Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen, kokous 29.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Justering av protokollet

Perustelut

Beredning: Monica Smeds, servicesekreterare

 

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen beslutar

1. välja två protokolljusterare att justera protokollet från detta sammanträde, till protokolljusterare föreslås Jesper Eklund och Pia Furu

2. justera protokollet elektroniskt i enlighet med följande tidtabell:

Fredag 1.12.2017 skickas protokollet elektroniskt till ordförande och protokolljusterarna, som meddelar sitt godkännande senast måndag 4.12.2017. Om sekreteraren inte får ett meddelande om godkännande senast vid denna tidpunkt, anses protokollet vara godkänt. Protokollet justeras till exempel vid följande sammanträde.

Protokollet är offentligt framlagt torsdag 7.12.2017 på kommunens webbplats och i kommunhusets tredje våning, bildningsväsendet. Den allmänna besvärstiden inleds fredag 8.12.2017.

 

 

Päätös

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen beslutade välja Rita Holopainen och Pia Furu till protokolljusterare.