Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen, kokous 29.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Portföljsättning av Kyrkslätts kommuns fastigheter

KIRDno-2017-1244

Valmistelija

  • Eeva Viitala, Suunnittelupäällikkö, eeva.viitala@kirkkonummi.fi

Perustelut

Sektionen för serviceproduktion 1.11.2017 § 37

Beskrivning:

I Kyrkslätts kommuns ägo finns ca 183 byggnader som ska underhållas. Underhållsklassificeringen för byggnadsbeståndet har godkänts i direktionen för serviceproduktion 22.11.2012 § 99. Den totala våningsytan för byggnader som klassificerats år 2008 var 165 256 v-m2. I den år 2012 uppdaterade byggnadsförteckningen har den totala våningsytan i kommunens byggnader ökat till 198 084 v-m2. I den nu uppdaterade byggnadsförteckningen har den totala våningsytan sjunkit till 190 700 v-m2.

I portföljssättningen av byggnadsbeståndet är avsikten att förena byggnadens användningsbehov och dess skick. Definieringen av användningsbehovet ska göras ur utrymmesanvändarnas synvinkel och styras starkt av servicenätutredningen. Efter definieringen av användningsbehovet och definieringen av byggnadens tekniska skick kan man besluta om byggnadens kommande öde. Byggnadsbeståndets portfölj är ett dokument som styr underhållet av byggnader och ett långsiktigt reparations- och investeringsprogram. Portföljsättningens fördelning iakttar Kommunförbundets publikation "Harkittua omistajuutta toimitiloihin".

I de bifogade portföljerna har byggnaderna sektorvis indelats i klasserna A, B, C och D. Utgångspunkterna för klassificeringen är:

Klass A

Till denna klass hör byggnader som ska bevaras och underhållas, byggnader vars verksamhet är kommunens kärnverksamhet.

Klass B

Till denna klass hör byggnader som ska bevaras, som antingen utvecklas i riktning mot kommunens verksamhet eller som överförs till klass C.

Klass C

Till denna klass hör byggnader som överlåts antingen genom försäljning eller rivning.

Klass D

Till denna klass hör hyrda lokaler samt byggnader i vård- och omsorgssektorns bruk

Portföljsättningen framskrider så att sektionen för serviceproduktion begär utlåtanden av användarna sektorvis utgående från den bifogade portföljsättningen av byggnadsbeståndet. Efter utlåtandena granskas portföljsättningen av byggnadsbeståndet med tanke på byggnadernas tekniska skick och användbarhet.

Beredning: Jarno Köykkä

 

Föredragande Anna-Kaisa Kauppinen

Beslutsförslag:

Sektionen för serviceproduktion beslutar begära utlåtande om den bifogade portföljsättningen av kommunens byggnader av vård- och omsorgsnämnden, finska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen, svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen samt bildnings- och fritidsnämnden.

 

Behandling:

Föredragande gjorde följande tillägg i beslutsförslaget: utlåtandena ska sändas senast 31.1.2018

 

Beslut:

Sektionen för serviceproduktion beslutade efter diskussionen begära utlåtande om den bifogade portföljsättningen av kommunens byggnader av vård- och omsorgsnämnden, finska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen, svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen samt bildnings- och fritidsnämnden. Utlåtandena skall ges senast 31.1.2018.

 

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen 29.11.2017

De svenska daghemmen och skolorna är underställda svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen. Största delen av dem har listats i klass A.

I klass B finns Karuby skola och i klass D "Lindals daghem" (egentligen Prästgårdsbackens daghem, grupperna i Lindal).

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen beslutar konstatera att den inte har något att anmärka på underhållsklassificeringen av byggnader 24.10.2017

Päätös

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen beslutade enligt beslutsförslaget.

Tiedoksi

Sektionen för serviceproduktion

Muutoksenhaku

Besvärsförbud

 

I beslut, som gäller endast beredning eller verkställighet, får ändring inte sökas enligt 136 § i kommunallagen.