Vapaa-aikajaosto, kokous 15.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Päivitetyn käyttöoikeussopimuksen hyväksyminen Kirkkonummen Monitoimihalli Oy:n kanssa

KIRDno-2017-1309

Valmistelija

  • Katja Linnakylä, vapaa-aikatoimen johtaja, katja.linnakyla@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kunnanhallitus hyväksyi 05.05.2014 § 177 Kirkkonummen kunnan ja Kirkkonummen Monitoimihalli Oy:n välisen käyttöoikeussopimuksen kaudelle 2016-2017.

Vapaa-aikapalveluiden tulosalueen nuoriso- ja liikuntapalveluiden edustajat ovat neuvotelleet Kirkkonummen Monitoimihalli Oy:n kanssa jäähallin käyttöä koskevan uuden käyttöoikeussopimuksen siten, että se vastaa v.2017 valtuuston talousarviossa myöntämiä määrärahoja. Myös vuoden 2018 talousarvioesitys on sopimusta koskevilta osin saman suuruinen.

Valtuusto on varannut vuodelle 2017 monitoimihallien käyttösopimuksiin yhteensä 40.000 euroa.

Sopimus esitetään solmittavaksi kahdelle vuodelle siten, että se päättyy vuonna 2019. Käytettävä viikoittainen jääaika on sama kuin v.2016-2017 sopimuksessa. Jääaikaa voidaan käyttää kahtena arkipäivänä, paitsi ylioppilaskirjoitusten aikana kaikkina arkipäivinä. Viikoittaisia yleisövuoroja on muuten 3 krt/vko, mutta koulujen loma-aikoina 2 tuntia/pv. Halliyhtiö sitoutuu sopimuksen mukaisesti edelleen pyrkimään järjestää kunnalle yleisövuoron viikonlopusta.

Uusi sopimus on voimassa kaksi sopimuskautta, 1.1.-31.12.2018 ja 1.1.-31.12.2019. Sopimus astuu voimaan kullakin sopimuskaudella sillä ehdolla, että Kirkkonummen kunnanvaltuusto myöntää tähän tarkoitukseen vuotuisen määrärahan.

Vuorot maksavat yhteensä 23 555, 0 € +alv 10%. / kausi, joka on sama kokonaishinta kuin edellisellä sopimuskaudella. Tuntihinta on noussut 4 €/h edellisen sopimuksen tuntihinnasta, jolloin tunteja on käytettävissä 10 tuntia vähemmän vuodessa (yhteensä 235 h).

 
Esityslistan liite:
- Kirkkonummen kunnan ja Monitoimihalli Oy:n käyttöoikeussopimus

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Vapaa-aikajaosto päättää

1
hyväksyä Kirkkonummen kunnan ja Kirkkonummen Monitoimihalli Oy:n välisen käyttöoikeussopimuksen 2018-2019 oheisen liitteen mukaisesti.

2
valtuuttaa vapaa-aikatoimenjohtajan tekemään sopimukseen vähäisiä muutoksia.

3
että nuoriso- ja liikuntapalvelut vastaa kunnan osalta vuorojen käytön koordinoimisesta ja hallinnoinnista sopimuksen edellyttämällä tavalla.

Käsittely:

Keskustelun aikana jäsen Suominen ehdotti muutosta niin, että 3 arkivuoroa yleisöluistelulle klo. 14-15 muuttuu siten että kunta saa viikottain yhden arkivuoron klo. 14-15 välillä ja yhden vuoron arki-iltaisin klo. 17-20 välillä tai viikonloppuisin klo. 9-20 välillä, tällä muutoksella mahdollistamme sen että kaikilla kuntalaisilla on mahdollisuus päästä yleisöluisteluun, ja valtuuttaa vapaa-aikatoimenjohtajan tekemään sopimuksen näillä muutoksilla.

Useat jäsenet kannattivat jäsen Suomisen ehdotusta. Puheenjohtaja ehdotti lisäksi, että päätös tarkastetaan kokouksessa. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös

Vapaa-aikajaosto päätti

1
että sopimukseen tehdään muutos niin, että 3 arkivuoroa yleisöluistelulle klo. 14-15 muuttuu siten että kunta saa viikottain yhden arkivuoron klo. 14-15 välillä ja yhden vuoron arki-iltaisin klo. 17-20 välillä tai viikonloppuisin klo. 9-20 välillä, tällä muutoksella mahdollistamme sen että kaikilla kuntalaisilla on mahdollisuus päästä yleisöluisteluun.

2
valtuuttaa vapaa-aikatoimenjohtajan tekemään sopimuksen näillä muutoksilla.

3
että nuoriso- ja liikuntapalvelut vastaa kunnan osalta vuorojen käytön koordinoimisesta ja hallinnoinnista sopimuksen edellyttämällä tavalla.

4
Tarkastaa päätöksen kokouksessa.

Tiedoksi

Kirkkonummen Monitoimihalli Oy

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus tehdään sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa.


Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle, on ilmoitettava:

       - päätös, johon haetaan muutosta
       - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
       - perusteet, joilla muutosta vaaditaan
       - muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
       - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille sivistyspalvelukeskuksen kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla.

Yhteystiedot:

Kirkkonummen kunta, sivistys- ja vapaa-aikalautakunta
Käyntiosoite: Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi
Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi
puh.vaihde 09 29671
s-posti: kirjaamo@kirkkonummi.fi
virka-aika: ma klo 8.30 - 17.00, ti-pe klo 8.30 - 16.00