Vapaa-aikajaosto, kokous 15.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Kirkkonummen kunnan henkilöstön uimahalliliput

KIRDno-2017-1330

Valmistelija

  • Seppo Savikuja, seppo.savikuja@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kirkkonummen kunnan henkilöstöyksikkö on tukenut työntekijöiden uimaharrastusta aiemmin maksamalla osan (40%) uimalippujen hinnasta. Käytäntö on ollut osa työhyvinvointitoimintaa ja siitä aiheutui noin 8000 euron vuosittainen kustannus. Tämä etuus poistettiin vuonna 2014 osana säästötoimenpiteitä.

Uimalippujen tuki nousi 2016 useasti esiin, kun tiedusteltiin esimiehiltä ja henkilöstöltä näkemyksiä palkitsemisen kehittämiseksi. Tätä on perusteltu myös sillä, että henkilökunta käyttäisi jatkossa enemmän oman kunnan uimahallin palveluja ja toisaalta tässä ei rahaa siirtyisi kunnan ulkopuoliselle toimijalle.

Henkilöstöjaosto päätti 25.5.2016 § 27, että kunnankunnan työntekijöiden Kirkkonummen uimahallista ostamia 10 kerran uinnin sarjalippuja tuetaan 40%:lla uimalippujen hinnasta 1.6.2016 alkaen. Tuesta aiheutuvat kustannukset hoidetaan henkilöstöyksikön työhyvinvointia edistävästä määrärahasta.

Merkittävin työsuhde-etu on ennaltaehkäisevää työterveyshuoltoa laajempi, sairausvastaanottotoiminnan sisältävä työterveyshuolto. Henkilöstöllä on ollut mahdollisuus ostaa subventoituja uimahallilippuja 1.6.2016 lukien. Lisäksi henkilöstölle on ostettu ohjattuja liikuntaryhmiä sekä tarjottu mahdollisuus uimahallin kuntosalin käyttöön.

Henkilöstöjaosto päätti 11.10.2017 § 17, että Kirkkonummen kunnan henkilöstöllä on mahdollisuus käydä ilmaiseksi uimassa Kirkkonummen kunnan uimahallissa 1.1.2018 lukien henkilökorttia näyttämällä. Etuus on määräaikainen vuoden 2018 ajan.

Henkilöstöyksikkö on tiedustellut nuoriso- ja liikuntapalveluilta mahdollisuutta ostaa kunnan henkilöstölle uimalippuja siten, että henkilöstöyksikkö saisi liput 10 kerran sarjakortin kertakäynnin yksikköhinnalla. Voimassa olevassa hinnastossa kertakäynti maksaa 5,90 euroa ja kymmenen kerran sarjalipun yksikköhinta on 4,80 euroa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Vapaa-aikajaosto päättää, että henkilöstöjaoston kustantamien kunnan henkilöstön uimalippujen hinta on 10 kerran sarjakortin voimassa oleva yksikköhinta (e/krt) vuonna 2018.

Päätös

Vapaa-aikajaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.

Nuorisotoimenjohtaja Seppo Savikuja oli kokouksessa läsnä tämän asian käsittelyn ajan.

Tiedoksi

Henkilöstöyksikkö

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus tehdään sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa.


Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle, on ilmoitettava:

       - päätös, johon haetaan muutosta
       - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
       - perusteet, joilla muutosta vaaditaan
       - muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
       - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille sivistyspalvelukeskuksen kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla.

Yhteystiedot:

Kirkkonummen kunta, sivistys- ja vapaa-aikalautakunta
Käyntiosoite: Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi
Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi
puh.vaihde 09 29671
s-posti: kirjaamo@kirkkonummi.fi
virka-aika: ma klo 8.30 - 17.00, ti-pe klo 8.30 - 16.00