Tarkastuslautakunta, kokous 4.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Tarkastussäännön mukaan tarkastuslautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. Tilintarkastajalla ja lautakunnan määräämillä luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla on velvollisuus olla läsnä lautakunnan kokouksessa lautakunnan niin päättäessä.

Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Ehdotus

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Todettiin, että johdon assistentti Gunnel Ekström oli paikalla kokouksessa klo 20:38 saakka kokousjärjestelmän teknisenä tukena.

Päätös

Kokous todettiin laillisestii koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Todettiin, että johdon assistentti Gunnel Ekström oli paikalla kokouksessa klo 20:38 saakka kokousjärjestelmän teknisenä tukena.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.