Vapaa-aikajaosto, kokous 15.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Päivitetyn käyttöoikeussopimuksen hyväksyminen Kirkkonummen Sisäurheiluhalli Oy:n kanssa

KIRDno-2017-1310

Valmistelija

  • Katja Linnakylä, vapaa-aikatoimen johtaja, katja.linnakyla@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on 05.05.2014 § 178 hyväksynyt Sisäurheiluhalli Oy:n kanssa sopimuksen vuosiksi 2014 - 2017 Lähitapiola Sport Center -hallissa käytettävistä liikuntavuoroista.

Vapaa-aikapalveluiden tulosalueen nuoriso- ja liikuntapalveluiden edustajat ovat neuvotelleet Kirkkonummen Sisäurheiluhalli Oy:n kanssa uuden käyttöoikeussopimuksen siten, että se vastaa v.2017 valtuuston talousarviossa myöntämiä määrärahoja. Myös vuoden 2018 talousarvioesitys on sopimusta koskevilta osin saman suuruinen.

Valtuusto on varannut vuodelle 2017 monitoimihallien käyttösopimuksiin yhteensä 40.000 euroa.

Sopimus esitetään solmittavaksi kahdelle vuodelle siten, että se päättyy vuonna 2021. Sopimuskaudet ovat 1.1.-31.12.2018 ja 1.1.-31.12.2019. Sopimus astuu voimaan kullakin sopimuskaudella sillä ehdolla, että Kirkkonummen kunnanvaltuusto myöntää tähän tarkoitukseen vuotuisen määrärahan.

Sopimusehdot ovat muuten samat kuin aiemmassa sopimuksessa, yksikköhinnat on täsmennetty uusien liikuntatilojen osalta.
Vuorot maksavat yhteensä 16 445, 0 € +alv 10%. / kausi. Hinta on saman suuruinen kuin edellisellä sopimuskaudella v.2014-2017.

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Vapaa-aikajaosto päättää

1
hyväksyä Kirkkonummen kunnan ja Kirkkonummen Sisäurheiluhalli Oy:n päivitetyn käyttöoikeussopimuksen 2018-2019 oheisen liitteen mukaisesti.

2
valtuuttaa vapaa-aikatoimenjohtajan tekemään sopimukseen vähäisiä muutoksia.

3
että nuoriso- ja liikuntapalvelut vastaa kunnan osalta vuorojen käytön koordinoimisesta ja hallinnoinnista sopimuksen edellyttämällä tavalla.

Päätös

Vapaa-aikajaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kirkkonummen Sisäurheiluhalli Oy

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus tehdään sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa.


Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle, on ilmoitettava:

       - päätös, johon haetaan muutosta
       - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
       - perusteet, joilla muutosta vaaditaan
       - muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
       - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille sivistyspalvelukeskuksen kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla.

Yhteystiedot:

Kirkkonummen kunta, sivistys- ja vapaa-aikalautakunta
Käyntiosoite: Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi
Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi
puh.vaihde 09 29671
s-posti: kirjaamo@kirkkonummi.fi
virka-aika: ma klo 8.30 - 17.00, ti-pe klo 8.30 - 16.00