Tiejaosto, kokous 25.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Brudbergin tiekunnan liikennemerkit

KIRDno-2019-130

Valmistelija

  • Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Perustelut

Brudbergin tiekunta (KTJ-tunnus 000-2005-K2498) on hakenut lupaa seuraaville liikennemerkeille:

  1. Nopeusrajoitus 30 km/h
  2. Tie päättyy merkki

Yleistä

Tiekunnan tie sijaitsee Överbyssä. Tien laskennallinen pituus on 530 m.

Tiekunnalle ei ole myönnetty liikennemerkkilupia aikaisemmin.

Tiekunta saa kunnan yksityistieavustusta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Tiejaosto myöntää luvan liikennemerkeille seuraavasti:

  1. 361 Nopeusrajoitus 30 km/h
  2. 651 Umpitie

Tiekunta vastaa pysyvien liikenteenohjauslaitteiden ilmoittamisesta Digiroad-operaattorille.

Perustelut

Tien leveys ja kunto huomioiden nopeusrajoitus on sopiva. Tie on pistotie.

Yleisohjeet liikennemerkkien asettamisesta

Liikennemerkit tulee sijoittaa ajosuunnassa tien oikeaan reunaan.
Liikennemerkit tulee sijoittaa siten, että niiden näkyvyys on hyvä, mutta ne eivät muodosta näkemäestettä.
Samaan pylvääseen tai telineeseen saa kiinnittää yleensä enintään kaksi liikennemerkkiä varustettuna tarvittavilla lisäkilvillä. (LmP 7 §)
Tiekunnan tulee käyttää tieliikenneasetuksen (5.3.1982/182) mukaisia liikennemerkkejä. Uusien liikennemerkkien asentamisessa tulee noudattaa Tiehallinnon julkaisun "Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä" mukaista sijoittamisohjetta (2B-6).
Tiekunta asettaa merkit omalla kustannuksellaan (Yksityistielaki 3 §, Tieliikennelaki 51.1 §).

Päätös

Esityksen mukaan.

Tiedoksi

Brudbergintien tiekunta