Vapaa-aikajaosto, kokous 15.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Avustukset paikallisille kulttuurijärjestöille 2017, kohdeavustukset, hakuaika 30.9.2017 mennessä

KIRDno-2017-662

Valmistelija

  • Maaret Eloranta, kulttuuritoimen johtaja, maaret.eloranta@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kirkkonummen kunnan hallintosäännön 2 luvun 4§:n 8 kohdan mukaan 1.6.2017 asti kunkin lautakunnan tehtävänä oli omalla toimialallaan päättää avustusten jakoperusteista ja avustusten myöntämisestä lautakunnalle osoitetuista määrärahoista.

1.6.2017 voimaan tulleen hallintosäännön mukaan mukaan tämä aiemmin sivistyslautakunnalle kuulunut tehtävä on siirtynyt vapaa-aikajaostolle. Hallintosäännön 8. luvun 66 § 3. momentin mukaan vapaa-aikajaosto päättää avustusten jakoperusteista ja myöntämisestä lautakunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti.

Periaatteena avustusten käsittelyssä sovelletaan aiemmin sivistyslautakunnassa hyväksyttyä kulttuuripalveluiden avustusohjesääntöä.

Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 25.1.2017 § 7 ”Avustukset paikallisille kulttuurijärjestöille 2017, avustusmäärärahan jako eri avustusmuotoihin ja avustusten käsittely" osoittaa kohdeavustuksiin 3 400 €, hakuaika 30.9.2017 klo 16:00 mennessä.

Samalla lautakunta päätti myös, että
- hakuasiakirjat ja ehdotukset tulee toimittaa kunnan kirjaamoon postitse tai jättää Kirkkonummen kunnantalon palvelupisteeseen (Ervastintie 2, 1 kerros) hakuaikojen puitteissa. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.
- toiminta-avustusten haussa tulee käyttää kulttuuripalveluiden hakulomakkeita
- avustusten jako painotetaan lasten ja nuorten kulttuuritoimintaan sekä paikallisen kulttuuritoiminnan kehittämiseen ja Suomen 100-vuotisjuhliin liittyvään kulttuuritoimintaan
- toiminta-avustusten jaossa paikallisille kulttuurijärjestöille noudatetaan sivistyslautakunnan hyväksymää avustusohjesääntöä ja avustusta hakevien yhdistysten tulee laatia hakemuksensa avustusohjesäännön edellyttämällä tavalla.
- kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan tässä (kuten laissa kuntien kulttuuritoiminnasta) taiteen harjoittamista ja harrastamista, taidepalveluiden tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä.
- avustuksia ei myönnetä paikallisille yhdistyksille, jotka saavat samaan tarkoitukseen joko määrärahoja tai avustuksia Kirkkonummen kunnan muilta toimielimiltä. 
- hallintolain mukaan viranomaisen, jolle on erehdyksestä toimitettu asiakirja sen toimivaltaan kuulumattoman asian käsittelemiseksi, on viipymättä siirrettävä asiakirja toimivaltaiseksi katsomalleen viranomaiselle. Siirrosta on ilmoitettava asiakirjan lähettäjälle.


Kuulutus avustusohjesäännön mukaan vuosittain jaettavien avustusten hakuajoista on julkaistu kunnan ilmoitustaululla 23.12.2016-30.9.2017, Västra Nyland - lehdessä 30.12.2016 ja Kirkkonummen Sanomissa 31.12.2016. 
Kunnan internet-sivuilla on ajanmukaiset tiedotteet, hakuohjeet ja lomakkeet. Aiemmille hakijoille on lähetetty helmikuussa kirjeellä hakulomakkeet sekä tiedot hakuajoista ja käsittelyaikataulusta.

Avustusohjesäännön mukaan kohdeavustusten haussa ovat yleisavustukseen oikeutettujen lisäksi hakukelpoisia myös sellaiset rekisteröidyt yhdistykset, joiden pääasiallisena tehtävänä sääntöjen mukaan on muut kuin kulttuuritoiminta sekä erityisistä syistä myös rekisteröimättömät yhteisöt ja ryhmät. Avustusohjesäännön mukaan myös sivistystoimintaa voidaan tukea avustuksin.

Tarkemmat määritelmät tuettavista toimintamuodoista, hyväksyttävistä menoista ja avustusten käyttötilityksestä ovat avustusohjesäännössä.

Hakemukset ja niiden käsittely

Määräaikaan mennessä saapui kohdeavustushakemuksia 5 hakijalta. Kulttuuripalvelujen yleisavustukseen oikeutettujen lisäksi kohdeavustuksiin hakukelpoisia ovat myös sellaiset rekisteröidyt yhdistykset, joiden pääasiallisena tehtävänä sääntöjen mukaan on muu kuin kulttuuritoiminta sekä erityisistä syistä myös rekisteröimättömät yhteisöt ja ryhmät.

Hakemuksista 4 oli järjestöiltä, jotka on aikaisemmin todettu hakukelpoisiksi yleis- tai kohdeavustusten haussa, muita hakijoita oli 1 kpl, uusi yhdistys Vire ry.

Vire ry on perustettu 9.3.2017 Kirkkonummen Veikkolassa ja merkitty yhdistysrekisteriin 13.4.2017.
Yhdistyksen kotipaikka on Kirkkonummi ja yhdistyksen tarkoituksena on edistää laulunharrastusta ja muutakin musiikkinharrastusta.

Vire ry:n toiminta on avustusohjesäännön ja sivistyslautakunnan päätösten mukaista kulttuuritoimintaa. Hakemus täyttää avustusohjesäännön ehdot. Tällä perusteella ehdotetaan hyväksyttäväksi hakukelpoiseksi uusi yhdistys Vire ry ja otetaan käsittelyyn sen hakemus:
Joulukonsertti Haapajärven kirkossa 2017, 1000 €.

Päätösehdotuksessa on otettu huomioon, että Tähtitieteellinen yhdistys Kirkkonummen Komeetta ry:n  1 200 € kohdeavustushakemus sisältää koko yhdistyksen syyskauden toiminnan. Hakemus sisältää myös lastenkerhon toiminnan. Lapsille ja nuorille suunnattu toiminta on avustusten jaossa painopistealueena. Lastenkerhotoiminta on tästä syystä päätösehdotuksessa käsitelty erillisenä kohteena.

Hyväksyttäväksi ehdotettavien hakemusten summa on 7984 € ja jaettavana oleva avustusmäärä 3400 € on noin 43 % hyväksyttäväksi ehdotettujen hakemusten summasta.

Päätösehdotus on painotettu lasten ja nuorten kulttuuritoimintaan sekä  paikallisen kulttuuritoiminnan kehittämiseen ja Suomen 100-vuotisjuhliin liittyvään kulttuuritoimintaan siten, että nämä toiminnot saavat muita suuremman prosenttiosuuden suhteessa hakemukseensa seuraavasti:
- lapsille ja nuorille Kirkkonummella suunnattu kulttuuritoiminta  100% hakemuksesta
- paikallisen kulttuuritoiminnan kehittäminen, uudet kirkkonummelaiset produktiot ja Suomi 100 hankkeet noin 65 % hakemuksesta
- muu kulttuuri- ja sivistystoiminta Kirkkonummella 62% hakemuksesta.
Kaikille hakijoille ei ole voitu esittää priorisoinnin mukaista summaa, sillä avustusta ei myönnetä enemmän kuin yhdistys budjetoinut. Kahdella yhdistyksellä avustusten kokonaismäärä on 100% yhdistyksen talousarvoissa vahvistusta summasta.

Yhdistysten toimintojen toteuttamisen kannalta avustusmäärärahojen maksatus on syytä saada tehtyä mahdollsimman pian. Päätösehdotukseen sisältyy sen takia esitys, että päätös saadaan panna täytäntöön odottamatta sen lainvoimaisuutta ja että päätös tarkistetaan kokouksessa.

Luottamushenkilön, viranhaltijan tai työntekijän on oma-aloitteisesti todettava esteellisyytensä. Mikäli esteellinen luottamushenkilö, viranhaltija tai työntekijä on ollut asiaa käsiteltäessä läsnä tai osallistunut päätöksentekoon, on päätös muodollisesti virheellinen ts. syntynyt virheellisessä järjestyksessä.

Kulttuuritoimenjohtaja Maaret Eloranta on valmistelijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.


Oheismateriaali: Paikalliset kulttuurijärjestöt, kohdeavustushakemukset 30.9.2017 ja laskelma
 

 

 

Tiedoksi
 

Muutoksenhakuohje
Oikaisuvaatimus, sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Vapaa-aikajaosto päättää

1
hyväksyä hakukelpoiseksi kyseessä olevien kohdeavustusten osalta uuden hakijan, joka ei aikaisemmin ole hakenut yleis- tai kohdeavustuksia:
Vire Ensemble ry
Yhdistyksen toiminta on avustusohjesäännön ja sivistyslautakunnan päätösten mukaista kulttuuritoimintaa. Hakemus täyttää avustusohjesäännön ehdot.

2
painottaa kohdeavustusten avustusten jaon seuraavasti:
- lapsille ja nuorille Kirkkonummella suunnattu kulttuuritoiminta  100% hakemuksesta
- paikallisen kulttuuritoiminnan kehittäminen, uudet kirkkonummelaiset produktiot ja Suomi 100 hankkeet noin 65 % hakemuksesta
- muu kulttuuri- ja sivistystoiminta Kirkkonummella 62 % hakemuksesta

3
myöntää kohdeavustukset seuraaville järjestöille päätöksessä mainittuihin kohteisiin


KIRKKONUMMEN TAIDEYHDISTYS RY
Taidemökin valaistuksen uusiminen 801 €

TÄHTITIETEELLINEN YHDISTYS KIRKKONUMMEN KOMEETTA RY
Lastenkerhot, sivistystoiminta 55 €
Tähtitieteen harrastus, sivistystoiminta, 711 €

VEIKKOLAN KARTANOTEATTERI RY
Syksyn kurssitoiminta 2017 ja itsenäisyysjuhla 500 €

VEIKKOLAN VIIHDELAULAJAT RY
Kuoroleirit, 293 €
Konsertit, 390 €

VIRE ENSEMBLE RY
Joulukonsertti Haapajärven kirkossa 650 €

6
että myönnetyt avustukset on käytettävä vuoden 2017 aikana ja avustusten osuus saa olla korkeintaan 85% päätöksessä mainitun kohteen hyväksytyistä menoista vuoden 2017 aikana.

7
edellyttää, että avustusten saajat noudattavat avustusten käytössä ja käyttötilityksissä lautakunnan hyväksymää avustusohjesääntöä ja antavat avustuksen käytöstä käyttötilityksen 31.3.2018 klo 16.00 mennessä.

8
että päätös saadaan panna täytäntöön odottamatta sen lainvoimaisuutta.

9
tarkistaa päätöksen kokouksessa.

Päätös

Kulttuuritoimenjohtaja Maaret Eloranta oli kokouksessa läsnä tämän asian käsittelyn ajan
Vapaa-aikajaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kulttuuritoimenjohtaja, kulttuurisihteeri (maksatus), hakijat

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus tehdään sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa.


Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle, on ilmoitettava:

       - päätös, johon haetaan muutosta
       - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
       - perusteet, joilla muutosta vaaditaan
       - muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
       - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille sivistyspalvelukeskuksen kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla.

Yhteystiedot:

Kirkkonummen kunta, sivistys- ja vapaa-aikalautakunta
Käyntiosoite: Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi
Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi
puh.vaihde 09 29671
s-posti: kirjaamo@kirkkonummi.fi
virka-aika: ma klo 8.30 - 17.00, ti-pe klo 8.30 - 16.00