Tiejaosto, kokous 5.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Liikennepuomin asettaminen Mariefredintielle

KIRDno-2018-712

Valmistelija

 • Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Perustelut

Hakemus ja perustelut

Kiinteistön 257-490-1-129 Nydal omistaja on hakenut Kirkkonummen kunnan tiejaostolta lupaa asettaa liikennepuomi Mariefrediin johtavalle tielle.

Hakija esittää perusteluinaan mm. seuraavaa:

Hakija on järjestämässä omistamallaan kiinteistöllä erityistarpeisille lapsille suunnattua leiritoimintaa. Lasten turvallisuus on hakijalle ensijaisen tärkeää kaikessa toiminnassa. Tie kulkee hakijan maatilan läpi ja joinakin päivinä alueelle ajaa ja pysäköi huomattava määrä autoja virkistystarkoituksessa. Osa alueella liikkujista on luullut alueen olevan osa kunnan yleistä virkistysaluetta. Mariefrediin johtavan lyhyen tienpätkän puomittamisen pitäisi hillitä ongelmaa.

Katselmus

Kunnan tilapalvelut on käynyt katselmoimassa ehdotetun puomin paikan.

Tien kunnossapito

Tien kunnossapidosta vastaa Nydals enskilda väglag.

Tiekunta on vuosittan hakenut ja saanut kunnan yksityistieavustusta, joten muiden kuin tieosakkaiden tiellä liikkumista ei lähtökohtaisesti saa kieltää. Jos ulkopuolisesta liikenteestä aiheutuu huomattavaa haittaa, tiejaosto voi poikkeuksellisesti myöntää luvan puomin asettamiseen. (Laki yksityisistä teistä 96 §)

Kunta on tiekunnan osakas.

Lausunnot

Tiejaosto on pyytänyt lausunnot kunnan tilapalveluilta, ympäristönsuojelulta, kunnallistekniikkapalveluilta, sekä tontti- ja paikkatietopalveluilta. Lisäksi lausunto on pyydetty henkilökuntaneuvostolta, Nydalin tiekunnalta sekä palo- ja pelastustoimelta.

Lausuntojen yhteenveto aihealueittain

Mariefred ja alueen tausta:

 • Hakija on naapuritilan uusi omistaja. Tierasite on vanha ja ollut kaupantekohetkellä tiedossa tai selvitettävissä.
 • Valtioneuvostolle osoitetussa anomuksessa 3.1.1977 Mariefredin kiinteistön saamiseksi kunnan omistukseen kunta perustelee hakemustaan muun muassa kiinteistön sijainnilla Meikon virkistysalueelle pääsemiseksi. Kunnan perustelut ovat yhä ajanmukaiset. Kiinteistön rakennuksia ylläpidetään kiitettävästi kunnan toimesta ja niitä käytetään tänä päivänäkin kokoustamiseen, koulutuksiin ja juhlatilaisuuksiin.
  Mariefredin kautta kunnan henkilöstö pääsee  kulkemaan Meikon erämaa-alueelle marjastamaan, sienestämään sekä nauttimaan erämaaluonnosta. Tämä mahdollisuus tulee olla mahdollista jatkossakin niin että kunnan henkilöstö voi jättää myös kulkuvälineensä luonnossa kulkemisen ajaksi Mariefredin pihaan.
 • Mariefredintie kulki 1970-luvulla Nydal-kiinteistön pihapiirin kautta, jolloin tien katsottiin olevan erityisen haitallinen tulevan lisääntyvän liikenteen vuoksi. Kunta rakensi Martiefredintien uuteen paikkaan talvella 1980 Nydalin tilan ja kunnan välisen sopimuksen perusteella, jolloin Nydalin pihapiiri rauhoittu. Uudessa paikassaan tien käytöstä ei ole osoittautunut olevan haittaa Nydalin tilan käytölle eikä jatkossakaan sellaista haittaa mikä ei liikennemerkein olisi hallittavissa.

Tekninen näkökulma:

 • Puomin asettamiselle ei ole teknistä estettä, kunhan puomi lukitaan jollakin yleisesti käytettävissä olevalla avaimella.
 • Puomin avain tulee ehdottomasti olla eri sarjoituksessa kuin Mariefredin rakennusten sarjoitus.
 • Puomin avainta tarvitsevat maanomistajan lisäksi ainakin Mariefredin käyttäjät, huoltomiehet, päivystävä huoltomies, jätehuolto, talvikunnossapito ja pelastuslaitos.
 • Miten toimitaan tilanteessa, jossa Mariefredin käyttäjä esimerkiksi unohtaa lähtiessään sulkea portin?
 • Puomi on voitava pitää avoinna Mariefredin käyttövarauksen ajan eli portti avataan varauksen alkaessa ja suljetaan varauksen päätyttyä, eikä käyttäjää voida velvoittaa kulun valvomiseen tien osalta.
 • Mariefredin vuokraajan pitää valvoa liikennettä puomin kohdalla, koska puomia ei voi sulkea ennen kuin kaikki autot ovat lähteneet.
 • Ongelmana on miten Mariefredin käyttäjät pääsevät kohteeseen. Tilaa käytetään sekä koulutustilana että myös juhlatilana. Miten monelle sadalle ihmiselle tiedotetaan esim. tunnusluvuista tai avaimista, miten sen puomin saa sitten auki, kun ovat menossa kokoustamaan tai juhlimaan?

Liikenne ja tienpito:

 • Häiritsevää liikennettä ja luvatonta pysäköintiä ei ole merkittävästi talvikautena.
 • Marjan- ja sienien poimijoita ei ole montaa, jos ajatellaan koko vuotta. Olen kohta 30 vuotta seurannut kävijöiden määriä ja kirjeessä mainittu lukuiset kävijät ei pidä paikkaansa.
 • Koska kyseessä on tie, jolla voivat liikkua muutkin kuin Mariefredin käyttäjät, Mariefredin käyttäjä ei voi vastata tieliikenteestä. Valvonta kuuluu viranomaiselle.
 • Mariefredin kautta kuljetaan Nydalsvikenin ja Meikon luonnonsuojelualueille, koska polustolle on huomattavasti pidempi matka muuta reittiä pitkin.
 • Nydalsvikenin luonnonsuojelualueelle on tehty vuonna 2017 hoito- ja käyttösuunnitelma, jonka palvelutuotannon lautakunta on hyväksynyt 18.5.2017. Alueelle on suunnitelmassa osoitettu merkeillä viitoitettava polkuverkosto.  Kulkureitti tälle polkuverkostolle on osoitettu  rannan vesijättömaata pitkin.
 • Kiinteistön rakennuksia ylläpidetään kiitettävästi kunnan toimesta ja niitä käytetään tänä päivänäkin kokoustamiseen, koulutuksiin ja juhlatilaisuuksiin
 • Mariefredin kautta kunnan henkilöstö pääsee  kulkemaan Meikon erämaa-alueelle marjastamaan, sienestämään sekä nauttimaan erämaaluonnosta. Tämä mahdollisuus tulee olla mahdollista jatkossakin niin että kunnan henkilöstö voi jättää myös kulkuvälineensä luonnossa kulkemisen ajaksi Mariefredin pihaan.
 • Puomi tuskin toisi parannusta siihen esitettyyn ongelmaan. Marjastajat ja sienestäjät ajaisivat edelleenkin puomille asti.
 • Talvi- ja kesätienpito vaikeutuu puomin johdosta.

Pysäköinti:

 • Mikäli rasitetie suljetaan liikennepuomilla, voiko hakijan alueella olevaa aluetta tarvittaessa käyttää Mariefredin käyttäjien lisäpysäköintialueena?

Kustannukset:

 • Millä tavalla mahdollinen liikennepuomi vaikuttaa Mariefredin kiinteistön osalta yksityistien tiemaksuun?

 

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Tiejaosto päättää seuraavasti:

 1. Liikennepuomille ei myönnetä lupaa
 2. Tien alkupäähän, Mariefredintien ja Volsintien risteykseen, asetetaan tiejaoston kokouksessa päätettävät liikennemerkit ja mahdolliset muut liikenteenohjauslaitteet, joiden avulla tielläliikkujen liikenteestä aiheutuvaa haittaa voidaan rajoittaa.

Perustelut

Useissa lausunnoissa oli esitetty, että hakemuksessa esitettyjä haittoja pitäisi pyrkiä ensisijaisesti vähentämään asettamalla tien alkupäähän sopivia liikennemerkkejä. Jotta tiejaosto voisi poikkeuksellisesti myöntää luvan puomille, haitan tulisi olla huomattava. Oikeuskäytännössä haitta on katsottu huomattavaksi silloin, kun tie kulkee talouskeskuksen kautta, aivan päärakennuksen tuntumassa taikka asuinrakennuksen ja rannan välissä. Lausunnon mukaan Mariefredintie on aikaisemmin kulkenut tilan talouskeskuksen läpi, mutta haitan vähentämiseksi se on siirretty nykyiseen paikkaansa. Huomattavan haitan voidaan siten katsoa poistuneen tien siirron yhteydessä.

Puomin ollessa lukittuna luonnonsuojelualueille pyrkijät jättävät hyvin todennäköisesti autonsa tien varteen tai puomin kohdalle. Tällöin kapea tie menee helposti tukkoon ja tällöin palo- ja pelastustoimen saapuminen paikalle vaikeutuu.

Mariefredin vuokraajille on mahdollista tiloja varattaessa informoida pysäköinnistä siten, että niistä aiheuu mahdollisimman vähän haittaa naapurille. Mikäli pysäköintipaikkoja on riittämättömästi, kunnan tulee neuvotella maanomistajan kanssa pysäköintialueen vuokraamisesta tai ostamisesta.

Yksityistiellä on voimassa tieliikennelaki ja tielläliikkujan tulee noudattaa lain 23 ja 30 §:n sopivaa tilannenopeutta ja varovaisuutta.

Päätös

Esityksen mukaan.

Tien alkupäähän Volsintien ja Mariefredintien risteykseen asetetaan 363 ja 364 Nopeusrajoitusalue 30 km/h alkaa ja päättyy sekä merkki 651 Umpitie. Ennen Nydalin tilaa asetetaan merkki 189 Muu vaara lisäkilvellä "Hevosia Hästar."

Yleisohjeet liikennemerkkien asettamisesta:

Liikennemerkit tulee sijoittaa ajosuunnassa tien oikeaan reunaan.
Liikennemerkit tulee sijoittaa siten, että niiden näkyvyys on hyvä, mutta ne eivät muodosta näkemäestettä.
Samaan pylvääseen tai telineeseen saa kiinnittää yleensä enintään kaksi liikennemerkkiä varustettuna tarvittavilla lisäkilvillä. (LmP 7. §)
Tiekunnan tulee käyttää tieliikenneasetuksen (5.3.1982/182) mukaisia liikennemerkkejä. Uusien liikennemerkkien asentamisessa tulee noudattaa Tiehallinnon julkaisun "Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä" mukaista sijoittamisohjetta (2B-6).
Tiehallinnon julkaisun (Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä 2B-5) mukaan kaksikielisessä kunnassa liikennemerkin ja lisäkilven tulee olla kaksikielinen.

Tiedoksi

Hakija, lausunnon antajat