Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen, kokous 28.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Lägesrapport över situationen i Winellska skolans A-byggnad samt Winellska förskolans byggnad (Ladugården på Gesterby museiområde)

KIRDno-2018-1318

Valmistelija

  • Mikael Flemmich, chef för svensk dagvård och utbildning, mikael.flemmich@kirkkonummi.fi

Perustelut

På Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionens sammanträde 26.9.2018 § 50 föreslog ordförande Tony Björk, i samband med att ärendet återremitterades för ny beredning, att utrymmessituationen vid Winellska förskolan granskas och vid behov åtgärdas, att utrymmessituationen för elevvårdspersonalen vid Winellska skolan granskas och vid behov åtgärdas, att de elever som inte kan visas i vissa delar av A- och C-byggnaderna vid Winellska skolan bereds plats i ersättande utrymmen samt att en helhetslösning för samtliga ovannämnda grupper utreds. Ordförandes förslag understöddes enhälligt av sektionen.

Vid sammanträdet 28.11.2018 deltar lokalchef Jarno Köykkä och redovisar för Winellska förskolans situation då det gäller inomhusluften samt för de åtgärder som redan vidtagits och för vilka planer som finns gällande förskolans utrymmen.

I samband med lösningen för förskolan, kan man även lösa utrymmesfrågan för elevvårdspersonalen, som för närvarande arbetar i B-byggnaden.

Då det gäller A-byggnaden, har Sektionen för serviceproduktion, 15.8.2018 § 53, beslutat att föreslå att Winellska skolans A-byggnad i sin helhet rivs och ersätts med en ny byggnad. Motiveringarna till rivandet framgår av paragrafen.

För närvarande kan A-byggnaden användas i sin helhet, men situationen med inomhusluften följs kontinuerligt med.

För de elever som inte kan vistas i vissa delar av A-byggnaden och/eller C-byggnaden ordnar rektor för Winellska skolan individuella utrymmeslösningar så väl det går. En del av undervisningen för dessa elever är förlagd till Paviljongerna och även robotik används för genomförandet av undervisningen, ifall man inte kan vistas i vissa utrymmen.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen beslutar anteckna ovannämnda redovisning för kännedom.

 

Behandling

Lokalchef Jarno Köykkä närvarade vid sammanträdet under denna behandlingen av denna paragraf och presenterade ärendet.

Under diskussionen gav ordförande Tony Björk förslag att följande kläm bilfogas protokolllet. "Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen begär en utedning om hur utrymmena löses för förskoleelverna och att även alternativ med paviljonger till förskola bör utredas, samt att sektionen tillställes en rapport angående symptomläget i Winellska skolan (Hur många barn/familjer har anmält symptom)". Förslaget godkändes enhälligt.

 

Päätös

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen beslutade

1. anteckna ovan nämnda redovisning för kännedom

2. att man bifogar följande kläm till beslutet "Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen begär en utedning om hur utrymmena löses för förskoleelverna och att även alternativ med paviljonger till förskola bör utredas, samt att sektionen tillställes en rapport angående symptomläget i Winellska skolan (Hur många barn/familjer har anmält symptom)".

 

Lokalchef Jarno Köykkä närvarade vid sammanträdet under denna behandlingen av denna paragraf. Ersättare Anna Kylmänen anlände till sammanträdet kl. 18.42 under behandlingen av denna paragraf.