Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen, kokous 27.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Regionförvaltningsverkets beslut angående förvaltningsklagan gällande undervisning i ortodox tro i Kyrkslätt

KIRDno-2017-913

Valmistelija

  • Mikael Flemmich, chef för svensk dagvård och utbildning, mikael.flemmich@kirkkonummi.fi

Perustelut

Då den svenska grundläggande utbildningen i Kyrkslätt tog i bruk den nya läroplanen 01.08.2016, började man undervisa åskådningsämnena huvudsakligen tillsammans i samma grupp.

Vårdnadshavaren Jarri Vuorio gjorde en förvaltningsklagan till Regionförvaltningsverket eftersom han ansåg att hans son inte får en sådan undervisning i ortodox tro som denne har rätt till och att arrangemangen för undervisning i religion på svenska i Kyrkslätt också i övrigt är i strid med lagen om grundläggande utbildning och principen om likabehandling.

Kyrkslätts kommun konstaterade i sitt utlåtande att undervisningen i åskådningsämnena i kommunens svenskspråkiga skolor bygger på grunderna för läroplanen från år 2014 och den av svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden godkända läroplanen för den svenskspråkiga grundläggande utbildningen i Kyrkslätt. Modellen för undervisningen i religion och livsåskådningskunskap bygger på de erfarenheter av samundervisning man har haft i Kulosaaren yhteiskoulu. De arrangemangen har befunnits uppfylla de krav som ställs, trots prövning. Nämnden ansåg att samundervisningen i åskådningsämnena följer läroplanen och gällande lagstiftning.

Vårdnadshavaren påtalar i sitt bemötande bland annat att det inte finns några konkreta planer för undervisningen och att läromedlen består av kopierade papper, inte de läroböcker som finns.

Utlåtanden i ärendet

Enligt Utbildningsstyrelsen utlåtande har man inte tillräckligt preciserat läroplanen i de svenskspråkiga grundskolorna i Kyrkslätt. I praktiken, anser Utbildningsstyrelsen, följer således undervisningen i alla åskådningsämnen samma läroplan, vilket inte är i enlighet med grunderna för läroplanen. Därmed definierar Kyrkslätt undervisningen i religion på ett annat sätt än i grunderna för läroplanen genom att undervisningen i Kyrkslätt har en allmänbindande karaktär till skillnad från grunderna i läroplanen, vilken betonar den egna religionen som det huvudsakliga målet för religionsundervisningen. Enligt vårdnadshavaren har en del av undervisningen i den egna religionen (religionsspecifika delar) överförts på hemmens ansvar. Enligt grunderna i läroplanen kan den egna åskådningen inte endast behandlas i hemmet, utan den ska synas i alla undervisning. Utbildningsstyrelsen anser att läroplanerna för livsåskådningskunskap och för undervisning i ortodox tro enligt det undervisningsprogram som har godkänts för samtliga svenskspråkiga skolor inom den grundläggande utbildningen i Kyrkslätts kommun inte till alla delar är i enlighet med grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen. Eleven har också rätt till undervisning enligt grunderna för läroplanen i enlighet med den lärokurs som eleven följer. Denna rätt förverkligas inte om innehållet i undervisningen är detsamma för alla elever.

Diskrimineringsombudsmannens byrå konstaterar på basis av 10 § i diskrimineringslagen att det knappast kan anses vara fråga om direkt diskriminering de svenskspråkiga eleverna emellan då alla elever deltar i samma undervisningsgrupp och har samma lärare. På basis av diskrimineringslagens 13 § kan det ändå vara befogat att konstatera att elever som är i klar minoritet i undervisningen kan behandlas olika jämfört med elever som deltar i undervisning i majoritetsreligionen eftersom de (klass)lärare som tar hand om undervisningen saknar specifik kompetens i ortodox tro. Till denna bedömning måste man dock ta i beaktande eventuella godtagbara syften samt proportionaliteten hos de valda medlen. På basis av diskrimineringslagens 11 § är de syften, som Kyrkslätts kommun beskriver i sitt utlåtande, av sådan karaktär att de är i linje med den nationella läroplanens värdegrund och kan med fog anses som allmänt godtagbara. På grund av att klagomålet har lämnats in i början av läsåret finns det också sparsamt med information att tillgå om undervisningens faktiska upplägg. Kyrkslätts kommun har inte heller redovisat hur målen med den nya praxisen uppnås i praktiken. Kommunens syn och klientens syn på konsekvenserna skiljer sig markant. När man beaktar alla aspekter ter det sig sannolikt att de elever som är berättigade till undervisning i en religion eller livsåskådningslära med få elever kan hamna i ett underläge både socialt och beträffande lärandet. Det här kan utgöra indirekt diskriminering. Diskrimineringsmannen anser att förfarandet kan strida mot den plikt att främja likabehandling som läggs fram för utbildningsanordnare och läroanstalter. Dessutom kan förfarandet strida mot förbudet mot indirekt diskriminering som läggs fram i diskrimineringslagen.

Då det gäller religionsundervisningens läroplansenlighet konstaterar Regionförvaltningsverket att utgångspunkten i Kyrkslätts kommuns samundervisningspraxis verkar vara att alla elever undervisas i samma grupp med en gemensam lärare. Eftersom det centrala innehållet i lärokurserna för olika läroämnen ändå är olika krävs det konkretisering av innehållet i lärokurserna och de olika infallsvinklar som olika åskådningar har i fråga om de olika teman som ingår i lärokurserna. Det förutsätter också att man i den lokala läroplanen har preciserat innehållet i de olika lärokurserna så att det går att urskilja vilka delar som är gemensamma förutom till målet också till det konkreta innehållet. Enligt kommunens utredning har en del av undervisningen i den egna religionen (religionsspecifika delar) överförts på hemmens ansvar trots att undervisningen enligt grunderna i läroplanen ska stödja eleven att skapa en egen åskådningsidentitet i förhållande till andra åskådningsämnen. Därmed kan inte den egna åskådningen endast behandlas i hemmet i form av läxor, utan den ska synas i undervisningen. Utbildningsstyrelsen lyfter också fram i sitt utlåtande att årsklockorna för årskurserna 1-6 huvudsakligen innehåller teman som hör till undervisningen i evangelisk-luthersk tro. Sammantaget anser Utbildningsstyrelsen att undervisningen i ortodox tro och livsåskådningskunskap i Kyrkslätt inte till alla delar följer grunderna för läroplanen.

Beträffande diskriminering av minoriteter anser Regionsförvaltningsverket att man bör kunna bedöma vilka konsekvenser kommunens nuvarande lösning har för de olika eleverna. Det framkommer inte tillräckligt tydligt hur man i praktiken tänker uppnå de framlagda syftena ur den redovisning som kommunen har tagit fram. Då elever som hör till en minoritetsreligion är få till antalet och läraren inte är behörig att undervisa i den religionen kan man, liksom diskrimineringsombudsmannen påpekar, anse att minoritetseleverna särbehandlas och hamnar i ett utsatt läge.

Sammanfattning och slutsatser

På basis av den utredning som Kyrkslätts kommun har lämnat in samt utlåtandena från Utbildningsstyrelsen och Diskrimineringsombudsmannens byrå anser Regionförvaltningsverket följande:

  • Det finns delar av lärokurserna i evangelisk-luthersk tro, ortodox tro och livsåskådningskunskap som till innehållet är likadana. Dessa kan undervisas gemensamt av en gemensam lärare, eftersom varje elev då får läroplansenlig undervisning och alla elever kan delta på lika villkor.

  • Det finns också delar av lärokursen i respektive åskådningsämne som inte har någon motsvarighet i de andra ämnena samt delar där respektive åskådnings infallsvinkel på ett i sig gemensamt tema är annorlunda än inom de andra ämnena.

  • De delar av lärokurserna som inte till innehållet är lika kan inte undervisas gemensamt av en gemensam lärare, eftersom religionsfriheten med de begränsningar som anges i lagen om grundläggande utbildning ger eleven rätt att avstå från undervisning i någon annan religion. Undervisningen följer då inte heller i sin helhet grunderna för läroplanen för respektive läroämne och de elever som representerar en minoritetsåskådning riskerar att hamna i en utsatt position där de inte har samma stöd av läraren som vid separat undervisning.

  • För att det ska vara möjligt att undervisa delar av lärokursen gemensamt måste grunderna för läroplanen preciseras i den lokala läroplanen så att det tydligt går att urskilja likheterna och olikheterna. De årsklockor med tillhörande tabeller som Kyrkslätts kommun har utarbetat fyller inte denna funktion eftersom de överbryggar läroämnena på ett sätt som inte motsvarar grunderna i läroplanen och som utelämnar delar av lärokurserna. Hemmet kan inte förväntas undervisa eleven i den egna religionen, utan skolan måste lära ut hela lärokursen.

På ovannämnda grunder anser Regionförvaltningsverket att undervisningen i religion och livsåskådningskunskap inom det svenska undervisningsväsendet i Kyrkslätts kommun inte är förenlig med gällande lagstiftning och grunderna för läroplanen. Regionförvaltningsverket delger svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden denna uppfattning och avslutar därmed handläggningen av detta ärende.

 

Tilläggsmaterial: Regionsförvaltningsverkets beslut LSSAVI/4538/06.06.01.2016 per 21.08.2017

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen beslutar

1. antecknar för kännedom Regionsförvaltningsverkets beslut LSSAVI/4538/06.06.01.2016 per 21.08.2017

2. uppmanar de svenska grundskolorna att precisera och konkretisera de delar av läroplanen som inte uppfyller läroplansgrundernas krav i fråga om undervisningen i de olika religionerna och livsåskådningskunskap till sektionens inkommande möte.

 

Päätös

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsssektionen beslutade enligt beslutsförslaget.

 

Tiedoksi

Bobäcks skola, Karuby skola, Sjökulla skola, Winellska skolan, planerare Christina Broman (E-grunder)

Muutoksenhaku

Besvärsförbud

 

I beslut, som gäller endast beredning eller verkställighet, får ändring inte sökas enligt 136 § i kommunallagen.