Tarkastuslautakunta, kokous 4.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Lakisääteisen sidonnaisuusrekisterin järjestäminen

KIRDno-2017-1167

Perustelut

Tarkastuslautakunta 20.4.2017 § 4        

Kuntalain (410/2015) 84 §:n 1 momentin mukaan saman pykälän 2 momentissa tarkoitetun kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Säännös tulee voimaan keväällä 2017 valitun valtuuston aloittaessa toimintansa.

Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Sidonnaisuusrekisteri on henkilötietolaissa tarkoitettu henkilörekisteri kaikkine siihen liittyvine velvoitteineen.

Käytännössä edellä esitetty merkinnee sitä, että vaikka tarkastuslautakunta on vastuussa rekisterin ylläpitämisestä ja siihen liittyvistä velvollisuuksista – mukaan lukien tiedottamisvelvollisuus valtuustolle – rekisterin ylläpitoon liittyvät käytännön rutiinit hoitaa kuitenkin kunnan hallinto.

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi kunnan hallinnon näkemyksen sidonnaisuusrekisterin järjestämisestä Kirkkonummen kuntaan sekä keskustelee asiasta.

Ehdotus:                          

Merkitään tiedoksi.

Varsinainen päätös rekisterin järjestämisestä tehdään seuraavassa kokouksessa.

Päätös:                             

Hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta evästää, että tiedot kerätään suostumuksen perusteella kaikilta valtuutetuilta ja varavaltuutetuilta ja johtavilta viranhaltijoilta.                                           

Asiassa kuullaan IT-asiantuntijaa Sami Ojasta.

Päätös:                            

Tarkastuslautakunta kuuli selonteon sidonnaisuusrekisterin suunnitellusta järjestämisestä Kirkkonummen kunnassa.

Tarkastuslautakunta vastaa lain mukaan kyseisen rekisterin järjestämisestä ja ylläpitämisestä sekä siitä, että julkiseen tietoverkkoon ei julkaista mitään sinne ei kuuluvaa tai muuten virheellistä tietoa. Tarkastuslautakunta korostaa, että  kaikki rekisteriin julkaistavat tiedot ja siihen tehtävät muutokset pitää hyväksyä  tarkastuslautakunnassa ennen niiden siirtymistä julkiseen tietoverkkoon. Muutokset on tehtävä rekisteriin viipymättä kun ne on käsitelty tarkastuslautakunnassa.

 

Tarkastuslautakunta 17.8.2017 § 8

Sidonnaisuuksien ilmoittaminen 

Kuntalain (410/2015) mukaan kunnanhallituksen jäsenten ja varajäsenten, maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenten ja varajäsenten, valtuuston ja lautakuntien puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien, kunnanjohtajan, kunnanhallituksen esittelijän sekä lautakuntien esittelijöiden on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään ja luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus –ja virkatehtävien hoitamisessa. Ilmoitusvelvollisuus on rajattu koskemaan kunnan keskeisiä luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita. Tämän lisäksi myös sellaiset luottamustoimet, joissa toiminnan avoimuudella on keskeinen merkitys, ovat ilmoitusvelvollisuuden piirissä.

Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu tehtäväänsä. Henkilön on ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuvat muutokset. 

Sidonnaisuudet ilmoitetaan tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi. Tarvittaessa tarkastuslautakunta voi kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta. 

 Kirkkonummen kunnan kaikkia luottamushenkilöitä ja johtavia viranhaltijoita on tarkastuslautakunnan 20.4.2017 antaman linjauksen mukaisesti pyydetty toimittamaan perustieto- ja sidonnaisuusilmoituksensa. Ilmoittaminen tapahtuu sähköisesti kunnan internet-sivun kautta.

10.8.2017 tilanteessa ilmoituksen on tehnyt kaikkiaan 85 henkilöä. Kuntalain tarkoittamilta ilmoitusvelvollisilta tietojen julkaiseminen kunnan yleisessä tietoverkossa ei edellytä suostumusta. Muilta kuin kuntalain tarkoittamilta ilmoitusvelvollisilta tiedot julkaistaan kunnan yleisessä tietoverkossa vain, mikäli ilmoittaja on antanut siihen suostumuksensa.

Linkki ilmoituksiin: 

https://www.kirkkonummi.fi/poliittinen-paatoksenteko

Valmistelija: hallintojohtaja Anu Karkinen 

Ehdotus                             

Tarkastuslautakunta tutustuu asian nykytilaan kokonaisuudessaan sekä tekee tarvittavat päätökset asian vaatimista jatkotoimista.

Päätös

Pantiin pöydälle.

 

Tarkastuslautakunta 4.10.2017                 

Ehdotus

Tarkastuslautakunta tutustuu asian nykytilaan kokonaisuudessaan sekä tekee tarvittavat päätökset asian vaatimista jatkotoimista.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi asian nykytilan ja toteaa, että rekisteri ei edelleenkään ole julkaisukelpoinen.

Tarkastuslautakunta päätti että:

  1. Rekisterin on tarkastuslautakunnan aikaisemmin antamalla evästyksellä oltava julkaisukelpoinen seuraavaan tarkastuslautakunnan kokoukseen mennessä, eli 1.11.2017.

  2. Ne henkilöt jotka eivät ole täyttäneet pakollista sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuttaan, tulee huolehtia sen täyttämisestä välittömästi.

  3. Muilta osin asia pannaan pöydälle.        

 

Tietohallintopäällikkö Lea Blomberg poistui kokouksesta tämän pykälän jälkeen, klo 18.34.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.