Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen, kokous 28.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Uppdatering av planen för småbarnspedagogik

KIRDno-2018-1565

Valmistelija

  • Christina Broman, christina.broman@kirkkonummi.fi

Perustelut

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden godkände Planen för småbarnspedagogik i Kyrkslätts kommun, 24.5.2017, § 19. Planen för småbarnspedagogik har varit i bruk sedan 1.8.2017. Planen för småbarnspedagogik är ett arbetsredskap som ständigt utvärderas och uppdateras vid behov.

Planen för småbarnspedagogik har uppdaterats i november 2018. Uppdateringar är gjorda enligt lagen om småbarnspedagogik (540/2018) t.ex. preciserade sekretessbestämmelser och bestämmelser för utbyte av uppgifter gällande barnets plan för småbarnspedagogik. Dessutom har det gjorts uppdateringar gällande processer och texter har stiliserats. 

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) har 15.8.2018 publicerat en utvärdering av införande av planer för småbarnspedagogik som styr småbarnspedagogiken och innehållet i dem inom kommuner och inom privata tjänster.

NCU har utarbetat följande rekommendationer för utveckling av verksamheten till lagstiftarna, ministeriet, Utbildningsstyrelsen och verksamhetsanordnarna:

  1. I fortsättningen ska det reserveras tillräckligt med tid för utarbetande och införande av planer för småbarnspedagogik.
  2. För utbildning som stöder internalisering av planer för småbarnspedagogik och för fortbildningar som stöder införande av dem ska man reservera resurser både på nationell och på lokal nivå med iakttagande av kommunernas mångfald och behoven hos serviceproducenterna och de olika formerna av småbarnspedagogik.
  3. Personalen inom småbarnspedagogiken ska utbildas och handledas i utarbetande av planen för småbarnspedagogik för barnet och i uppföljning och utvärdering av genomförande av målen för planen för småbarnspedagogik för barnet.
  4. Graden för hur konkreta grunderna för planen för småbarnspedagogik och de lokala planerna är i förhållande till varandra ska definieras noggrannare.
  5. Förfaranden för godkännande av de lokala planerna för småbarnspedagogik ska utvecklas så att karaktären av planerna för småbarnspedagogik kan författas som handlingar som utvecklas.
  6. I grunderna för planen för småbarnspedagogiken ska målen och kraven som ställs på de olika verksamhetsformerna av småbarnspedagogik förtydligas.

 

Planen för småbarnspedagogik i Kyrkslätts kommun är uppdaterad enligt följande:

Förord: uppdaterat, s. 3
1.3 Barnets plan för småbarnspedagogik: uppdateringar enligt nya lagen, s. 8
2.1 Förpliktelser som styr småbarnspedagogiken: begränsningen av den subjektiva rätten till småbarnspedagogik borttagen, servicesedel och under 3-åriga barnets kommuntillägg hindrar inte syskon från att delta i småbarnspedagogiken, s. 11
2.2 Verksamhetsformer inom småbarnspedagogiken: tekniska uppdateringar, s. 12
2.7 Mångsidig kompetens: uppdateringar under rubrikerna Förmåga att tänka och lära sig, Kulturell och kommunikativ kompetens, Vardagskompetens samt Förmåga att delta och påverka, s. 19-21
3.1 Riktlinjer för att utveckla verksamhetskulturen: uppdateringar under rubrikerna Delaktighet, likabehandling och jämställdhet s. 25 och Kulturell mångfald och språkmedvetenhet s. 25
3.3 Samarbete inom småbarnspedagogiken: preciseringar gällande Samarbete med vårdnadshavarna, s. 30, strukturförändring under rubriken Mångprofessionellt samarbete, den enhetsvisa gruppen för tidigt stöd är slopad och ersatt av pedagogiska teamet, s. 31 och s. 55
4.3 Mångsidiga arbetssätt: uppdateringar under rubriken Portfolio, pedagogisk modell för arbete med den digitala portfolion insatt, s. 36-37
4.4 Leken som grund för utveckling, lärande och välbefinnande: uppdateringar vad gäller likabehandling i leken, s. 38
4.5 Lärområden: Småbarnspedagogikens matrekommendationer är tillagda under rubriken Jag växer, rör på mig och utvecklas, s. 48
5.1 Principerna för stöd: uppdateringar enligt servicesedeln och nya lagen för småbarnspedagogik, s. 53
5.2 Samarbete med barnet, vårdnadshavaren och andra sakkunniga i samband med stöd: uppdatering enligt nya lagen för småbarnspedagogik, s. 55
5.4 Barnets plan för småbarnspedagogik i samband med stöd: processuppdateringar, s. 59
7.1 Utvärdering och utveckling av den pedagogiska verksamheten: processuppdateringar, s. 61
 

Planen har uppdaterats med de nya yrkesbeteckningarna enligt nya lagen för småbarnspedagogik och kommunstyrelsens beslut, 15.10.2018, § 320: lärare inom småbarnspedagogik, speciallärare inom småbarnspedagogik samt barnskötare inom småbarnspedagogik .

Utbildningsstyrelsen arbetar med att uppdatera Grunderna för planen för småbarnspedagogik 2016 före utgången av 2018. Den nya lagen för småbarnspedagogik som trädde i kraft 1.9 medför förändringar i grunderna.  När uppdateringen av Grunderna för planen för småbarnspedagogik är klar skall anordnarna av småbarnspedagogik uppdatera den lokala planen för småbarnspedagogik. Målsättningen är att den uppdaterade lokala planen för småbarnspedagogik tas i bruk i augusti 2019.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen beslutar godkänna de uppdateringar som gjorts i den kommunala planen för småbarnspedagogik i Kyrkslätts kommun enligt bilagan. Uppdateringarna är gjorda i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018).

 

Päätös

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen beslutade enligt beslutsförslaget.

 

Tiedoksi

Förmännen inom den kommunala och privata småbarnspedagogiken