Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen, kokous 27.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 SFUS Utlåtande om förslaget till detaljplan för Sarvviksporten

KIRDno-2017-47

Valmistelija

  • Eeva Viitala, Suunnittelupäällikkö, eeva.viitala@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kommunstyrelsen har behandlat förslaget till detaljplan för Sarvviksporten 12.6.2017 § 14 och beslutat lägga fram det i planläggnings- och trafiksystemtjänsterna 28.8-29.9.2017. Handlingarna finns också till påseende i kommunens servicekontor och i Kyrkslätts huvudbibliotek och i biblioteken i Masaby och Veikkola. På webben finns materialet på adressen www.kyrkslatt.fi > Boende och miljö > Planläggning > Framlagda nu och nya projekt.

Utlåtandet ska ges senast 20.10.2017.

Ett presentations- och invånarmöte om detaljplanen för Sarvviksporten har hållits 13.9.2017 i Kyrkslättssalen.

Planeringsområdet ligger i östra Kyrkslätt på Västerledens södra sida, mellan Sarvviks bostadsområde, som håller på att byggas, och Ingvalsportens koncentration av kommersiell service, som ska detaljplaneras. På en del av planeringsområdet gäller detaljplanen för Sarvvik, som ändras.

Detaljplaneområdets storlek är ca 73 hektar. Byggandet av gator och kommunalteknik  pågår på detaljplaneområdet för Sarvvik. I övrigt är planeringsområdet obebyggt med undantag av en bostadsbyggnad.

Kommunaltekniken på östra delen av Sarvviksporten (ändringsområdet för Sarvviks detaljplan) har blivit färdig i början av 2016, vilket möjliggör inledandet av planeringen av husbyggnad på området omedelbart efter att detaljplanen vunnit laga kraft. Genomförandet av ett nytt bostadsområde vid strandområdet vid Finnträsk sker kring år 2020.

Målet med detaljplanen är att skapa ett trivsamt bostadsområde och högklassiga allmänna rekreationsområden i strandlandskapet i östra delen av Finnträsk. För Sarvviks detaljplanerade bostadsområde ändras områdets bostadsutbud från småhus till flervåningshus, och samtidigt effektiveras byggandet i omgivningen kring Sarvviks anslutning. I planen beaktas grön- och rekreationsförbindelserna från planområdet till de mer omfattande friluftsområdena samt områdets natur- och landskapsmässiga värden.

Beträffande servicen stöder sig området på tjänsterna i Masaby och kommuncentrum samt på tjänsterna i Sundsbergs lokala centrum, som byggs senare. På planeringsområdet finns för tillfället varken service eller arbetsplatser. I områdescentrum i östra Kyrkslätt, Masaby, finns ett gott utbud av närservice (avståndet från planeringsområdet är ca 2 km). Avståndet till servicen i kommuncentrum är ca 7,5 km och till Stensvik i Esbo ca 5 km.

Servicenätsplanen 2016-2025-2040 gällande kommunens bildningssektor har blivit klar år 2016, och den gäller bl.a. förnyandet av Kyrkslätts skolnät. Sarvvik har ansetts vara ett alternativ vid övervägandet av plats för ett nytt inlärningscenter. I ändringen av detaljplanen för Sarvvik reserveras plats för ett nytt inlärningscenter, om vars byggande kommunen beslutar senare. I planeringsområdets östra del, i Y-kvarteret som anvisats på Sarvviks detaljplaneområdes  ändringsområde, kan placeras ett inlärningscenter på 15 000 v-m2.

I västra delen av Sarvviks detaljplans ändringsområde placeras flervåningshusdominerat byggande (AK) om ca 30 000 v-m2 (ca 700 invånare). Höjden på byggandet varierar från fem till sex våningar, men i närheten av korsningsområdet placeras en byggnad i åtta våningar.

I närheten av Sarvviks planskilda anslutning placeras ett kvartersområde för affärs- och servicebyggnader (KLH). Man bereder sig på att placera en trafikstation på 1 500 v-m2 i kvarteret. I närheten av den kan man placera en dagligvaruaffär på högst 600 v-m2. För affärs- och servicebyggnader som tjänar strandzonens rekreationsbruk anvisas byggrätt om 150 v-m2 i K-kvartersområdet, som avisats väster om bostadsbyggandet.

Detaljplanen kan börja genomföras då detaljplanen och fastighetsdelningen har trätt ikraft. I Kyrkslätts planläggningsprogram anvisas inga målinriktade tidtabeller för projekten. Genomförandet av bostadskvarteren inleds genast då detaljplanen vunnit laga kraft och beräknas pågå i ca 5-10 år.

Skolan för de lägre årskurserna på detaljplaneområdet är Bobäcks skola. I inlärningscentret som placeras i Y-kvarteret kunde också finnas en svenskspråkig skola för årskurserna 1-6.  

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen beslutar konstatera att den inte har någonting att anmärka på förslaget till detaljplan för Sarvviksporten.

 

Päätös

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsssektionen beslutade enligt beslutsförslaget.

 

Tiedoksi

Registratur -> Kommunalteknik

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.