Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen, kokous 29.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Undertecknande av handlingar och kommunens namnteckning inom bildnings- och fritidssektorn, svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen

KIRDno-2017-1349

Valmistelija

  • Tiina Koivisto, hallintopäällikkö, tiina.koivisto@kirkkonummi.fi

Perustelut

Avtal som ingås samt förbindelser, expeditioner och skrivelser som ges på organets vägnar undertecknas och kontrasigneras av de tjänsteinnehavare som organet befullmäktigat därtill. Befullmäktigandet kan vara allmänt eller givet för ett visst ärende och det kan gälla tillsvidare eller vara tidsmässigt begränsat (Kyrkslätts kommuns förvaltningsstadga 1.6.2017, § 188).

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Avtal som ingås, förbindelser, expeditioner och skrivelser som ges undertecknas på svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionens vägnar av direktören för bildningsväsendet och kontrasigneras av chefen för svensk dagvård och utbildning eller av förvaltningschefen, om inte förskoleverksamhets- och utbildningssektionen befullmäktigat en annan person till detta.

Päätös

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen beslutade enligt beslutsförslaget.


Muutoksenhaku

Besvärsförbud

 

I beslut, som gäller endast beredning eller verkställighet, får ändring inte sökas enligt 136 § i kommunallagen.