Vapaa-aikajaosto, kokous 13.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien 2019-2020 talousarviosuunnitelmat (ed. dnro 429/2017)/ vapaa-aikajaosto

KIRDno-2017-484

Valmistelija

 • Ari Hasu, ari.hasu@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kuntalain (410/2015) 100 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Kunnanhallitus 26.6.2017 § 56

Talousarvion laatiminen on peruskunnassa pitkällinen ja monitasoinen valmisteluprosessi. Kirkkonummella useiden muiden kuntien tapaan talousarvion valmistelutyö on käynnistetty kunnanhallituksen antamalla ns. kehyspäätöksellä, jonka pohjalta toimielimet ovat laatineet omat ehdotuksensa.

Kunnanjohtajan johdolla toimielinten laatimia esityksiä tarvittaessa tarkistetaan vastaamaan kunnan taloudellista kantokykyä huomioiden kuntastrategian painotukset. Kunnanjohtajan esitys esitellään kunnanhallitukselle, jonka jälkeen poliittisilla ryhmillä on käytännössä 2-3 viikkoa tehdä siihen tarkistuksia. Lopullisesti talousarvion hyväksyy valtuusto.

Tänä vuonna kehitämme talousarviovalmistelua suoraviivaisemmaksi ja toimielinkohtaisten kehysten sijaan kunnanhallitus antaa toimielimille suunnitteluohjeen.

Suunnitteluohjeessa ei siis anneta kehystä, vaan talousarvioesitysten on perustuttava:

 • Väestösuunnitteeseen
 • Suoritemääriin, joista esitetään toteutumat vuodelta 2016 ja ennusteet vuosille 2017 - 2020
 • Palvelutuotannon todellisiin kustannuksiin (sisäiset palvelut)
 • Peruspalvelujen hintaindeksi +0,7% 2018 (sovelletaan palvelujen ostoihin, ellei muuta ennustetta)
 • Kuluttajahintaindeksi +1,3% 2018 (aineet, tarvikkeet ja tavarat, muut toimintakulut)
 • Henkilöstökulut: palkansaajien ansiotasoindeksi +1,1% 2018 (oletettu palkannousu)

Toimintakatteen kasvu edellä mainitut indeksit huomioiden saa olla enintään 2 % vuoteen 2016 verrattuna.

Mahdollisista lainsäädäntömuutoksista aiheutuvat muutokset tulee huomioida talousarvioesityksiä laadittaessa.

Talousarvion laadinnan aikataulu:

 • Toimielinten ehdotukset 6.10.2017 mennessä
 • Kunnanjohtajan talousarvioesitys kunnanhallituksessa 30.10.2017
 • Valtuuston päätös vuoden 2018 veroprosenteista 13.11.2017
 • Kunnanhallituksen esitys talousarviosta valtuustolle KH:ssa 4.12.2017
 • Valtuuston talousarviokäsittely 18.12.2017

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää antaa toimialoille ja tytäryhteisöille esittelyosassa todetun suunnitteluohjeen vuoden 2018 talousarvion ja taloussuunnitelman 2019 - 2020 laatimista varten.

Kunnanhallitus 26.6.2017 käsittely:

Emmi Wehka-aho poistui kokouksesta käsittelyn aikana.

Ulf Kjerin ja Pirkko Lehtinen olivat poissa käsittelyn aikana klo 18:45-18:47.

Käsittelyn aikana esittelijä tarkensi ehdotuksensa tekstisisältöä siten, että kohtaan "Suunnitteluohjeessa ei siis anneta kehystä, vaan talousarvioesitysten on perustuttava: ..."  ensimmäiseksi kohdaksi lisätään "kuntastrategiaan". Kohtaan "Toimintakatteen kasvu edellä mainitut indeksit huomioiden saa olla enintään 2 % vuoteen 2016 verrattuna" lisätään tarkennus: "toimintakatteen kasvu kuntatasolla edellä mainitut...".

Hanna Haikonen ehdotti seuraavaa lisäystä evästykseksi: toimintatapojen muutosten ottaminen huomioon talousarviosuunnittelussa mm. kuntastrategiassa mainittujen megatrendien mukaisesti. Otetaan huomioon digitaalisuuden vaikutukset toimintaan sekä toiminnan kehittäminen (esim. leanin avulla) tehokkaammaksi ja mielekkäämmäksi kulujen kasvattamisen sijasta. Ehdotusta kannatettiin, ja se hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös

Kunnanhallitus:

Ehdotuksen mukaisesti esittelijän tekemin tekstitarkennuksin ja seuraavalla evästyksellä: toimintatapojen muutosten ottaminen huomioon talousarviosuunnittelussa mm. kuntastrategiassa mainittujen megatrendien mukaisesti. Otetaan huomioon digitaalisuuden vaikutukset toimintaan sekä toiminnan kehittäminen (esim. leanin avulla) tehokkaammaksi ja mielekkäämmäksi kulujen kasvattamisen sijasta.

Vapaa-aikajaosto 16.8.2017 § 4

Vapaa-aikajaoston vastuulle kuuluvat talousarviossa musiikkiopiston, kansalaisopiston, kuvataidekoulun,  kulttuuri-, kirjasto-, nuoriso- sekä liikuntatoimen palvelut.Jaoston toimintakatteen (jaostolle talousarvion käyttötalousosassa kohdennettavien tulojen ja menojen erotus) loppusumma oli vuoden 2016 tilinpäätöksessä -6,6 milj. euroa ja vuoden 2017 talousarviossa -6,7 milj. euroa. Edellä tarkoitetussa kunnanhallituksen päätöksessä toimintakatteen enimmäiskasvuksi on määrätty  vuonna 2018 + 2,0 % vuoden 2016 tilinpäätöstasoon verrattuna. Tällöin jaoston toimintakatteen enimmäismäärä voi olla jaoston ehdotuksessa enintään -6,78 milj. euroa.

Esittelijä

Hannele Kujala

Päätösehdotus

sivistystystoimenjohtaja:

merkitä kunnanhallituksen päätös § 50 26.6.2017 tiedoksi

Päätös

Vapaa-aikajaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.

Talouspäällikkö Ari Hasu oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.

 

Vapaa-aikajaosto 13.9.2017

Vapaa-aikajaoston vuoden 2018 talousarvioesityksemn loppusumma on toimintatulojen osalta euroa 1.764.250 euroa (muutos tp2016 -11,5 % ja ta2017 -4,5 %), toimintamenojen osalta euroa 8.666.156 euroa (muutos tp2016 +0,3  JA ta2017 +0,9 %) ja toimintakatteen osalta 6.901.906 euroa (muutos tp2016 +3,8 % ja ta2017 +2,7 %). Henkilöstömenojen määrä on vuoden 2018 talousarvioehdotuksessa 4,22 milj. euroa (muutos tp2016 -0,1 % ja ta2017 -1,7 %9.

Mikäli kunnanhallituksen vuoden 2018 talousarvion valmisteluohjetta koskevassa päätöksessä (kh 26.6.2017, § 50) kahden (2) prosentin toimintakatteen enimmäiskasvua  (vuoden 2016 tilinpäätöksestä laskettuna) koskeva määräys suhteutetaan jaoston vuoden 2018  talousarvioehdotukseen, ylittää jaoston talousarvioehdotuksen toimintakatteen kasvu 1,8 %:lla (noin 122.000 eurolla) kunnanhallituksen päättämän tason.

Liikuntapalveluiden avustukset on kokonaisuutena budjetoitu talousarvioesityksessä  vuoden 2016 tilinpäätöksen tasoisina. Avustusten kokonaissumman sisällä on esityksessä siirretty yhdistyksille maksettavista avustuksista 49.000 euroa toimitila-avustuksiin kattamaan liikuntayhdistystysten tilakäytöstä aiheutuvia kustannuksia.

Jaoston talousuunnitelmaehdotus sisältää esityksen kolmen (3) uuden viran/ toimen perustamisesta, joista kahden esitetty perustamisajankohta ajoittuu vuodelle 2018 ja yhden (1) vuodelle 2019. Henkilöstöesitysten perustelut on esitetty liitteellä "Vakanssiesitykset 2018-2020".

Jaoston esitys talousarvioksi 2018 ja taloussuunnitelmaksi on esitetty liitteellä "Esitys taloussuunnitelmaksi 2018-2020".

Talousarvioehdotukseen liittyvät eurotiedot on esitetty yksityiskohtaisemmin liitteellä "Talousarvioesityksen eurot". 

Esityslistan liitteet:

- talousarvioesityksen eurot
- vakanssiesitykset 2018-2020
- esitys taloussuunnitelmaksi 2018-2020

Ehdotus

Esittelijä

 • Hannele Kujala, sivistystoimenjohtaja, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

sivistystoimenjohtaja, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Vapaa-aikajaosto päättää

1.  hyväksyä liitteen  "Esitys taloussuunnitelmaksi 2018-2020" mukaisen esityksen taloussuunnitelmaksi ja saattaa liitteen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja -valtuustolle.

2.  saattaa liitteen "Vakanssiesitykset 2018-2020" mukaiset perustelut taloussuunnitelmakaudella 2018-2020 perustettavaksi esitettävistä viroista/ toimista tiedoksi kunnanhallitukselle ja edelleen -valtuustolle. 

Käsittely:

Puheenjohtaja Kilappa teki lisäysehdotuksen:

Selvitys liikuntapaikkojen käytöstä ja kehittämisestä. Selvityksessä otetaan kantaa kunnan liikuntapaikkojen määrästä, soveltuvuudesta eri liikuntaryhmille, käyttäjäryhmät lajiryhmittäin ja investointiohjelman mahdollisuudet kehittämisessä. Suunnitelmassa myös esitetään kanta siitä miten liikuntapaikat tulevaisuudessa jaetaan eri liikuntaryhmien välillä optimoidusti. Tavoitteena on se, että kuntalaiset/järjestöt pystyvät liikkumaan tulevaisuudessa tiloissa, jotka soveltuvat mahdollisimman hyvin kunkin lajiryhmän tarpeisiin. Selvitykseen varataan 20 000€ määräraha.

Jäsenet Lundell ja Suominen kannattivat puheenjohtaja Kilapan lisäysehdotusta.

Vapaa-aikajaosto hyväksyi yksimielisesti puheenjohtaja Kilapan lisäysehdotuksen.

Päätös

Vapaa-aikajaosto päätti

1.  hyväksyä liitteen  "Esitys taloussuunnitelmaksi 2018-2020" mukaisen esityksen taloussuunnitelmaksi ja saattaa liitteen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja -valtuustolle.

2.  saattaa liitteen "Vakanssiesitykset 2018-2020" mukaiset perustelut taloussuunnitelmakaudella 2018-2020 perustettavaksi esitettävistä viroista/ toimista tiedoksi kunnanhallitukselle ja edelleen -valtuustolle. 

3. tehdä selvityksen liikuntapaikkojen käytöstä ja kehittämisestä. Selvityksessä otetaan kantaa kunnan liikuntapaikkojen määrästä, soveltuvuudesta eri liikuntaryhmille, käyttäjäryhmät lajiryhmittäin ja investointiohjelman mahdollisuudet kehittämisessä. Suunnitelmassa myös esitetään kanta siitä miten liikuntapaikat tulevaisuudessa jaetaan eri liikuntaryhmien välillä optimoidusti. Tavoitteena on se, että kuntalaiset/järjestöt pystyvät liikkumaan tulevaisuudessa tiloissa, jotka soveltuvat mahdollisimman hyvin kunkin lajiryhmän tarpeisiin. Selvitykseen varataan 20 000€ määräraha.

Talouspäällikkö Ari Hasu oli kokouksessa läsnä tämän asian käsittelyn ajan.

 

Tiedoksi

Kunnanhallitus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.