Tarkastuslautakunta, kokous 4.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Kunnanjohtajan tiedottaminen ajankohtaisasioista ja talouden nykytilasta

Perustelut

Kokoukseen on kutsuttu kunnanjohtaja Tarmo Aarnio, tiedottamaan kunnan ajankohtaisasioista sekä talouden ja toiminnan nykytilasta mm. seuraavasti:

Asiaa voitaneen valottaa mm. seuraavista näkökulmista:

 • Hallinnon ja talouden ajankohtaisasiat, TP-ennuste 2017:

- Ajankohtaiset lisämäärärahat

- Tuloslaskelma

- Velkataakka

- Välittömät ja pidemmän aikavälin toimet ennusteen johdosta

 • TA-näkymät 2018 sekä kuntasektorin tulevat muutokset ja niiden tiedossa olevat vaikutukset Kirkkonummen kuntaan

 • Kunnan strategia ja sen käytännön soveltaminen sekä kytkentä kunnan talous-arvioon

 • Vuoden 2016 huomautuksien jälkiseuranta

 • Hyvinvointikeskushankkeen nykytila

 • Muut ajankohtaisasiat

   

 • Todettiin:

 • Ennuste on alijäämäinen n. 3,1 milj. € verrattuna 0,5 milj. €:n budjetoituun ylijäämään.

 • Ylityksiä ja ylitysuhkia on mm. seuraavasti:

  • Perusturva 5 milj. € mistä erikoissairaanhoito n. 1,5 milj. € ja loput muita toimintoja, esim. lastensuojelu

  • Palvelutuotannon johtokunta; esitetty ylitysuhka on n. 0,5 milj. €

  • Konsernihallinto; 0,85 milj. € lähinnä johtuen työttömien sakkomaksuista

 • Toimet vaikuttaa tuloskehitykseen enää tämän vuoden aikana ovat vähissä.

 • Verotulojen kehitys näyttää myönteiseltä

 • Poistoennuste on n. 14 milj. € verrattuna budjetoituun n. 12 milj. €.

 • Tehtiin pääpiirteisesti selkoa uudesta luottamuselinmallista ja siihen liittyvistä haasteista. Uudistuksen menestymistä on tarkoitus arvioida.

 • SOTE-uudistuksesta on tarkoitus lausua joulukuun puoleen väliin mennessä.

 • Uusi strategia käsitellään marraskuussa.

 • Kirjastohankeen sitova kustannusarvio tulee ylittymään yli 50 %.

 • Jokirinteen oppimiskeskuksen suunnittelukilpailu on käynnissä.

Päätös

1)  Merkittiin tiedoksi. Kunnanjohtajan esittämä aineisto toimitetaan oheisaineistona tarkastuslautakunnan jäsenille.

2) Todettiin, että ennuste on alijäämäinen 3,1 milj. € verrattuna 0,5 milj. €:n budjetoituun ylijäämään.

3) Todettiin olennaisena haasteena kunnan korkeaksi budjetoitu velkataakka joka vuoteen 2019 loppuun mennessä, voimassa olevan taloussuunnitelman mukaisesti on suunniteltu lähestyvän 5 000 € per asukas.

 

Tarkastuslautakunta korostaa yllä todettuihin seikkoihin viitaten, että talouden tasapainottamistarpeet ovat ilmeisen isoja sekä pitkällä että lyhyellä tähtäimellä.

 

Kunnanjohtaja Tarmo Aarnio poistui kokouksesta tämän pykälän jälkeen, klo 20:38.

 


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.