Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen, kokous 29.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 SFUS Utlåtande om beredningsmaterialet till delgeneralplanen för Masaby

KIRDno-2017-127

Valmistelija

  • Eeva Viitala, Suunnittelupäällikkö, eeva.viitala@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kommunaltekniska sektorn har 10.11.2017 bett bildnings- och fritidssektorn ge ett utlåtande om beredningsmaterialet till delgeneralplanen för Masaby. Utlåtandet ska ges senast 8.1.2018.

Ett invånarmöte ordnades tisdag 21.11.2017 kl. 18.00-20.00 i Kyrkslättssalen i kommunhuset.

Målet med Masaby delgeneralplan är att möjliggöra tillväxtförutsättningar för Masaby med närområde, dvs. placering av 10 000-15 000 invånare på delgeneralplaneområdet enligt utvecklingsbilden för markanvändningen i Kyrkslätt 2040.  I enlighet med kommunens målsättningar och de riksomfattande målen för områdesanvändningen placeras den största delen av det nya bostadsbyggandet i centrumzonen, i närheten av Masaby station och invid god servicenivå inom kollektivtrafiken, men delgeneralplanen anvisar mångsidiga byggmöjligheter för olika typer av boende. Att koncentrera boendet till centrum försöker man främja uppkomsten av kommersiell service på området.

På delgeneralplaneområdet bor idag ca 6 200 invånare och arealen som ska planläggas är ca 13 kvadratkilometer. Målåret i delgeneralplanen är år 2040. År 2017 är åldersfördelningen för planeringsområdets befolkning mångsidig, men mest framträdande är 0-14-åringarna och 35-50-åringarna. Masaby tätort är ett område som är populärt bland barnfamiljer. 

I beskrivningen till Kyrkslätts generalplan 2020 har man inte satt upp några mål gällande befolkningen. Däremot får man genom invånarantalet som Masaby delgeneralplan möjliggör viktig information bl.a. om skolornas elevantal och antalet daghemsbarn på lång sikt. I den planekonomiska utredningen som uppgörs i planförslagsskedet får man befolkningsantalet i de olika åldersgrupperna och utgående från dem kan man beräkna hurdana servicebehov som gäller utvecklingen av Masaby tätort. På så sätt kan kommunen i sin egen verksamhet förbereda sig på bl.a. ordnandet av service för daghemsbarn, skolelever och seniorer.

Största delen av den kommersiella och den offentliga servicen kommer antagligen att placeras på områden för centrumfunktioner (C), som anvisats i delgeneralplanen. Utöver centrumfunktioner har i plankartan anvisats separat områden för servicebyggande (P), som till exempel skolorna och daghemmen i Masaby centrum. Servicebyggande har anvisats bl.a. för Kartanonrannan koulus behov samt i korsningsområdet mellan Smedsbyvägen och den nya ringvägen, som i egenskap av trafikmässig knutpunkt i framtiden är en utmärkt plats för ny service och arbetsplatser.

På delgeneralplanens område är flera detaljplaneprojekt anhängiga, och de framskrider parallellt med delgeneralplaneprocessen. Dessa är Masabyporten, Solbacka och Majvik, Bjönsbacken och Masaby idrottspark. Dessutom inleds under år 2018 detaljplanen för Masaby västra bostadsområden och preliminärt under åren 2019-2020 detaljplanerna för Hommasbacken och Masaby stationsområde.

Kommunens markinnehav är rätt litet på Masabys delgeneralplaneområde. Inledandet av de olika planerna kan kraftigt påverka bl.a. den gällande bostadsmarknadssituationen och det allmänna ekonomiska läget. 

På Masabyområdet finns nu en svenskspråkig skola för årskurserna 1-6 (Bobäcks skola) och en svenskspråkig skola för årskurserna 1-4 (Karuby skola), med sammanlagt ca 180 elevplatser och 145 elever. Winellska skolan i Kyrkslätts centrum är en enhetsskola dit eleverna från dessa skolor flyttar antingen till årskurs 5 eller årskurs 7.

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen beslutar konstatera att den inte har någonting att anmärka på beredningsmaterialet till delgeneralplanen för Masaby.

Päätös

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen beslutade enligt beslutsförslaget.


Muutoksenhaku

Besvärsförbud

 

I beslut, som gäller endast beredning eller verkställighet, får ändring inte sökas enligt 136 § i kommunallagen.