Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen, kokous 27.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 SFUS Utlåtande om beredningsmaterialet till detaljplanen för Solbacka och Majvik

KIRDno-2017-366

Valmistelija

  • Eeva Viitala, Suunnittelupäällikkö, eeva.viitala@kirkkonummi.fi

Perustelut

Samhällstekniska nämnden i Kyrkslätts kommun har behandlat beredningsmaterialet till detaljplanen för Solbacka och Majvik 31.5.2017 § 44 och beslutat lägga fram  den i planläggnings- och trafiksystemtjänsterna 14.8-15.9.2017.  Handlingarna finns också till påseende i kommunens servicekontor och i Kyrkslätts huvudbibliotek och i biblioteken i Veikkola och Masaby. På webben finns handlingarna på adressen www.kyrkslatt.fi > Boende och miljö > Planläggning > Framlagda nu och nya projekt.

Utlåtandet ska ges senast 6.10.2017.

Ett invånarmöte har hållits 29.8.2017 i Kyrkslättssalen.

Detaljplaneområdet för Solbacka och Majvik ligger i omedelbar närhet till Ring III och Masaby station. I Helsingforsregionen är det ovanligt med strandområden som rätt långt är obebyggda och som ligger invid goda kollektiva trafikförbindelser, likt Solbacka och Majvik. Områdets särskilda attraktionsfaktorer är närheten till havet, Esbovikens naturområde och Majviks kulturmiljö. Detaljplaneområdets storlek är ca 70,5 hektar.

Masaby centrum, som ligger nära planeringsområdet, förtätas och utvecklas nu genom flera projekt. I nuläget koncentreras boendet och servicen främst längs Masabyvägen på banans västra sida. Målet med detaljplanen för Solbacka och Majvik är att öka boendet också öster om banan. Byggandet av området förenar Herrgårdsstrandens och Masabys områden på ett kraftigare sätt. Planområdet hör till områdena som enligt Helsingforsregionens markanvändningsplan 2050 (godkänd av kommunfullmäktige 4.5.2015 § 37) ska utvecklas.

Målet med detaljplaneprojektet är att anvisa nytt bostadsbyggande på området Solbacka och Majvik, som ligger invid goda kollektivtrafikförbindelser och Esboviken. Byggandet respekterar områdets kulturmiljö och naturvärden. I planen beaktas grön- och rekreationsförbindelserna från planområdet till de mer omfattande friluftsområdena, områdets natur och kulturhistoriska och landskapsmässiga värden.

Beträffande servicen stöder sig området huvudsakligen på Masaby, men också på planområdet placeras dagligvaru- och turismtjänster. Planutkastet möjliggör nytt bostadsbyggande på ungefär 73 600 v-m2, en dagligvaruaffär, nya tjänster och utveckling av de nuvarande tjänsterna. För service har reserverats totalt ca 16 500 v-m2 och för dagligvaruhandel 2 000 v-m2.. Genomförande av planen förutsätter byggande av ett nytt gatunät och kommunalteknik. Med planen bereder man sig dessutom på förbättringsåtgärder på Ring III.

På planeringsområdet finns varken kommersiell eller offentlig service. I planeringsområdets norra del finns mötes- och kongresshotell Majvik, som erbjuder inkvarterings-, fest- och mötesutrymmen, och som är centralt för turismtjänsterna. De närmaste kommersiella tjänsterna ligger i Masaby på ca 500 meters avstånd. De viktigaste är två dagligvaruaffärer, apotek och post.

I Masaby och Herrgårdsstranden på ca 1 kilometers avstånd ligger kommunal service, bl.a. hälsostation, bibliotek, idrottspark, finska och svenska grundskolor för de lägre och högre årskurserna samt daghem. Ett mer omfattande kommersiellt och kommunalt serviceutbud finns i Kyrkslätts kommuncentrum, ca 8 km därifrån.

I utvecklingsbilden är planeringsområdet en del av Kyrkslätts huvudtillväxtzon (zonen mellan kustbanan och Västerleden), som stödjer sig på kustbanan. I östra Kyrkslätt finns invånarpotential om 15 000-20 000 enligt utvecklingsbilden. Masaby är i utvecklingsbilden ett allt starkare servicecentrum i östra Kyrkslätt.

Planutkastet möjliggör ca 1 100 bostäder och 1 480 invånare. Bostadsbyggnaderna är flervåningshus och småhus. Planprojektets syfte är att möjliggöra mångsidigt bostadsbyggande och målet är att få en mångsidig fördelning av invånare på området. Den goda tillgängligheten invid servicen i Masaby och betoningen på små bostäder i flervåningshusutbudet torde göra området lockande för äldre och små hushåll. Å andra sidan lockar egnahemstomterna och närheten till rekreationstjänster barnfamiljer till området.

Detaljplanen kan börja genomföras då detaljplanen och fastighetsdelningen har trätt ikraft. Målet i Kyrkslätts planläggningsprogram är att detaljplanen godkänns år 2018.

Ökningen av antalet invånare och elever på området förutsätter byggande av nya undervisningsutrymmen. I förslaget till detaljplan för Sarvviksporten finns en Y-tomtreservering för ett inlärningscenter på 15 000 v-m2. Områdets nuvarande skolor är fulla, så det är utomordentligt viktigt att få nya utrymmen till Masabyområdet. I inlärningscentret kunde också finnas en svenskspråkig skola för årskurserna 1-6.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen beslutar konstatera att den inte har någonting att anmärka på beredningsmaterialet till detaljplanen för Solbacka och Majvik.

 

Päätös

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsssektionen beslutade enligt beslutsförslaget.

 

Tiedoksi

Registratur -> Kommunalteknik

Muutoksenhaku

Besvärsförbud

 

I beslut, som gäller endast beredning eller verkställighet, får ändring inte sökas enligt 136 § i kommunallagen.