Tiejaosto, kokous 5.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Tiejaoston kokoukset syksyllä 2018

KIRDno-2018-847

Valmistelija

  • Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kunnan hallintosäännön 18 luvun pykälissä 158 - 184 säädetään kokousmenettelystä. Hallintosäännön 162 §:n mukaan kunnan toimielimen kokoukset pidetään toimielimen päättämänä aikana ja päättämässä paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.

Hallintosäännön 167 §:n mukaan toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen on kutsuttava varajäsen sijaansa. Poikkeustapauksessa puheenjohtaja, esittelijä tai sihteeri voi toimittaa kutsun varajäsenelle.

Hallintosäännön 168 §:n mukaan kunnan eri toimielinten kokouksissa on jäsenten ja esittelijän lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus kunnanhallituksen puheenjohtajalla tai varapuheenjohtajalla, kunnanvaltuuston puheenjohtajalla tai varapuheenjohtajalla, kunnanjohtajalla sekä toimialallaan toimialajohtajalla. Muiden henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin.

Hallintosäännön 23 §:n mukaan jaoston on ilmoitettava lautakunnalle tekemistään ottokelpoisista päätöksistään lukuun ottamalla hallintosäännön 30 ja 40 §:ssä mainittuja asioita tai sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista lautakunta on ilmoittanut, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Tiejaosto päättää, että:

1.
Se kokoontuu loppuvuonna torstaisin klo 17.00 seuraavasti:
23.8.
20.9.
10.10.
22.11.
13.12.
Ylimääräisistä kokouksista päätetään erikseen. Kokouspaikka on pääsääntöisesti kokoushuone Apila.

2.
Kokouskutsu ja linkki sähköisen kokoukseen sekä esityslistaan lähetetään sähköisesti jäsenille kirkkonummi.fi-osoitteeseen vähintään 5 päivää ennen kokousta.

3.
Jaoston pöytäkirja tarkistetaan kokouksessa ja julkaistaan kunnan verkkosivuilla seuraavana työpäivänä.

4.
Viranhaltijana kokouksissa on läsnä kunnallistekniikan toimistoinsinööri esittelijänä. 

5.
Esityslistat laaditaan sekä suomen että ruotsin kielellä ja liitteet suomen kielellä.

6.
Jaoston esityslistat liitteineen julkaistaan kunnan internetsivuilla.

7.
Em. menettelyjä noudatetaan toistaiseksi

Päätös

Esityksen mukaan muuten paitsi kokouspäivä 10.10.2018 siirretään 11.10.2018 pidettäväksi.

Tiedoksi

kielenkääntäjät, viestintä