Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen, kokous 27.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 SFUS Utlåtande om beredningsmaterialet till detaljplanen för Sarvviksstranden

KIRDno-2017-831

Valmistelija

  • Eeva Viitala, Suunnittelupäällikkö, eeva.viitala@kirkkonummi.fi

Perustelut

Samhällstekniska nämnden i Kyrkslätts kommun har behandlat beredningsmaterialet till detaljplanen för Sarvviksstranden 31.5.2017 § 42 och beslutat lägga fram  den i planläggnings- och trafiksystemtjänsterna 21.8-22.9.2017. Handlingarna finns också till påseende i kommunens servicekontor och i Kyrkslätts huvudbibliotek och i biblioteken i Masaby och Veikkola. På webben finns materialet på adressen www.kyrkslatt.fi > Boende och miljö > Planläggning > Framlagda nu och nya projekt.

Ett invånarmöte har hållits 7.9.2017 i Kyrkslättssalen.

Man begär utlåtande om beredningsmaterialet till planen senast 13.10.2017.

Planeringsområdet ligger i östra delen av Kyrkslätts kommun, invid Esbovikens strand söder om Västerleden (stamväg 51). Området gränsar i norr till ett småhusområde, i väster och i söder till ett skogsområde och i öster till Esboviken. Planeringsområdet omfattar en del av detaljplaneområdet för Sarvvik med ca 2 000 invånare. Väster om planområdet, på detaljplaneområdet för Sarvviksberget har byggts nya flervåningshus.

Detaljplaneändringen är en del av utvecklingsprocessen för Sarvviksområdet, vars mål är ett nytt betydande område som reserverats för byggande samt affärs- och företagsverksamhet. Ändringen av detaljplanen för Sarvvik har getts namnet detaljplanen för Sarvviksstranden. Avsikten med detaljplaneändringen är ändring av markanvändningen i kvarter 2240 så att byggande av flervåningshus (AK) tillåts på kvartersområdena för fristående småhus (AO) och byggnader i representationsbruk (RM). I detaljplaneändringen föreslås att på det obebyggda kvartersområdena för fristående småhus (AO) i kvarter 2204 tillåts byggande av bostadssmåhus (AP). Kvartersområdenas gränser ändras vid kvarter 2204.


Invånarantalet i planeringsområdet ökar avsevärt i och med genomförandet av Sarvviksstrandens detaljplan. Det beräknade antalet nya invånare är som mest 640. För närvarande finns inga invånare på planområdet. Det uppkommer ca 290-350 nya bostäder, av vilka ett tiotal är småhusbostäder. Det torde bildas 0-5 nya arbetsplatser i områdets affärslokaler.

Byggandet inleds genast då planen vunnit laga kraft. Målet är att detaljplanen vinner laga kraft år 2018 och att området byggs åren 2020-2023.

Det finns två representationsutrymmen på området, vilka används sporadiskt. I utrymmena ordnas företags- och privatevenemang och de sysselsätter företag i servicebranschen. På planområdet finns inga andra tjänster eller arbetsplatser. Söder och sydväst om området ligger Sarfviks golfbana. I augusti 2016 öppnades ett idrottsdaghem med fyra grupper vid Sarvviksvägen väster om planområdet. Den närmaste skolan för de lägre årskurserna är Bobäcks skola. I detaljplanen för Sarvviksporten (utkastet har lagts fram 2016) anvisas platser för ett inlärningscenter och en närbutik. Båda ligger i Sarvviks västra del. I övrigt stöder sig området på servicen i Masaby och kommuncentrum samt på servicen i Stensvik.

Kommunens mål är att trygga rutten i strandzonen och tillräckliga rekreationsområden, placering av småbåtshamnen, ökning av bostadsproduktionen, placering av byggande vid havsstranden och beaktande av affärslivets behov i planeringen.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen beslutar konstatera att den inte har någonting att anmärka på beredningsmaterialet för detaljplanen för Sarvviksstranden.

 

Päätös

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsssektionen beslutade enligt beslutsförslaget.

 

Tiedoksi

Registratur -> Kommunalteknik