Vapaa-aikajaosto, kokous 16.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Hallintosäännön 8. luvun 66 §:n nojalla päätettävien asioiden ratkaisuvallan siirtäminen, kunnan monialainen nuorten ohjaus- ja palveluverkosto, etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta

KIRDno-2017-36

Valmistelija

  • Katja Linnakylä, katja.linnakyla@kirkkonummi.fi

Perustelut

Hallintosääntö 8 Luku 66 § vapaa-aikajaoston tehtävät ja toimivalta,

kohta 8. päättää kunnan monialaisen nuorten ohjaus- ja palveluverkoston toiminnasta ja
kohta 9. päättää etsivän nuorisotyön järjestämisestä ja nimeää etsivän nuorisotyön toimeenpanosta vastaavan viranhaltijan
kohta 10 päättää nuorten työpajatoiminnan järjestämisestä

Nuorisolain (1285/2016) 9 § monialainen yhteistyö mukaan paikallisten viranomaisten monialaisen yhteistyön yleistä suunnittelua ja toimeenpanon kehittämistä varten kunnassa on oltava ohjaus- ja palveluverkosto tai muu vastaava yhteistyöryhmä, jonka kohderyhmänä ovat kaikki kunnassa asuvat nuoret.
Verkoston tai muun yhteistyöryhmän tehtävänä on
1) koota tietoja nuorten kasvu- ja elinoloista sekä arvioida niiden pohjalta nuorten tilannetta paikallisen päätöksenteon ja sunnitelmien tueksi
2) edistää nuorille suunnattujen palvelujen yhteensovittamista, yhteisiä menettelytapoja nuorten palveluihin ohjaamisessa sekä tiedonvaihdon sujuvuutta
3) edistää yhteistyötä nuorisotoiminnan toteutumiseksi.

Nuorisolaki 1285/2016 § 10 mukaan etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa häntä sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan, itsenäistymistään, osallisuuttaan yhteiskuntaan ja muuta elämänhallintaansa sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille.

Nuorisolautakunta on 27.4.2011 perustanut nuorten ohjaus- ja palveluverkoston, pyytänyt verkostoon eri tahojen edustuksen, päättänyt, että nuorisotoimen edustajana ja puheenjohtajana verkostossa on nuorisotoimenjohtaja. Samalla lautakunta on päättänyt, että etsivän nuorisotyön toimeenpanosta vastaavaksi viranhaltijaksi nimetään nuorisotoimenjohtaja.

Nuorisolain1285/2016 13 § mukaan nuorten työpajatoiminnan tehtävänä on valmennuksen avulla parantaa nuoren valmiuksia päästä koulutukseen, suorittaa koulutus loppuun ja päästä avoimille työmarkkinoille tai muuhun tarvitsemaansa palveluun.

Kunnanhallitus on 14.1.2013 § 43 päättänyt hyväksyä toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön järjestämisestä Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omniassa 1.1.2013 alkaen, ja että kunta varaa vuosittain kunnan talousarvioon määrärahan työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön järjestämiseen. Määrärahat on varattu nuorisopalveluiden talousarvioon.

Kunnanjohtaja on 21.3.2017 § 3 päättänyt, että kunta osallistuu kunnanhallituksen 17.11.2014 ja kunnanjohtajan 16.6.2015 päätösten mukaisesti sopimusosapuolena ruotsinkielisen SVEPS:n työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön ylläpitämiseen 1.1.-31.12.2017 Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen/Prakticum Ab:n kanssa ja että määräraha toimintaa varten varataan nuorisolautakunnan määrärahoihin.  Kunnanjohtaja on myös oikeuttanut nuorisotoimenjohtajan edustamaan asiassa Kirkkonummen kuntaa.

Hallintosäännön 8 Luku 66 § Vapaa-aikajaoston tehtävät ja päätösvalta mukaan jaosto voi siirtää toimivaltaansa alaiselleen viranhaltijalle.

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Vapaa-aikajaosto päättää siirtää nuorisotoimenjohtajalle päätösvallan

1. 
kunnan monialaisen nuorten ohjaus- ja palveluverkoston toiminnasta.

2. 
etsivän nuorisotyön järjestämisestä, lukuunottamatta sopimuksia, sekä nimeää nuorisotoimenjohtajan etsivän nuorisotyön toimeenpanosta vastaavaksi viranhaltijaksi.

3. 
nuorten työpajatoiminnan järjestämisestä, lukuunottamatta sopimuksia.

Päätös

Vapaa-aikajaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

nuorisotoimenjohtaja, vapaa-aikatoimen johtaja

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.