Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen, kokous 28.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionens mötesrutiner, sammanträdestider och -platser för tiden 1.1-31.12.2019

KIRDno-2017-3

Valmistelija

  • Tiina Koivisto, hallintopäällikkö, tiina.koivisto@kirkkonummi.fi

Perustelut

Enligt 162 § i Kyrkslätts kommuns förvaltningsstadga beslutar organen om tid och plats för sina sammanträden. Ett sammanträde hålls också om ordföranden anser det vara påkallat eller om en majoritet av ledamöterna i organet gör en framställning till ordföranden om att ett sammanträde ska hållas för behandling av ett angivet ärende. Ordföranden bestämmer då när sammanträdet hålls. Ordföranden kan av grundad anledning inställa ett sammanträde.

Enligt 163 § i förvaltningsstadgan sammankallas sammanträde av ordföranden eller, om han är förhindrad, av vice ordföranden. I kallelsen ska anges tid och plats för sammanträdet samt de ärenden som ska behandlas. Kallelsen, föredragningslistan, bilagorna och tilläggsmaterial sänds elektroniskt. Det ska framgå i möteskallelsen vilket av organets sätt att fatta beslut som iakttas vid respektive ärende. Om ett ärende behandlas i elektroniskt beslutsförfarande, ska det i kallelsen nämnas före vilken tidpunkt ärendet ska behandlas elektroniskt. Kallelsen till sammanträdet skickas före sammanträdet vid den tidpunkt som organet beslutar.

Föredragningslistan ska innehålla en redogörelse för de ärenden som ska behandlas och förslag till organets beslut. Den ska sändas i samband med kallelsen till sammanträde, om inte särskilda skäl förhindrar detta. Om föredragningslistan, bilagorna eller kompletterande material innehåller sekretessbelagda uppgifter, ska en anteckning om sekretess göras i handlingen. Sammanträdeskallelsen, eller besked om när och var kallelsen kan hämtas elektroniskt, sänds till den officiella e-postadressen som kommunen tilldelat. Sammanträdeskallelsen, eller besked om när och var kallelsen kan hämtas elektroniskt, kan undantagsvis delges även per telefon eller som textmeddelande. Sammanträdeskallelsen ska förutom till ledamöterna sändas elektroniskt till de övriga som har närvarorätt eller närvaroplikt vid organets sammanträde. Kommunstyrelsens, nämndernas och ungdomsfullmäktiges sammanträdeskallelser och föredragningslistor upprättas på handläggningsspråket och översätts till det andra inhemska språket. Bilagor och tilläggsmaterial översätts inte.

Om en ledamot i ett organ enligt 167 § i förvaltningsstadgan är förhindrad att delta i ett sammanträde ska han eller hon kalla in en ersättare. Om en ledamot är jävig att behandla något ärende vid ett sammanträde eller på grund av förhinder inte kan delta i behandlingen av ett ärende, kan han eller hon kalla in en ersättare till sammanträdet för behandlingen av ärendet.

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen beslutar

1. sammanträda i mötesrummet Ervast kl. 18 ifall man inte kommer överens på annat sätt, enligt följande:

  • onsdag 16.1.2019
  • onsdag 6.2.2019
  • onsdag 27.3.2019
  • onsdag 15.5.2019
  • tisdag 3.9.2019
  • onsdag 18.9.2019
  • onsdag 6.11.2019
  • onsdag 4.12.2019

 

2. att föredragningslistan finns till ledamöterna för påseende elektroniskt torsdagen före sammanträdet i det elektroniska sammanträdessystemet till vilket de ordinarie ledamöterna och ersättarna har fått egna användarkoder. Sammanträdeskallelsen, eller besked om när och var kallelsen kan hämtas elektroniskt, sänds till den officiella e-postadressen som kommunen tilldelat

3. konstatera att om sektionens ordinarie ledamot är förhindrad att delta i ett sammanträde ska han eller hon meddela det till sin personliga ersättare och sektionens sekreterare.

 

Päätös

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen beslutade enligt beslutsförslaget.

 

Tiedoksi

Daghemmen, skolorna, möteskalendern