Vapaa-aikajaosto, kokous 16.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Hallintosäännön 8. luvun 66 §:n nojalla päätettävien asioiden ratkaisuvallan siirtäminen, kulttuurin ja kirjaston maksut sekä kirjastoauton pysähdyspaikat

KIRDno-2017-36

Valmistelija

  • Katja Linnakylä, katja.linnakyla@kirkkonummi.fi

Perustelut

Hallintosääntö 8 Luku 66 § Vapaa-aikajaoston tehtävät ja päätösvalta, kohta 4. päättää toimialansa maksuista, jollei hallintosäännössä toisin määrätä. 
Kulttuuri- ja museotoiminnassa asiakkailta perittäviä maksuja ovat museon pääsymaksut, paikallishistoriallisten julkaisujen myyntihinnat sekä yksittäisiin kotiseuturetkiin ja tilaisuuksiin liittyvät maksut. Toiminnan pienimuotoisuuden takia maksujen taloudellinen merkitys on erittäin pieni. Tapahtumajärjestelyihin ja julkaisuihin liittyen joustavuus paranee, jos päätösvalta näistä pienistä maksuista delegoidaan viranhaltijalle.

Hallintosääntö 8 Luku 66 § Vapaa-aikajaoston tehtävät ja päätösvalta, kohta 14. päättää asiakkailta perittävistä kirjaston käyttöön liittyvistä maksuista.
Kirjastolaissa säädetään, että kirjaston omien aineistojen käyttö, lainaus ja varaaminen sekä ohjaus ja neuvonta on maksutonta. Kunta voi periä myöhässä palautetuista aineistoista ja muista kuin edellä mainituista suoritteista kohtuullisen, enintään suoritteen tuottamisesta kunnalle aiheutuvien kokonaiskustannusten määrää vastaavan maksun. Kirjaston käyttösääntöjen mukaan asiakas on velvollinen korvaamaan kadonneen aineiston ja maksamaan myöhästymismaksuja, kaukolainoja ja tulosteita.

Hallintosääntö 8 Luku 66 § Vapaa-aikajaoston tehtävät ja päätösvalta, kohta 15. määrätä kirjastoauton pysähdyspaikat ja toimialue.
Kirjastotoimenjohtaja on aiemmin vastannut kirjastoauton pysähdyspaikoista. Toiminnan joustavuuden ja käytännön organisoinnin takia on tarkoituksenmukaista, että päätösvalta ko.asiassa delegoidaan kirjastotoimen toiminnasta vastaavalle viranhaltijalle.

Hallintosäännön 8 Luku 66 § Vapaa-aikajaoston tehtävät ja päätösvalta mukaan jaosto voi siirtää toimivaltaansa alaiselleen viranhaltijalle.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Vapaa-aikajaosto päättää siirtää päätösvallan

1. 
kulttuuri- ja museotoimintaan liittyvistä asiakkailta perittävistä maksuista kulttuuritoimenjohtajalle.

2. 
asiakkailta perittävistä kirjaston käyttöön liittyvistä maksuista kirjastotoimenjohtajalle.

3. 
kirjastoauton pysähdyspaikoista ja toimialueesta kirjastotoimenjohtajalle.

Päätös

Vapaa-aikajaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

kulttuuritoimenjohtaja, kirjastotoimenjohtaja, vapaa-aikatoimen johtaja

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.