Vapaa-aikajaosto, kokous 13.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Esitys uimahallin peruskorjauksen ja laajennuksen tarveselvityksen laatimisesta

KIRDno-2017-266

Valmistelija

  • Katja Linnakylä, katja.linnakyla@kirkkonummi.fi

Perustelut

Liikuntalautakunta 09.02.2017 § 9
 
Kirkkonummen uimahalli on otettu käyttöön v.2001. Uimahallissa on allastiloina 6-ratainen iso allas hyppysyvennyksellä, yhdistetty liukumäki, lasten allas ja virtausallas, lämminvesiallas sekä kahluuallas. Vesipinta-ala on yhteensä 538 neliömetriä. Uimahallin bruttopinta-ala on yhteensä 4120 neliömetriä.

Uimahallin kävijämäärä on koko sen käytössä olo ajan ollut hyvin korkea, viimeisinä vuosina yli 230 000 kävijää vuodessa. Kävijämäärää ei nykyisellä tilakapasiteetilla pystytä lisäämään. Uimahallia käyttävät aktiivisesti kuntalaiset omaehtoisena liikuntamuotona. Myös ulkopaikkakuntalaiset käyttävät paljon uimahallia.

Viikonloppuisin ja arki-iltaisin hallissa voi samanaikaisesti olla parhaimmillaan n. 200 kävijää. Yhteensä yhtenä päivänä kävijöitä on parhaimmillaan n.800 kävijää. Uimahallin pukukaappien määrän takia ollaan jouduttu ruuhkaisina aikoina rajoittamaan sisäänpääsyä.

Käyttötunteja uimahallissa on viikoittain 101 h. Hallia käytetään aukioloajan ulkopuolella eri yhdistysten toimesta arkisin ja viikonloppuisin viikon kaikkina päivinä. Ohjattua liikuntatoimintaa hallilla on viikoittain yli 200 h, joista n.35 h liikuntapalveluiden ja 175 h yhteensä 30 muun toimijan järjestämää ohjausta. Tämän lisäksi uimahallissa on päivittäiset koululaisten uinnit. Omaehtoisen uinnin, uinnin opetuksen, vesiliikunnan eri muotojen ja eri uintiurheilulajien lisäksi uimahallissa harrastetaan myös sukellusta ja melontaa.

Uimahallin laajennuksen myötä uimahallilla voitaisiin tuottaa huomattavasti enemmän palveluita kuntalaisille sekä mahdollistaa omaehtoisen uimisen ja vesiliikunnan lisääminen. Tilojen puolesta tarvetta on sekä lisä allastilalle/vesipinta-alalle että kuntosalille. Samalla on syytä selvittää rakennuksen ja uimahallitekniikan mahdollisten peruskorjausluontoisten toimenpiteiden tarve.

Tarveselvitys on asiakirja, johon talonrakennushanke perustuu ja josta selviävät hankkeen perusominaisuudet ja tavoitteet. Kirkkonummen kunnan talonrakennuksen hankeohjeen KV 3.2.2014 § 7 mukaan käyttäjätoimialan toimialajohtaja esittää tarveselvityksen tekemistä toimialan lautakunnalle. Myös lautakunnan esittelijä voi tätä esittää sovittuaan asiasta toimialajohtajan kanssa. Lautakunta hyväksyy, että tarveselvitys tehdään. Sen jälkeen kunnanhallitus käsittelee asian ja tekee päätöksen selvityksen laatimisesta.

Esityksestä uimahallin laajennuksen ja peruskorjauksen tarveselvityksen tekemiseksi on hankeohjeen mukaisesti sovittu sivistystoimen toimialajohtajan kanssa.

 

Valmistelija: liikuntatoimenjohtaja Katja Linnakylä puh. 040 588 4926,
etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi

 

Ehdotus
Liikuntatoimenjohtaja:

Liikuntalautakunta päättää yllä mainituin perusteluin esittää kunnanhallitukselle, että uimahallin laajennuksen ja peruskorjauksen  tarveselvitys tehdään.

 

Päätös 
Liikuntalautakunta  

 Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen

 _____

Kunnanhallitus 20.03.2017 § 95
 

Ehdotus
Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää liikuntalautakunnan mainituin perustein, että uimahallin laajennuksen ja peruskorjauksen tarveselvitys tehdään.

Käsittely
Yhdyskuntatekniikan johtaja Anna-Kaisa Kauppinen oli kokouksessa läsnä asian käsittelyn ajan.

Timo Haapaniemi ehdotti, että asia palautetaan valmisteltavaksi  lisätietojen hankkimista varten. Pirkko Lehtinen, Antti Kilappa ja Hans Hedberg kannattivat palautusehdotusta. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös
Kunnanhallitus:

Kunnanhallitus päätti palauttaa asian valmisteltavaksi lisätietojen hankkimista varten.

__________

Vapaa-aikajaosto 13.9.2017

Kunnanhallitus päätti palauttaa esityksen uimahallin peruskorjauksen ja laajennuksen tarveselvityksen laatimisesta valmisteltavaksi lisätietojen hankkimista varten.

Uimahallia on käytetty vajaa 20 v. Peruskorjaustoimenpiteet on syytä selvittää ajoissa, jotta vältytään suuremmilta ylimääräisiltä kustannuksilta. Ilmanvaihto-, vedenkäsittely- ja lämmönjakojärjestelmien uusiminen ovat keskeisimpiä kohteita. Myös allastilojen pintojen uusiminen sekä pukuhuoneiden ajanmukaistaminen ovat välttämättömiä vaadittavan hygieniatason ylläpitämiseksi.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, sivistystoimenjohtaja, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Vapaa-aikajaosto päättää yllä mainituin perusteluin esittää kunnanhallitukselle, että uimahallin peruskorjauksen ja laajennuksen tarveselvitys laaditaan.

Päätös

Vapaa-aikajaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus tehdään sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa.


Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle, on ilmoitettava:

       - päätös, johon haetaan muutosta
       - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
       - perusteet, joilla muutosta vaaditaan
       - muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
       - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille sivistyspalvelukeskuksen kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla.

Yhteystiedot:

Kirkkonummen kunta, sivistys- ja vapaa-aikalautakunta
Käyntiosoite: Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi
Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi
puh.vaihde 09 29671
s-posti: kirjaamo@kirkkonummi.fi
virka-aika: ma klo 8.30 - 17.00, ti-pe klo 8.30 - 16.00