Tiejaosto, kokous 11.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Sarfvikin yksityistien liikennemerkit

KIRDno-2018-257

Valmistelija

  • Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Perustelut

Sarfvikin yksityistien tiekunta on kokouksessaan 24.5.2018 päättänyt hakea lupaa seuraaville liikennemerkeille:

  1. Nopeusrajoitus/nopeusrajoitusalue 30 km/h
  2. Pysäköintikieltoalue
  3. Umpitie
  4. Ajoneuvolla ajo kielletty

Perustelut

Toiveena olisi, että saisimme lisättyä 30 km/h aluenopeusrajoituksen, sekä nykyinen pysäköintikielto merkki vaihdettaisiin aluepysäköinti kielloksi. Muut jo olemassa olevat liikennemerkit saisivat jäädä nykyiselleen ja niille haettaisiin lupa.

Koska tie on ahdas, halutaan tien liikenteen pysyvän ainoastaan asukkaiden, sekä Golfsarfvik Oy:n käytössä ja näin minimoida kaikki tarpeeton liikenne. Näin saisimme myös huomioitua sekä alueella asuvien että pidemmältä tulevien ulkoiljoiden mahdollisimman turvallinen liikkuminen yksityistiellä.

Aluerajoitukset sekä ajonopeuteen että pysäköintiin, jotta selvittäisiin yksillä liikennemerkeillä tien haarautumisesta huolimatta. Nopeusrajoitusta lienee turha perustella, mutta ylimääräiseen pysäköintiin aluella olisi puututtava. Tie on kapea ja ohitus paikkoja ei juurikaan ole. Tien varrelle pysäköidyt ajoneuvot voivat olla asukkaiden haittana sekä merkittävästi vaikeuttaa raskaiden ajoneuvojen pääsyä aluelle, pahimmassa tapauksessa mm.pelastuslaitos. Lisäksi vieraiden ajoneuvojen pysäköinti on toisinaan poikkeuksellisen röyhkeää, ajoneuvoja saatettu pysäköidä asukkaiden piha-alueille ja asiasta huomauttaessa, saa vastineeksi töykeyksiä.

Yleistä

Tiekunta sijaitsee Sarvvikissa lähellä Espoon rajaa.

Aikaisemmin myönnettyjä liikennemerkkilupia ei ole.

Tiekunta ei ole hakenut kunnan avustusta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Tiejaosto myöntää luvan liikennemerkeille seuraavasti:

  1. 363/364 Nopeusrajoitusalue 30 km/h alkaa ja päättyy
  2. 373/374 Pysäköintikieltoalue alkaa ja päättyy
  3. 651 Umpitie
  4. 872 Lisäkilpi "Sallittu vain tieosakkaille Endast vägdelägarna"

Perustelut
Nopeusrajoitus 30 km/h on olosuhteet huomioiden riittävä. Tie on kapea ja sille pysäköinti vaikeuttaa tieosakkaiden liikkumista sekä palo- ja pelastustoimen toimintaa. Merkin 312 sijaan lisäkilpi ilmaisee paremmin, että tien käyttö on sallittu vain tieosakkaille eikä ulkopuolisille tien käyttäjille.

Yleisohjeet liikennemerkkien asettamisesta:
Liikennemerkit tulee sijoittaa ajosuunnassa tien oikeaan reunaan.
Liikennemerkit tulee sijoittaa siten, että niiden näkyvyys on hyvä, mutta ne eivät muodosta näkemäestettä.
Samaan pylvääseen tai telineeseen saa kiinnittää yleensä enintään kaksi liikennemerkkiä varustettuna tarvittavilla lisäkilvillä. (LmP 7. §)
Tiekunnan tulee käyttää tieliikenneasetuksen (5.3.1982/182) mukaisia liikennemerkkejä. Uusien liikennemerkkien asentamisessa tulee noudattaa Tiehallinnon julkaisun "Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä" mukaista sijoittamisohjetta (2B-6).
Tiekunta asettaa merkit omalla kustannuksellaan (Yksityistielaki 5.1. §, Tieliikennelaki 51.1 §).
Tiehallinnon julkaisun (Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä 2B-5) mukaan kaksikielisessä kunnassa liikennemerkin ja lisäkilven tulee olla kaksikielinen.

Päätös

Ehdotuksen mukaan, mutta myönnetään kohtaan 4 lupa myös merkille

312 Moottoriajoneuvolla ajo kielletty

Myönnetyt liikennemerkit eivät estä jokamiehenoikeudella liikkumista kävellen tai pyöräillen muualla kuin yksityisalueella.

Tiedoksi

Sarfvikin yksityistie, Finnbyn yksityistie