euroa.

2

tarkastaa päätöksen kokouksessa

Päätös

Vapaa-aikajaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

HCK Salamat ry

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus tehdään sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa.


Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle, on ilmoitettava:

       - päätös, johon haetaan muutosta
       - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
       - perusteet, joilla muutosta vaaditaan
       - muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
       - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille sivistyspalvelukeskuksen kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla.

Yhteystiedot:

Kirkkonummen kunta, sivistys- ja vapaa-aikalautakunta
Käyntiosoite: Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi
Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi
puh.vaihde 09 29671
s-posti: kirjaamo@kirkkonummi.fi
virka-aika: ma klo 8.30 - 17.00, ti-pe klo 8.30 - 16.00