Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen, kokous 28.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Utredning om tillfälliga utrymmen för daghem och skolor inom bildnings- och fritidssektorn

KIRDno-2018-1318

Valmistelija

  • Eeva Viitala, Suunnittelupäällikkö, eeva.viitala@kirkkonummi.fi

Perustelut

Motiveringar

Inneluftsproblemen i Gesterbyn koulu, Kirkkoharjun koulu och Nissnikun koulu har tvingat kommunen till anskaffning av tillfälliga utrymmen för undervisning. Kommunfullmäktige godkände 28.5.2018 de föreslagna flyttbara tillfälliga utrymmena för skolorna ovan. Man har också letat efter potentiella andra tillfälliga utrymmen bland kommunens egna utrymmen och utrymmen som hyrs av utomstående. 

Kirkkoharjun koulu får utöver flyttbara skolbyggnader tillfälliga utrymmen för eleverna i årskurserna 5-6 och för smågrupper (ca 140-200 elever) i Nordeas före detta utrymmen i Aseman Ostari. Det är planerat att utrymmena ska tas i bruk i oktober 2018.

Kommunen har inga tillfälliga utrymmen för Winellska skolans årskurser 7-9, så behovet av eventuella tillfälliga utrymmen måste ordnas genom anskaffning av tillfälliga utrymmen (paviljonger) som lämpar sig för ämnesundervisning.

Kommunaltekniska sektorn har undersökt tillfälliga utrymmen i följande fastigheter: Aavaranta, Gillobacka, Jorvas High-tech Center, Omnia. Endera har det inte funnits tillgängliga utrymmen eller så har utrymmena varit i för dåligt skick, så inget av objekten har varit lämpligt som tillfälligt utrymme.

Bland kommunens egna utrymmen har man utrett bl.a. utrymmesmöjligheter i fråga om privata daghem och användningen av nerlagda skolor (Oitbacka, Friggesby) som tillfälliga utrymmen. Dessutom har man utrett om grupper i andra skolor har plats för elever från skolor som behöver tillfälliga utrymmen.

En noggrannare utredning om eventuella tillfälliga utrymmen och kostnaderna för flyttbara tillfälliga utrymmen finns som bilaga.

Ärendet har behandlats på Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionens sammanträde 26.9.2018 § 43. Efter behandlingen föreläggs ärendet sektionen för ny behandling på grund av räknefel som har visat sig i handlingen /Reetta Hyvärinen, vik. planeringschef, ändringar som gjorts för ny beredning och tabellen i bilaga 3.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen beslutar anteckna ärendet för kännedom.

 

Päätös

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen beslutade enligt beslutsförslaget.