Vapaa-aikajaosto, kokous 15.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Nuorisopalveluiden maksut 2018

KIRDno-2017-925

Valmistelija

  • Seppo Savikuja, seppo.savikuja@kirkkonummi.fi

Perustelut

Nuorisotoimen maksutuloja ovat nuorisotilojen käyttökorvaukset kunnan toimitilojen käytöstä ulkopuolisilta eli ns. toimitila-avustusten perusteet, jotka on vahvistettu kunnanhallituksen päätöksellä 1.10.2007 § 439, sekä nuorisolautakunnan päätöksellä tilojen käyttökorvaukset kunnan muiden hallintokuntien toistuvasta sisäisestä käytöstä, sekä nuorisotoimintaan osallistumisesta perittävät osanotto- ja pääsymaksut.

Nuorisotoimen perustoiminnasssa, joka toteutetaan pääosin kunnan nuorisotoimen omin voimin taikka yhteistyössä eri yhteistyökumppaneiden kanssa osanottajmaksut käsitellään verottomina.

Nuorisotoimen toimintoihin osalllistuu vuosittain myös yksittäisiä ulkopaikkakuntalaisia nuoria, joiden osalta osallistumismaksut ovat samat kuin kirkkonummelaisilla.
 
Valmistelija: nuorisotoimenjohtaja Seppo Savikuja puh 040 588 4925, etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Nuorisotoimenjohtaja:

Vapaa-aikajaosto päättää, että nuorisotoimen palveluista peritään 1.1.2018 alkaen seuraavat maksut:

1.
Pääsymaksut

-nuorisotilojen kerhokortti (nuorten illat, skeittitila) 10 €/vuosi
-lyhytkestoinen päivätoiminta (3 pv) 50 €
-lyhytkestoinen päivätoiminta (2 pv) 40 €
-lyhytkestoinen päivätoiminta (1 pv) 20 €
-teatteri-ilmaisun ryhmän osallistumismaksu  170 €/vuosi
-teatterileiri (nuoret) 200 €
-teatterileiri (päiväleiri, lapset) 170 €
-teatterin pääsymaksut 10 € aikuiset ja 7 € lapset/näytös
-graffitileiri 100 €
-sirkusleiri 170 €
-keppihevosleiri 100 €
-frisbeegolfleiri 50 €
-bändileiri 100 €
-kesäkerho 100 €/vko

Maksut ovat arvonlisäverottomia.

 2.
Tilojen käyttökorvaukset (kunnan muut hallintokunnat)
-nuorisotilojen toistuva sisäinen käyttö 10 €/tunti
-kausikortti 1.9. - 31.5. kuntosalille yksityishenkilöt) 25 €

Maksut ovat arvonlisäverottomia.

Päätös

Vapaa-aikajaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.

Nuorisotoimenjohtaja Seppo Savikuja oli kokouksessa läsnä tämän asian käsittelyn ajan.

Tiedoksi

Nuorisopalveluiden henkilöstö

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus tehdään sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa.


Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle, on ilmoitettava:

       - päätös, johon haetaan muutosta
       - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
       - perusteet, joilla muutosta vaaditaan
       - muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
       - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille sivistyspalvelukeskuksen kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla.

Yhteystiedot:

Kirkkonummen kunta, sivistys- ja vapaa-aikalautakunta
Käyntiosoite: Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi
Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi
puh.vaihde 09 29671
s-posti: kirjaamo@kirkkonummi.fi
virka-aika: ma klo 8.30 - 17.00, ti-pe klo 8.30 - 16.00