Tiejaosto, kokous 25.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Heparintien liikennemerkit

KIRDno-2019-130

Valmistelija

 • Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Perustelut

Heparin tiekunta (KTJ-tunnus 000-2007-K19744) anoo, että tiekunnan tien varrella olevat seuraavat liikennemerkit saavat lainvoiman:

 1. Nopeusrajoitus 30 km/h
 2. Lapsia liikennemerkki
 3. Töyssy lisäkilvellä 2 km
 4. Painorajoitus 3 tonnia
 5. Lisäkilvet "Routavaurioita" ja "Yksityistie"

Perustelut

Tiekunnan mukaan tie on erittäin vilkasliikenteinen läpiajotie työmatkalaisille sekä koulukyydityksille että kauppareissuille.

Nopeusrajoitusmerkit sijaitsevat tien molemmissa päissä sekä Toukotien risteyksen molemmin puolin. Liikennemerkille Lapia tiekunta on saanut luvan aikaisemmin. Tiekunnan hankkiessa liikennemerkin töyssy lisäkilvellä "2 km" he olivat saanet tiedon, että jos tiellä on nopeusrajoitus 30 km/h, merkille ei tarvitse lupaa. Painorajoitusmerkki on ollut paikallaan vuosikymmeniä. Lisäksi tiekunnan tien varrella on "Yksityistie" ja "Routavaurio" lisäkilvet.

Yleistä

Heparintie alkaa Sjökullantieltä ja päättyy Eerikinkartanontielle. Tiekunnan tien laskennallinen pituus on 2200 m.

Yhdyskuntatekniikan lautakunta on 24.6.2008 § 3 myöntänyt Heparin tiekunnalle luvat seuraaville liikennemerkeille: 30 km/h ja käyttömaksua koskeva lisäkilpi. Palvelutuotannon lautakunnan tiejaosto on 8.10.2013 § 18 myöntänyt luvan Heparin tiekunnalle luvan Lapsia liikennemerkille.

Tiekunta saa kunnan avustusta.

Ehdotus

Esittelijä

 • Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Tiejaosto myöntää ja vahvistaa luvat liikennemerkeille seuraavasti:

 1. 361 Nopeusrajoitus 30 km/h
 2. 152 Lapsia
 3. 141a Töyssyjä
 4. 346 Ajoneuvon suurin sallittu akselille kohdistuva massa 3 t
 5. Lisäkilpi "Yksityistie Enskild väg"

Lisäksi tiejaosto myöntää luvan liikenteenohjauslaitteina toimiville töyssyille.

Tiekunta vastaa pysyvien liikenteenohjauslaitteiden ilmoittamisesta Digiroad-operaattorille.

Perustelut

Heparintietä käytetään koulumatkoihin ja tie on vilkasliikenteinen. Nopeusrajoitus ja lapsista varoittavat liikennemerkit ovat tarpeen liikenneturvallisuuden parantamiseksi.

Tieliikenneasetuksen (182/1982) 18 §:n mukaan tiellä, jolla nopeusrajoitus on enintään 30 km/h, voi olla töyssyjä, joista ei liikennemerkillä erikseen varoiteta. Jos Töyssyjä -merkki asetetaan pysyvänä liikenteenohjauslaitteena, se tarvitsee aina luvan. Tiejaosto myöntää luvan pysyvälle Töyssyjä -liikennemerkille, koska tiekunnan tie on vilkasliikenteinen, niin töyssyistä on tarpeen varoittaa pysyvällä liikennemerkillä.

Tiekunta vastaa akselimassan oikeellisuudesta.

Ne yksityistiet joiden tienpitoon ja hallintaan sovelletaan yksityistielakia (560/2018) virallinen nimi on ruotsiksi "Enskild väg".

Väliaikaisiin liikennemerkkeihin ja lisäkilpiin ei tarvitse hakea lupaa. Lisäkilpi "Routavaurioita" koskee vai tiettyjä vuodenaikoja, jolloin routa rikkoo tien pintaa ja aiheuttaa siten vaaraa tielläliikkujille.

Yleisohjeet liikennemerkkien asettamisesta

Liikennemerkit tulee sijoittaa ajosuunnassa tien oikeaan reunaan.
Liikennemerkit tulee sijoittaa siten, että niiden näkyvyys on hyvä, mutta ne eivät muodosta näkemäestettä.
Samaan pylvääseen tai telineeseen saa kiinnittää yleensä enintään kaksi liikennemerkkiä varustettuna tarvittavilla lisäkilvillä. (LmP 7 §)
Tiekunnan tulee käyttää tieliikenneasetuksen (5.3.1982/182) mukaisia liikennemerkkejä. Uusien liikennemerkkien asentamisessa tulee noudattaa Tiehallinnon julkaisun "Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä" mukaista sijoittamisohjetta (2B-6).
Tiekunta asettaa merkit omalla kustannuksellaan (Yksityistielaki 3 §, Tieliikennelaki 51.1 §).
Tiehallinnon julkaisun (Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä 2B-5) mukaan kaksikielisessä kunnassa liikennemerkin ja lisäkilven tulee olla kaksikielinen.

Päätös

Tiejaosto myöntää luvat esityksen mukaisille liikennemerkeille, lukuun ottamatta painorajoitusmerkkiä 3 tonnia.

Esitetty 3 tonnin painorajoitus estää kiinteistöhuollon tien varren kiinteistölle. Tiejaosto suosittelee, että tiekunta tilaa kantavuusmittauksen tien todellisen kantavuuden selvittämiseksi sekä kuinka tien kantavuutta voidaan parantaa nykyaikaisin menetelmin.

Tiedoksi

Heparin tiekunta