Tiejaosto, kokous 5.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Pamparintien nopeusrajoitusmerkki

KIRDno-2018-257

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Perustelut

Linlon tiekunta on vuosikokouksessaan 7.3.2018 päättänyt anoa kunnan lupaa nopeusrajoitusmerkeille 363 Nopeusrajoitusalue 40 km/h ja 364 Nopeusrajoitusalue päättyy asetettavaksi Linlontien alkuun, Hilantien liittymän läheisyyteen.

Tiejaoston aikaisempi päätös

Palvelutuotannon lautakunta on päätöksessään 18.3.2015 § 8 antanut suostumuksen 40 km/h nopeusrajoitusmerkin asettamiseksi Linlontien ja Pamparintien risteykseen edellyttäen, että Linlon tiekunta toimittaa kirjallisen suostumuksen asiasta. Päätöksen lopuksi tiejaosto suosittelee asetettavaksi nopeusrajoitusalue -merkkiä, jotta rajoitus kattaisi myös kaikki Linlontiestä erkanevat tiet.

Pamparintien alkuun on asettettu merkki 361 Nopeusrajoitus 30 km/h.

Tiejaoston toimitus

Tiejaoston toimituksessa 30.11.2017 Hilantieltä Linlontielle johtava, tiekuntiin kuulumaton tienosa, on liitetty Linlon tiekuntaan. Toimitus on saanut lainvoiman.

 

Ehdotus

Esittelijä

Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Tiejaosto myöntää luvan hakemuksen mukaisesti merkeille 363 ja 364 asetettavaksi Linlontien ja Hilantien risteykseen.

Yleisohjeet liikennemerkkien asettamisesta:

Liikennemerkit tulee sijoittaa ajosuunnassa tien oikeaan reunaan.
Liikennemerkit tulee sijoittaa siten, että niiden näkyvyys on hyvä, mutta ne eivät muodosta näkemäestettä.
Tiekunnan tulee käyttää tieliikenneasetuksen (5.3.1982/182) mukaisia liikennemerkkejä. Uusien liikennemerkkien asentamisessa tulee noudattaa Tiehallinnon julkaisun "Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä" mukaista sijoittamisohjetta (2B-6).
Tiekunta asettaa merkit omalla kustannuksellaan (Yksityistielaki 5.1. §, Tieliikennelaki 51.1 §).

Päätös

Tiejaosto myöntää luvan hakemuksen mukaisille merkeille 364 ja 364 asetettavaksi Linlontien ja Hilantien risteykseen.

Tiejaosto määrää Pamparintien alussa olevan nopeusrajoitusmerkin 361 poistettavaksi tai tiekunnan hakemaan lupaa ko. merkille tiejaostolta.

Yleisohjeet liikennemerkkien asettamisesta:
Liikennemerkit tulee sijoittaa ajosuunnassa tien oikeaan reunaan.
Liikennemerkit tulee sijoittaa siten, että niiden näkyvyys on hyvä, mutta ne eivät muodosta näkemäestettä.
Samaan pylvääseen tai telineeseen saa kiinnittää yleensä enintään kaksi liikennemerkkiä varustettuna tarvittavilla lisäkilvillä. (LmP 7. §)
Tiekunnan tulee käyttää tieliikenneasetuksen (5.3.1982/182) mukaisia liikennemerkkejä. Uusien liikennemerkkien asentamisessa tulee noudattaa Tiehallinnon julkaisun "Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä" mukaista sijoittamisohjetta (2B-6).
Tiekunta asettaa merkit omalla kustannuksellaan (Yksityistielaki 5.1. §, Tieliikennelaki 51.1 §).

Valmistelija

  • Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Perustelut

Pamparintien tiekunta (KTJ-tunnus 000-2007-K16982) erkanee Linlontieltä Kirkkonummen Hilassa.

Pamparintien tiekunta on kokouksessaan 23.4.2018 päättänyt anoa tiejaostolta lupaa asettaa 363 ja 364 nopeusrajoitusalue alkaa ja päättyy 30 km/h merkit Pamparintien alkuun Linlontien liittymän läheisyyteen.

Peruteluina tiekunta mainitsee, että Pampaprintie ja Pamparinpolku ovat Linlontiestä poiketen huomattavasti kapeampia teitä ja joissakin paikoissa on rajoitettu näkyvyys. Tien välittömässä läheisyydessä on ympärivuotista asutusta sekä lapsia.

Ehdotus

Esittelijä

  • Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Tiejaosto

  1. Kumoaa palvelutuotannon lautakunnan päätöksen 18.3.2015 § 8
  2. Myöntää luvan liikennemerkeille tiekunnan hakemuksen mukaan

Perustelut:

Pamparintie on selvästi kapeampi ja mutkaisempi kuin Linlontie, joten alempi nopeusrajoitus on tarpeen.

Yleisohjeet liikennemerkkien asettamisesta:
Liikennemerkit tulee sijoittaa ajosuunnassa tien oikeaan reunaan.
Liikennemerkit tulee sijoittaa siten, että niiden näkyvyys on hyvä, mutta ne eivät muodosta näkemäestettä.
Tiekunnan tulee käyttää tieliikenneasetuksen (5.3.1982/182) mukaisia liikennemerkkejä. Uusien liikennemerkkien asentamisessa tulee noudattaa Tiehallinnon julkaisun "Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä" mukaista sijoittamisohjetta (2B-6).
Tiekunta asettaa merkit omalla kustannuksellaan (Yksityistielaki 5.1. §, Tieliikennelaki 51.1 §).

Päätös

Esityksen mukaan.

Tiedoksi

Pamparintien tiekunta, Linlon tiekunta