Vapaa-aikajaosto, kokous 16.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Hallintosäännön 8. luvun 66 §:n nojalla päätettävien asioiden ratkaisuvallan siirtäminen, erityisuimakorttien myöntäminen

KIRDno-2017-36

Valmistelija

  • Katja Linnakylä, katja.linnakyla@kirkkonummi.fi

Perustelut

Hallintosäännön 8 luku 66 § Vapaa-aikajaoston tehtävät ja päätösvalta kohta 4. mukaan jaosto päättää toimialansa maksuista, jollei hallintosäännössä toisin määrätä. Liikuntalautakunta on 8.12.2016 § 81 päättänyt uimahallin maksut vuodelle 2017. Maksuihin sisältyy erityisuimakortin vuosimaksu. Oikeus erityisuimakorttiin myönnetään tiettyjen lääketieteellisten perusteiden mukaisesti. Liikuntalautakunta on 11.2.2016 § 8 päättänyt voimassa olevat erityisuimakorttien myöntämisperusteet.


Osassa myöntämisperusteista erityisuimakortti lunastetaan suoraan uimahallin lipunmyynnistä kelakortilla. Tällöin kelakortissa oleva koodi osoittaa perusteet. Tämän lisäksi, osassa myöntämisperusteista oikeus korttiin myönnetään erikseen hakemuksesta. Lääketieteellisin perustein tehtävät erityisuimakortin päätökset tulee tehdä salassapitovelvollisuutta noudattaen, joka pohjautuu lakiin potilaan asemasta ja oikeuksista 17.8.1992/785 §13. Tarvittavat päätökset erityisuimakorttien myöntämisestä on aiemmin tehnyt vapaa-aikapalveluiden suunnittelija. Päätökset perustuvat päätettyihin myöntämisperusteisiin.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Vapaa-aikajaosto päättää oikeuttaa vapaa-aikapalveluiden suunnittelijan päättämään erityisuimakorttien myöntämisestä voimassa olevien myöntämisperusteiden mukaisesti.

Päätös

Vapaa-aikajaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

vapaa-aikapalveluiden suunnittelija, nuorisotoimenjohtaja

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.