Vapaa-aikajaosto, kokous 15.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Kirkkonummen kunnan osallistuminen sopimusosapuolena Svenska Produktionsskolanin (SVEPS) nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön ylläpitämiseen 1.1.2018-31.12.2018

KIRDno-2017-1345

Valmistelija

  • Seppo Savikuja, seppo.savikuja@kirkkonummi.fi

Perustelut

Nuorisolain (1285/2016) 10 §:n mukaan etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa häntä sellaisten palvelujen ja  muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan, itsenäistymistään, osallisuuttaan yhteiskuntaan ja muuta elämänhallintaansa sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille. Etsivä nuorisotyö perustuu nuoren vapaaehtoisuuteen ja nuoren kanssa tehtävään yhteistyöhön. Etsivää nuorisotyötä voivat järjestää kunta tai useat kunnat yhdessä. Kunta voi järjestää etsivää nuorisotyötä hankkimalla palveluja myös nuorten palveluja tuottavalta yhteisöltä, jolloin kunta vastaa siitä, että sen hankkimat palvelut järjestetään nuorisolain mukaisesti.

Nuorisolain 1285/2016 13 §:n mukaan nuorten työpajatoiminnan tehtävänä on valmennuksen avulla parantaa nuoren valmiuksia päästä koulutukseen, suorittaa koulutus loppuun ja päästä avoimille työmarkkinoille tai muuhun tarvitsemaansa palveluun. 

Hallintosäännön 8 luvun 66 §  9. kohdan mukaisesti vapaa-aikajaosto päättää etsivän nuorisotyön järjestämisestä ja nimeää etsivän nuorisotyön toimeenpanosta vastaavan viranhaltijan. Kohdan 10 mukaisesti vapaa-aikajaosto päättää nuorten työpajatoiminnan järjestämisestä. Vapaa-aikajaosto on 16.8.2017 § 8 kohta 2. päättänyt siirtää nuorisotoimenjohtajalle päätösvallan etsivän nuorisotyön järjestämisestä, lukuunottamatta sopimuksia, sekä nimeää nuorisotoimenjohtajan etsivän nuorisotyön toimeenpanosta vastaavaksi viranhaltijaksi. Vapaa-aikajaosto on saman kokouksen kohdassa 3 päättänyt siirtää nuorisotoimenjohtajalle päätösvallan nuorten työpajatoiminnan järjestämisestä, lukuunottamatta sopimuksia.

Kunnanjohtaja on 21.3.2017 § 3 päättänyt, että kunta osallistuu kunnanhallituksen 17.11.2014 ja kunnanjohtajan  16.6.2015 päätösten mukaisesti sopimusosapuolena ruotsinkielisen SVEPS:n työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön ylläpitämiseen 1.1. - 31.12.2017 Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen/Prakticum Ab:n kanssa ja että määräraha toimintaa varten varataan nuorisolautakunnan määrärahoihin. Kunnanjohtaja on myös oikeuttanut nuorisotoimenjohtajan edustamaan asiassa Kirkkonummen kuntaa. Määrärahat ko. tarkoitukseen on varattu nuorisopalveluiden talousarvioon.

Vuonna 2016  oli yhteensä 28 kirkkonummelaista nuorta SVEPS:n etsivän nuorisotyön ja työpajan  asiakkaina. Elokuun loppuun mennessä vuonna 2017 on SVEPS:n etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan asiakkaana ollut yhteensä 15 kirkkonummelaista nuorta.

Koska etsivän nuorisotyön osalta on maakunnassa useissa kunnissa uudelleen arvioitu etsivän nuorisotyön palvelujen tuottamistapoja sekä suomen, että ruotsinkielisessä palvelussa on syytä arvioida vuoden 2018 aikana saatujen kokemusten pohjalta miten etsivän nuorisotyön palvelut jatkossa toteutetaan kirkkonummelaisille nuorille. Sote- ja maakuntauudistuksella on vaikutuksia myös nuorten työpajatoiminnan osalta, joitka selvinnevät ensi vuoden aikana.

Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen/Prakticum Ab kanssa  on neuvoteltu liitteenä oleva sopimusluonnos, joka vastaa voimassa olevaa sopimusta ja jonka mukaisesti esitetään vapaa-aikajaostolle tuotettavaksi Kirkkonummen kunnalle etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan palvelut 1.1. - 31.12.2018 väliselle ajalle. Kirkkonummi maksaa edm. ajalta sopimuskorvauksena 10 000 euroa vuodessa. Kustannus edm toiminnasta säilyy nykyisellä tasolla.

Kirkkonummi vastaa apua tarvitsevien nuorten ohjaamisesta etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajatominnan piiriin, sekä toiminnasta tiedottamisesta omien viestintäkanavien kautta.

Valmistelija: Nuorisotoimenjohtaja Seppo Savikuja puh. 040 588 4925

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Vapaa-aikajaosto päättää hyväksyä liitteenä olevan sopimuksen 31.12.2018 saakka nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön järjestämisestä Svenska Produktionsskolanin osalta Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen/Prakticum Ab:n kanssa.

Päätös

Vapaa-aikajaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.

Nuorisotoimenjohtaja Seppo Savikuja oli kokouksessa läsnä tämän asian käsittelyn ajan.

Tiedoksi

Svenska Framtidsskolan AB / SVEPS

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus tehdään sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa.


Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle, on ilmoitettava:

       - päätös, johon haetaan muutosta
       - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
       - perusteet, joilla muutosta vaaditaan
       - muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
       - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille sivistyspalvelukeskuksen kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla.

Yhteystiedot:

Kirkkonummen kunta, sivistys- ja vapaa-aikalautakunta
Käyntiosoite: Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi
Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi
puh.vaihde 09 29671
s-posti: kirjaamo@kirkkonummi.fi
virka-aika: ma klo 8.30 - 17.00, ti-pe klo 8.30 - 16.00