Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen, kokous 27.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 SFUS Utlåtande om förslaget till detaljplan för Viltskogen

KIRDno-2017-48

Valmistelija

  • Eeva Viitala, Suunnittelupäällikkö, eeva.viitala@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kommunstyrelsen har behandlat förslaget till detaljplan för Viltskogen 12.6.2017 § 15 och beslutat lägga fram det i planläggnings- och trafiksystemtjänsterna 28.8-29.9.2017. Handlingarna finns också till påseende i kommunens servicekontor och i Kyrkslätts huvudbibliotek och i biblioteken i Veikkola och Masaby. På webben finns materialet på adressen www.kyrkslatt.fi > Boende och miljö > Planläggning > Framlagda nu och nya projekt.

Utlåtandet ska ges senast 20.10.2017.

Invånarmöte och presentation av detaljplaneförslaget har hållits 13.9.2017 i Kyrkslättssalen.

Planeringsområdet ligger i östra Kyrkslätt från Sarvviks anslutning vid Västerleden och väster om Sundsbergsvägen. Området ska i väster anslutas till Ingvalsportens koncentration av kommersiell service, som ska detaljplaneras.

Detaljplaneområdets storlek är ca 60 hektar. Området har ingen gällande detaljplan och det är numera obebyggt, även om planområdets terräng omformats betydligt i samband med utvidgningen av Västerleden.

Områdets planläggning är en del av utvecklingen av det lokala centrumet  Sundsberg – Sarvvik. Planområdet hör till områdena som ska utvecklas enligt Helsingforsregionens markanvändningsplan 2050 (MASU) (godkänd av kommunfullmäktige 4.5.2015).

Planförslaget möjliggör ett nytt arbetsplatsområde norr om Västerleden, vilket skulle stärka Kyrkslätts arbetsplatssufficiens och förtäta stadsstrukturen längs Västerleden. Sammanlagt har anvisats arbetsplatsbyggande om ca 34 600 v-m2. Arbetsplatsbyggandet ska riktas till småföretag.

Byggandet är en del av det blivande lokala centrumet Sundsberg-Sarvvik I planen beaktas grön- och rekreationsförbindelserna från planområdet till de mer omfattande friluftsområdena samt naturvärdena i  områdets västra del som en del av den landskapsmässiga ekologiska förbindelsen.

På planeringsområdet finns för tillfället varken service eller arbetsplatser. Ungefär 2 km härifrån, i områdescentrum i östra Kyrkslätt, Masaby, finns ett gott utbud av närservice. Dessutom finns det några närtjänster på Sundsbergs bostadsområde. Avståndet till servicen i kommuncentrum är ca 7,5 km och till Stensvik i Esbo ca 5 km.

På Sarvviks detaljplaneområde väster om detaljplanområdet har anvisats reserveringar för skola och daghem. I Ingvalsporten planeras ett regionalt område för kommersiella tjänster.

På detaljplaneområdet placeras inga bostäder, och således inga nya invånare. Arbetsplatsutbudet som placeras på området med eventuella affärsfunktioner stöder dock indirekt bostadsbyggandet på Sarvvikområdet.

Med tanke på kulturarvet betydande objekt och landskapsmässiga naturvärden beaktas i detaljplanen.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen beslutar konstatera att den inte har någonting att anmärka på förslaget till detaljplan för Viltskogen.

 

Päätös

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsssektionen beslutade enligt beslutsförslaget.

 

Tiedoksi

Registratur -> Kommunalteknik

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.