Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen, kokous 29.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Undervisnings- och kulturministeriets beslut om särskild utbildningsuppgift i gymnasieutbildningen

KIRDno-2017-1437

Valmistelija

  • Mikael Flemmich, chef för svensk dagvård och utbildning, mikael.flemmich@kirkkonummi.fi

Perustelut

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden beslutade 24.05.2017 § 29 bevilja Kyrkslätts gymnasium rätt att ansöka om en särskild utbildningsuppgift fr.o.m. 01.08.2018. Den särskilda utbildningsuppgiften skulle vara företagsfostran.

I regeringspropositionen gällande gymnasiernas särskilda utbildningsuppgifter finns ett förslag om att en särskild utbildningsuppgift skall anknyta till en prioritering av ett eller flera läroämnen eller studiehelheter. En följd av detta är att undervisningen då kan avvika från den nu gällande timfördelningen och från grunderna i gymnasiets läroplan. Läroämneshelheterna behöver dock inte vara bundna till ämnen  och ämneshelheter enligt gällande lag och timfördelning, utan prioriteringen kan också allokeras till helheter över ämnesgränserna.

Enligt regeringspropositionen innebär en särskild utbildningsuppgift uttryckligen tillstånd att avvika från 7 § och 10 § i gymnasielagen i fråga om bestämmelserna om timfördelningen och undervisningens innehåll.

I propositionen betonas också betydelsen av att även svenskspråkig gymnasieutbildning med särskild uppgift erbjuds.

I ansökan skulle, förutom direkta uppgifter som har med den särskilda uppgiften att göra, även framgå yrkesmässiga och ekonomiska förutsättningar för skötseln av utbildningsuppgiften.

För företagsfostran startades vid Kyrkslätts gymnasium en egen antagningslinje fr.o.m. 1.8.2017, men genom att ge linjen en status av särskild utbildningsuppgift, skulle man försäkra sig om uppdragets kontinuitet och om ökad attraktivitet för såväl hela gymnasiet som för, i synnerhet, företagarlinjen.

Ansökningstiden till möjligheten att få ordna gymnasieutbildning med särskilda utbildningsuppgifter var mycket kort; ansökan skulle vara ministeriet till handa senast 17.5.2017, vilket gjorde att chefen för svensk dagvård och utbildning fattade ett preliminärt beslut om att Kyrkslätts gymnasium ansöker om möjligheten.

Rektor för Kyrkslätts gymnasium och chefen för svensk dagvård och utbildning lämnade in ansökan under ansökningstiden, vilken slutade 17.05.2017.

I Undervisnings- och kulturministeriets beslut OKM/44/530/2017 daterat 26.10.2017 har ministeriet avslagit Kyrkslätts gymnasiums ansökan.

Ministeriet anser att det inte finns ett sådant behov som påtalats i ansökan för en särskild utbildningsuppgift vid Kyrkslätts gymnasium. Ministeriet har beaktad den bedömning som gjorts av Nationella centret för utbildningsutvärdering och de förslag som framlagts av undervisnings- och kulturministeriets arbetsgrupp för den särskilda utbildningsuppgiften.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen beslutar anteckna Undervisnings- och kulturministeriets beslut OKM/44/530/2017 daterat 26.10.2017 för kännedom.

Päätös

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen beslutade enligt beslutsförslaget.

Tiedoksi

Kyrkslätts gymnasium

Muutoksenhaku

Besvärsförbud

 

I beslut, som gäller endast beredning eller verkställighet, får ändring inte sökas enligt 136 § i kommunallagen.