Tiejaosto, kokous 13.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 Tiejaoston kokoukset 2019

KIRDno-2018-847

Valmistelija

  • Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kunnan hallintosäännön 18 luvun pykälissä 158 - 184 säädetään kokousmenettelystä. Hallintosäännön 162 §:n mukaan kunnan toimielimen kokoukset pidetään toimielimen päättämänä aikana ja päättämässä paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.

Hallintosäännön 167 §:n mukaan toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen on kutsuttava varajäsen sijaansa. Poikkeustapauksessa puheenjohtaja, esittelijä tai sihteeri voi toimittaa kutsun varajäsenelle.

Hallintosäännön 168 §:n mukaan kunnan eri toimielinten kokouksissa on jäsenten ja esittelijän lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus kunnanhallituksen puheenjohtajalla tai varapuheenjohtajalla, kunnanvaltuuston puheenjohtajalla tai varapuheenjohtajalla, kunnanjohtajalla sekä toimialallaan toimialajohtajalla. Muiden henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin.

Hallintosäännön 23 §:n mukaan lautakunnan jaoston on ilmoitettava lautakunnalle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta hallintosäännön 30 ja 40 §:ssä mainittuja asioita tai sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista lautakunta on ilmoittanut, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Tiejaosto päättää, että:

1.
se kokoontuu vuonna 2019 torstaisin klo 17.00 seuraavasti:

31.1.
7.3.
21.3.
25.4.
23.5.
13.6.
29.8.
26.9.
31.10.
28.11.
12.12.
Ylimääräisistä kokouksista päätetään erikseen. Kokouspaikka on pääsääntöisesti kokoushuone Apila, 1. krs.

2.
kokouskutsu ja linkki sähköisen kokoukseen sekä esityslistaan lähetetään sähköisesti jäsenille kirkkonummi.fi-osoitteeseen vähintään 5 päivää ennen kokousta.

3.
jaoston pöytäkirjat tarkaistetaan kokouksessa

Päätös

Esityksen mukaan ja lisäksi pidetään 7.2.2019 kokous

Tiedoksi

Kielenkääntäjät, viestintä