Vapaa-aikajaosto, kokous 15.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Nuoriso- ja liikuntapalveluiden avustusten käsittely loppuvuonna 2017

KIRDno-2017-861

Valmistelija

  • Risto Rossi, risto.rossi@kirkkonummi.fi

Perustelut

Liikuntalautakunta on 8.12.2016 § 74 päättänyt vuoden 2017 järjestöavustusten jakamisesta eri avustusmuotoihin ja julistanut ne haettavaksi.

Loppuvuoden 2017 avustukset, joissa hakuaika päättyy 30.11.2017, ovat seuraavat:
Kohdeavustus liikuntapaikkojen vuokrakustannuksiin, kohdeavustus koulutustoiminnan kustannuksiin sekä kohdeavustus kartanvalmistuskustannuksiin.

Kohdeavustus liikuntapaikkojen vuokrakustannuksiin on vapaa-aikajaoston päätösvallassa, muilta osin em. avustukset vapaa-aikajaosto on 16.8.2017 § 10 päättänyt siirtää vapaa-aikasihteerin ratkaisuvaltaan.

Nuorisolautakunta on 14.12.2016 § 85 päättänyt nuorisopalveluiden vuoden 2017 avustusmäärärahan eri avustusmuotoihin ja julistanut ne haettavaksi.

Kohdeavustuksia (tapahtumat ja toimintaan liittyvä kalusto, syrjäytymisen ehkäisy, nuorten vapaat toimintaryhmät sekä toiminnan käynnistäminen) voidaan hakea ympäri vuoden ja hakemus on toimitettava viimeistään 21 vrk ennen tapahtumaa tai tilaisuutta. Avustus maksetaan hyväksyttäviä tositteita tai sopimuksen mukaisesti taannehtivasti.

Kohdeavustushakemuksia on mahdollista tulla myös joulukuun alkupuolella.

Vapaa-aikajaosto pitää vuoden 2017 viimeisen kokouksensa 15.11. jolloin em. jaoston päätettäväksi jäävien, kokouksen jälkeen tulevien avustushakemusten käsittelystä on tehtävä päätös.

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Vapaa-aikajaosto päättää:

1
siirtää päätösvallan liikuntapalveluiden kohdeavustuksen liikuntapaikkojen vuokrakustannuksiin (hakuaika 31.11. mennessä) vapaa-aikasihteerille

2
siirtää nuorisopalveluiden loppuvuoden 2017 kohdeavustuksien (jatkuva haku) päätösvallan vapaa-aikasihteerille

Päätös

Vapaa-aikajaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.

Nuorisotoimenjohtaja Seppo Savikuja oli kokouksessa läsnä tämän asian käsittelyn ajan.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus tehdään sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa.


Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle, on ilmoitettava:

       - päätös, johon haetaan muutosta
       - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
       - perusteet, joilla muutosta vaaditaan
       - muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
       - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille sivistyspalvelukeskuksen kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla.

Yhteystiedot:

Kirkkonummen kunta, sivistys- ja vapaa-aikalautakunta
Käyntiosoite: Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi
Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi
puh.vaihde 09 29671
s-posti: kirjaamo@kirkkonummi.fi
virka-aika: ma klo 8.30 - 17.00, ti-pe klo 8.30 - 16.00