Vapaa-aikajaosto, kokous 15.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Liikuntapalveluiden maksut 2018

KIRDno-2017-925

Valmistelija

  • Seppo Savikuja, seppo.savikuja@kirkkonummi.fi

Perustelut

Liikuntapalveluiden tehtäväalueen maksuja ovat tilojen ja alueiden käyttökorvaukset, liikunnanohjauksen ja retkien osallistumismaksut, talviuinnin maksut sekä kalastuslupien myyntitulot.

Kunnan toimitilojen käytöstä ulkopuolisilta perittävien korvausten, ns. toimitila-avustusten perusteet on vahvistettu kunnanhallituksen päätöksellä 1.10.2007 § 439. Liikuntalautakunta on 18.12.2001 § 96 vahvistanut kunnan liikuntatilojen käyttökorvaukset muiden hallintokuntien toistuvasta käytöstä.

Esitys maksuiksi perustuu liikuntapaikkojen käyttömäärän sekä liikunnanohjauksen kävijämäärien pysymiseen aiempien vuosien tasolla. Erityisesti lämmitettävän tekonurmen osalta tämä on kuitenkin riippuvaista ostettujen vakituisten käyttövuorojen määrästä sekä talven sääolosuhteista. Kentän käyttöaste on vähentynyt kunnassa olevien muiden tekonurmikenttien rakentamisen myötä. Myös, mikäli kenttää ei saada pysymään käytttökunnossa esimerkiksi runsaslumisen talven johdosta, ei tulotavoitteeseen välttämättä päästä. Lisäksi uimahallin kävijämäärät ovat osittain riippuvaisia sääolosuhteista etenkin talven aikana. Mikäli kävijämäärät jäävät alhaisemmiksi kuin edellisenä vuonna, ei tuloarvioon välttämättä päästä. Näissä tilanteissa tulovaje tulee paikata muilla tavoin.

Hinnat esitetään saman suuruisiksi kuin ne vuonna 2017 ovat olleet. Esitetyt liikuntapalveluiden maksut 1.1.2018 alkaen ovat liitteissä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Vapaa-aikajaosto päättää hyväksyä liikuntapalveluiden maksut 1.1.2018 alkaen liitteiden mukaisesti.

Päätös

Vapaa-aikajaosto päätti ehdotuksen mukaisesti keskustelun jälkeen.

Nuorisotoimenjohtaja Seppo Savikuja oli kokouksessa läsnä tämän asian käsittelyn ajan.

Tiedoksi

nuorisotoimenjohtaja, uimahallin liikunnanohjaajan esimies, Catenoor Oy

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus tehdään sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa.


Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle, on ilmoitettava:

       - päätös, johon haetaan muutosta
       - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
       - perusteet, joilla muutosta vaaditaan
       - muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
       - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille sivistyspalvelukeskuksen kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla.

Yhteystiedot:

Kirkkonummen kunta, sivistys- ja vapaa-aikalautakunta
Käyntiosoite: Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi
Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi
puh.vaihde 09 29671
s-posti: kirjaamo@kirkkonummi.fi
virka-aika: ma klo 8.30 - 17.00, ti-pe klo 8.30 - 16.00