Tiejaosto, kokous 22.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 67 Tiekuntien ja tienosien lakkauttamistoimitukset

KIRDno-2017-761

Valmistelija

 • Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Perustelut

Sovellettavat säännökset

Yksityistielaki (laki yksityisistä teistä 358/1962)

3.2 § "...Yksityinen tie tai tienosa lakkaa, kun se taikka sellainen liikenneväylä, jolle sen liikenne on tarkoitettu siirtyväksi, luovutetaan katuna yleiseen käyttöön niin kuin siitä erikseen säädetään. Päätöksessä, jossa katu hyväksytään tarkoitukseensa, on määrättävä, mitkä tiet tai tienosat vastaavasti lakkaavat."

3.3 § "Asemakaava-alueella on kunnan siitä alkaen, kun se on tullut velvolliseksi rakentamaan kadun, jolle yksityisen tien tai sen osan liikenne on tarkoitettu siirtyväksi, tai ryhtynyt sellaista katua rakentamaan, otettava tällaisen kadun tai sen osan tienpito hoidettavakseen..."

3.4 § "Milloin tie 2 momentin mukaan lakkaa, on tiekunnan purkamiseen ja sen velkojen maksamiseen nähden noudatettava, mitä 84 §:n 4 ja 5 momentissa tien lakkauttamisesta säädetään..."

84.4 § "Kun tiekunnan tie on päätetty lakkauttaa, erääntyvät sen velat maksettaviksi, ja tiekunta on katsottava purkautuneeksi, kun sen velat on maksettu. Milloin tiekunnan varat ovat velkoja suuremmat, on ylijäämä, mikäli tieosakkaiden välisistä oikeussuhteista ei muuta johdu, jaettava heidän keskensä viimeksi voimassa olleiden tieyksikköjen mukaan."

Taustaa

Kirkkonummen kunnassa kaava-alueiden alle on jäänyt tiekuntia, jotka tulee lakkauttaa tarpeettomina, koska tienpito on kadunpitopäätöksellä siirtynyt kunnalle. Tiekunnat tai niiden osat lakkautetaan tiejaoston yksityistielain 52 §:n nojalla pitämissä toimituksissa. Toimituskustannukset maksaa kunta.

Lakkauttamistoimituksista ilmoitetaan ennen toimituskokousta tiedossa oleville asianosaisille kirjeitse sekä sanomalehtikuulutuksella.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Tiejaosto päättää

1. Lakkauttaa seuraavat tiekunnat:

 • Majbyn yksityinen tiekunta
 • Isonpellon yksityistie
 • Kaaritie tiekunta
 • Kyrkvallan tiekunta
 • Mäntykujan ja Mäntypolun yksityistien tiekunta

2. Lakkauttaa seuraavista tiekunnista kaava-alueen alle ja kunnan kunnossapidossa olevan tiekunnan osan:

 • Autioniityn tiekunta
 • Dahlinin yksityistien tiekunta
 • Fasa-Hommas tiekunta
 • Finnbyn tiekunta
 • Hagabackan yksityistien tiekunta
 • Järvelä-Rinteelä tiekunta
 • Kalljärven länsipuolentien tiekunta
 • Solbackan tiekunta

3. Ilmoittaa toimituspäätökset Maanmittauslaitokselle toimitusten saatua lainvoiman.

 

 

Päätös

Esityksen mukaan tiejaosto ryhtyy toimii niiden tiekuntien ja tiekunnan osien lakkauttamiseksi, joita ei käsitellä vireillä olevissa maanmittaustoimituksissa.