Vapaa-aikajaosto, kokous 13.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Tilannekatsaus nuorisovaltuustosta

KIRDno-2017-974

Valmistelija

  • Seppo Savikuja, seppo.savikuja@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kuntalaki (410/2015) velvoittaa kuntia huolehtimaan kaiken ikäisten kuntalaisten monipuolisista ja vaikuttavista osallistumismahdollisuuksista. 

Kuntalain  26 §:n mukaan nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä kunnan asukkaiden hyvinvointiin, terveyteen, opiskeluun, elinympäristöön, asumiseen tai liikkumiseen sekä muissakin asioissa, joiden nuorisovaltuusto arvioi olevan lasten ja nuorten kannalta merkittäviä. Nuorisovaltuusto tulee ottaa mukaan lasten ja nuorten osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen kunnassa. Uusia osallistumisoikeuksia sovelletaan vuonna 2017 valitun valtuuston toimikauden alusta.

Vuoden 2017 alusta voimaan tulleen nuorisolain (1285/2016) pykälässä 24 todetaan nuorten osallistumisesta, vaikuttamisesta ja kuulemisesta.

Nuorisolaissa  todetaan, että nuorten mahdollisuudesta osallistua ja vaikuttaa nuorisovaltuustossa tai vastaavassa nuorten vaikuttajaryhmässä säädetään kuntalain (410/2015) 26 §:ssä. Kunnan ja valtion viranomaisen tulee tarjota ja järjestää nuorille mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa paikallista, alueellista ja valtakunnallista nuorisotyötä ja –politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn tai heitä tulee muutoin kuulla mainituissa asioissa. Lisäksi nuoria on kuultava heitä koskevissä asioissa .

Nuorten osallistamista vaikuttamista ja kuulemista ovat mm. nuorten mukaan ottaminen varhaisessa vaiheessa kunnan uuden asuinalueen suunnitteluun, lasten ja nuorten osallistuminen ulkona olevien toiminta-alueiden ja puistojen suunnitteluun ja rakentamiseen sekä nuorten kokemustiedon hyödyntäminen ja heidän kuuleminen kunnan palveluiden sujuvuuden ja ja saavutettavuuden kehittämisessä.

Kirkkonummen kunnan 1.6.2017 voimaan astuneessa hallintosäännössä todetaan vaikuttamistoimielimistä, että kunnassa on nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto, joiden kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kunnanhallitus.

Hallintosäännössä todetaan myös sivistys- ja vapaa-aikapalvelujen toimialaan kuuluvan vapaa-aikajaoston tehtävistä ja toimivallasta. Vapaa-aikajaoston tehtäviin kuuluu mm. nuorisovaltuuston toimintaa koskevat asiat. Vapaa-aikajaoston toimivaltaan kuuluu mm. päättää nuorisovaltuuston toiminnan toteuttamisesta.

Kunnan hallintosäännössä on myös määräykset nuorisovaltuuston edustuksesta kunnanvaltuuston ja kunnan muiden toimielinten kokouksissa, sekä nuorisovaltuuston edustajan puhe- ja läsnäolo-oikeudesta toimielinten kokouksissa.

Kunnanvaltuuston hyväksymässä vuoden 2017 talousarviossa on osoitettu määräraha nuorisovaltuuston toimintaan. Nuorisolautakunta on 8.2.2017 osoittanut talousarvion käyttösuunnitelmassa 20 000 euroa nuorisovaltuuston toimintaa varten.

Nuorisopalveluissa  on ollut 1.2.2017 alkaen nuoriso-ohjaaja Martta-Liisa Kosonen nuorisovaltuuston toimintakoordinaattorina. Hänen työtehtäviinsä kuuluu mm. nuorten vaikuttamistoiminnan edistämiseen, sekä kunnan nuorisovaltuustotoiminnan käynnistämiseen ja toteuttamiseen liittyvät tehtävät.

Nuorisovaltuuston perustamiseen liittyvä seminaari pidettiin Kirkkonummi-salissa 7.3.2017. Seminaarissa olivat edustettuina kirkkonummelaisten yläkoulujen, lukioiden ja ammatioppilaitoksen oppilaskuntien edustajat ja  koulujen yhdysopettajat. Seminaarista saatiin nuorten omia ajatuksia tulevan nuorisovaltuuston toimintasäännön laatimiseen.

Nuorisovaltuustoa perustettaessa on huomioitu, että:

-nuorilla on mahdollisuus vaikuttaa itseään koskevaan päätöksentekoon
-nuorisovaltuustoilla on riittävät resurssit ja mahdollisuuksia kouluttautua
-nuorilla on näennäisvaikuttamisen sijaan todellisia väyliä saada äänensä kuuluviin

Kirkkonummen nuorisovaltuustoa perustettaessa on soveltuvin osin hyödynnetty Suomen Kuntaliiton ja Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n ohjeita nuorisovaltuuston perustamiseen ja toimintasäännön laatimiseen.

Kunnanvaltuusto hyväksyi 29.5.2017 nuorisovaltuuston toimintasäännön, jolla päätettiin nuorisovaltuuston kokoonpano, asettaminen ja toimintaedellytykset. Kunnanvaltuusto hyväksyi samassa yhteydessä ponnen, jonka mukaan nuorisovaltuustoa kuullaan kunnan tärkeimpien strategia-asiakirjojen laadinnassa. 

Jokaisella vaalivuonna 13-18 –vuotta täyttävällä, vuosina 1999–2004-syntyneellä, Kirkkonummella asuvalla nuorella oli oikeus asettua ehdolle nuorisovaltuustovaaleihin 1.-30.8.2017 välisenä aikana. Äänioiketettuja on yhteensä 3 350
Ehdolle asettautuminen toteutettiin sähköisesti Questback-lomakkeella. Linkki lomakkeeseen oli kunnan nettisivuilla, facebook-sivulla ja Instagram-sivulla. Ehdolle oli mahdollista asettua myös paperisella lomakkeella, joka palautettiin Kirkkonummen palvelupisteeseen, nuorisotiloille tai oman koulun oppilaskunnan ohjaavalle opettajalle.
Nuorisovaltuustovaalien ehdokasasettelusta tiedotettiin paikallislehdissä ja sosiaalisessa mediassa, sekä Kirkkonummen kunnan yläkouluissa, lukioissa ja ammattioppilaitoksessa.
Yläkouluissa, lukioissa ja Omniassa järjestettiin nuorisovaltuustovaalien markkinointitilaisuuksia, jossa kerrottiin vaikuttamisesta kunnassa, nuorisovaltuuston toiminnasta ja ehdokasasettelusta. Kunnanvaltuutettu Markus Myllyniemi oli mukana kolmessa kouluvierailussa kannustamassa nuoria mukaan. Nuoriso-ohjaajat kertoivat nuorisovaltuustovaaleista seitsemäsluokkalaisten ryhmäytyksissä.
Ehdokkaiden määrää ei rajattu ja ehdolle asettui 44 nuorta eri puolilta Kirkkonummea. Ehdokkaiden kelpoisuus tarkistettiin väestörekisteristä ja ehdokaslista julkaistiin 1.9.
Kaikille vuosina 1999–2004-syntyneille Kirkkonummella asuville nuorille (3308 kpl) lähetetään viikolla 36 asiakassuorana postikortti, jossa on äänestyspaikkojen sijainnit ja äänestysajat. Osoitetiedot on otettu väestörekisteristä 15.8.
Kaikilla vuosina 1999-2004 syntyneillä kirkkonummelaisilla on oikeus äänestää nuorisovaltuustovaaleissa. Nuorisovaltuustovaalit toteutetaan kouluvaaleina siten, että jokainen Kirkkonummen kunnan yläkouluissa, lukioissa ja ammattioppilaitoksessa (Kirkkoharjun koulu, Nissnikun koulu, Papinmäen koulu, Veikkolan koulu, Winellska skolan, Kyrkslätts gymnasium, Porkkalan lukio, Omnia Kirkkonummen toimipiste) opiskeleva äänioikeutettu voi äänestää omassa oppilaitoksessaan. Vaalitoimitsijoina toimivat nuoriso-ohjaaja ja 2 oppilaitoksen opiskelijaa (ei ehdolla olevat).  Äänestys tapahtuu välituntisin tai erikseen määriteltynä aikana koulupäivän aikana.
Niille äänioikeutetuille, jotka eivät opiskele mainituissa Kirkkonummen kunnan oppilaitoksissa tai eivät pääse äänestämään omassa oppilaitoksessaan, on äänestysmahdollisuus keskiviikkona 20.9. klo 17.30-21.00 Masalan monitoimitalolla, perjantaina 22.9. 17.30-21.00 Veikkolan nuorisotilalla ja lauantaina 23.9. klo 13.00-17.00 Luckan i Kyrkslätt:ssa.
Nuorisovaltuustovaalien äänestystulokset julkaistaan 25.9. ja nuorisovaltuuston kausi alkaa 1.10.

Uudet valitut nuorisovaltuutetut osallistuvat perjantaina 29.9.2017 Keravalla järjestettävään KUUMA- nuorisovaltuutettujen, Kuumisten verkostoitumis- ja yhteistyötapahtumaan.

Valmistelija: Nuorisotoimenjohtaja Seppo Savikuja puh. 040 588 4925, etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi, nuoriso-ohjaaja Martta-Liisa Kosonen puh. 040 126 9817, etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, sivistystoimenjohtaja, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Vapaa-aikajaosto päättää merkitä tiedoksi tilannekatsauksen koskien kunnan nuorisovaltuustoa.

Päätös

Vapaa-aikajaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.

Nuorisotoimenjohtaja Seppo Savikuja oli kokouksessa läsnä tämän asian käsittelyn ajan.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.