Tarkastuslautakunta, kokous 4.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Hallintosäännön 46 §:n mukaan kokouksen pöytäkirja rakentuu esityslistan pohjalle.  Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja voidaan tarkastaa myös sähköisesti. Sähköisen tarkastamisen käyttöönotosta ja tarkemmasta menettelytavasta päättää asianomainen toimielin.

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu.

Pöytäkirjaan liitettävissä oikaisuvaatimusohjeissa tai valitusosoituksessa annetaan tarpeelliset ohjeet muutosvaatimuksen tekemiseksi. Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoituksessa on mainittava valitusviranomainen, valitusaika ja mitä valituskirjaan on liitettävä.

Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta on liitettävä tästä ilmoitus ja samalla mainittava, mihin lain tai asetuksen kohtaan kielto perustuu.

Salassa pidettäviin asiakirjoihin on merkittävä, mihin lainkohtaan salassapito perustuu.

Pöytäkirja voidaan tarkastaa seuraavassa kokouksessa tai valita pöytäkirjantarkastajat.  Kiireellisessä tapauksessa pöytäkirja voidaan tarkastaa samassa kokouksessa.

On päätetty, että pöytäkirjat tarkastetaan sähköisesti. Kokouksissa valitaan erikseen pöytäkirjantarkastajat.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan seuraavaan keskiviikkoon mennessä. Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi tarkastuspäivää seuraavana arkipäivänä.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Petri Ronkainen ja Teija Virtamo-Tiiska.

Pöytäkirja tarkastetaan seuraavaan keskiviikkoon mennessä. Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi tarkastuspäivää seuraavana arkipäivänä.

 


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.