Vapaa-aikajaosto, kokous 16.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Avustukset paikallisille kulttuurijärjestöille 2017, tunnustuspalkinnot

KIRDno-2017-662

Valmistelija

  • Maaret Eloranta, maaret.eloranta@kirkkonummi.fi

Perustelut

Avustusohjesäännön 4.2. kohdan mukaan sivistyslautakunta voi halutessaan myöntää ansioituneelle kirkkonummelaiselle järjestölle tai järjestön jäsenelle erillisen tunnustuspalkinnon, jonka hakumenettelystä ja myöntämisperusteista lautakunta päättää erikseen.

Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan Sivistyslautakunta 25.01.2017 § 7 ”Avustukset paikallisille kulttuurijärjestöille 2017, avustusmäärärahan jako eri avustusmuotoihin ja avustusten käsittely” osoittaa tunnustuspalkintoina myönnettäväksi 800 €. Samalla lautakunta päätti, että ehdotusten jättämisaika päättyy 31.5.2017 klo 16:00 ja myöntämisperusteena vuonna 2017 on pitkäaikainen ansiokas kulttuuritoiminta Kirkkonummella.

Sivistyslautakunta päätti myös, että erikseen päätetään saapuneiden ehdotusten perusteella palkinnon jakamisesta yhdelle tai useammalle henkilölle tai järjestölle rahana tai lasimitalin muodossa. Toimielin voi, arvioituaan ehdotukset, myös jättää jakamatta tunnustuspalkintoihin varatun määrärahan tai osan siitä. Jakamatta jätetty määräraha siirretään kohdeavustuksiin haettavaksi 30.9.2017 mennessä. Mahdolliset tunnustuspalkinnot jaetaan Kirkkonummi-päivien yhteydessä.

1.6.2017 voimaan tulleen hallintosäännön mukaan tämä aiemmin sivistyslautakunnalle kuulunut tehtävä on siirtynyt vapaa-aikajaostolle. Hallintosäännön 8. luvun 66 § 3. momentin mukaan vapaa-aikajaosto päättää avustusten jakoperusteista ja myöntämisestä lautakunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti,

Määräaikaan mennessä saapuneissa ehdotuksissa ehdotettiin kahta eri henkilöä tunnustuspalkinnon saajaksi. Ehdotukset perusteluineen esitellään kokouksessa.

Kirkkonummi-päivien ohjelmaan on varattu tilaisuus jakaa tunnustuspalkinnot sunnuntaina 27.8.2017 klo 15 PopUp Kirkkonummi Kyrkslätt – tapahtuman esiintymislavalla.

Kulttuuritoimenjohtaja on läsnä tämän pykälän aikana valmistelijana selostamassa asiaa ja vastaamassa kysymyksiin.

Selostuksen täydennys kokouksessa:

Määräaikaan mennessä saapuneet ehdotukset:

1 Eija Ahvo ja Matti Saartamo yhdessä

Ehdotuksen perustelut, tiivistelmä:
Matti Saartamon ja Eija Ahvon yhteinen työ kirkkonummelaisen kulttuurielämän edistäjinä ja kehittäjinä on vertaansa vailla. Keskeinen Ahvon ja Saartamon ajattelun osa on yhteisöllisyys ja sen avulla ihmisen, kyläyhteisön, kunnan, Suomen ja koko maailman kannatteleminen, Heidän taitonsa visioida ja nähdä mahdollisuudet sekä tarmo ja taito niiden toteuttamiseksi yhteistyössä muiden kanssa on ilmiömäinen.
Ilman heitä nyt kymmenen vuotta täyttävä Veikkolan kartanoteatteri ei olisi syntynyt ja kehittynyt nykyiseen kukoistukseensa. Koko Kirkkonummen, erityisesti Pohjois-Kirkkonummen, kulttuurielämä olisi paljon köyhempää, elleivät Saartamo ja Ahvo olisi 1990-luvun alusta saakka toimineet aktiivisina kulttuurin rikastajina alueella.

2 Sigbritt Backman

Ehdotuksen perustelut:
Sigbritt Backman on monien vuosien ajan eri tavoilla osallistunut Kirkkonummeen liittyvän tiedon kartuttamiseen. Hän on useiden vuosien ajan pitänyt kursseja Kirkkonummen kotiseutuhistoriasta sekä kirjoittanut ja ollut mukana kirjoittajana suurimmassa osassa julkaistuja teoksia, jotka käsittelevät Kirkkonummen kyliä ja taloja.

Molemmat ehdotukset täyttävät sivistyslautakunnan määrittelemän myöntämisperusteen pitkäaikaisesta ansiokkaasta kulttuuritoiminnasta Kirkkonummella.
Sigbritt Backman on aikaisemmin vuonna 2011 saanut yhdessä useiden muiden henkilöiden kanssa tunnustuspalkinnon ansiokkaasta toiminnasta Kirkkonummen paikallishistorian hyväksi.

Tunnustuspalkintoina annettavat yksilölliset lasimitalit on toteuttanut kirkkonummelaisen lasitaiteilija Helena Königsbäck.

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Kokouksessa annettu päätösehdotus:

Vapaa-aikajaosto päättää, että

1
tunnustuspalkinnot pitkäaikaisesta ansiokkaasta kulttuuritoiminnasta Kirkkonummella myönnetään seuraavasti:
- 800 € ja lasimitali Eija Ahvo ja Matti Saartamo
- lasimitali Sigbritt Backman


lasimitalit luovutetaan saajille Kirkkonummi-päivillä, PopUp Kirkkonummi Kyrkslätt –tapahtuman esiintymislavalla Kirkkonummen torilla sunnuntaina 27.8.2017 klo 15. Tunnustuspalkintosumma maksetaan erikseen saajien ilmoittamalle tilille

3
päätös tarkastetaan kokouksessa

4
päätös saadaan panna täytäntöön odottamatta sen lainvoimaisuutta.

Päätös

Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti. Päätös tarkastettiin kokouksessa.

Kulttuuritoimenjohtaja Maaret Eloranta oli kokouksessa läsnä tämän asian käsittelyn ajan.

Tiedoksi

Kulttuuritoimenjohtaja, kulttuurisihteeri, tunnustuspalkinnon saajat, tunnustuspalkintoehdotusten tekijät

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus tehdään sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa.


Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle, on ilmoitettava:

       - päätös, johon haetaan muutosta
       - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
       - perusteet, joilla muutosta vaaditaan
       - muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
       - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille sivistyspalvelukeskuksen kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla.

Yhteystiedot:

Kirkkonummen kunta, sivistys- ja vapaa-aikalautakunta
Käyntiosoite: Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi
Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi
puh.vaihde 09 29671
s-posti: kirjaamo@kirkkonummi.fi
virka-aika: ma klo 8.30 - 17.00, ti-pe klo 8.30 - 16.00