Tiejaosto, kokous 13.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 73 Yksityistieavustukset 2016 (ed. dnro 25/2016)

KIRDno-2017-175

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Perustelut

Palvelutuotannon lautakunnan tiejaosto päätti kokouksessaan 20.6.2016 § 20, että avustusta saavien tiekuntien tulee toteuttaa parannushankkeet kahden (2) vuoden sisällä avustuksen saamisesta. Mikäli hanketta ei ole toteutettu tai uutta parannussuunnitelmaa ei ole hyväksytetty tiejaostossa, parannusavustus peritään takaisin.

Vuonna 2016 perusparannusavustusta sai 22 tiekuntaa avustussumman ollen yhteensä 30 700 euroa.

Ehdotus

Esittelijä

Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Vuonna 2016 kunnan perusparantamisavustusta saaneille tiekunnille lähetään selvityspyyntö perusparannuksen tilasta.

Päätös

Esityksen mukaan. Lisäksi yhden valaistusavustusta saaneen tiekunnan osalta pyydetään myös selvitys.

Selvitys tulee toimittaa kunnan kirjaamoon 31.8.2018 mennessä.

Valmistelija

  • Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Perustelut

Vuonna 2016 yksityisteiden perusparannus ja tievalaistusavustusta saaneille tiekunnille, 25 kpl, on 11.9.2018 lähetetty selvityspyyntö varojen käyttämisestä. Selvitys lähetettiin 25 tiekunnalle, joista selvitykseen on 4.12.2018 mennessä vastannut 22 tiekuntaa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Tiejaosto päättä lähettää uuden selvityspyynnön seuraaville tiekunnille:

Kelokujan yksityistien tiekunta

Lohan tiekunta

Metsäpirtintie

Päätös

Esityksen mukaan.

Edellä mainittujen tiekuntien tulee toimittaa selvitys viimeistään 31.1.2019 mennessä.

Mikäli tiekunnat eivät toimita selvitystä määräaikaan mennessä, kunta ryhtyy toimii avustuksen takaisinperintään.

Tiedoksi

Yllä mainituille tiekunnille