Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen, kokous 27.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Justering av protokoll

Perustelut

Beredning: Monica Smeds, servicesekreterare

Ehdotus

Föredragande: Tony Björk, ordförande

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen beslutar

1. välja två protokolljusterare att justera protokollet från detta sammanträde, till protokolljusterare föreslås Thorolf Sjölund och Rita Holopainen

2. justera protokollet elektroniskt i enlighet med följande tidtabell:

Fredag 29.9.2017 skickas protokollet per e-post till ordförande och protokolljusterarna, som meddelar sitt godkännande senast måndag 2.10.2017. Om sekreteraren inte får meddelande om godkännande senast vid denna tidpunkt, anses protokollet vara godkänt. Protokollet justeras till exempel vid följande sammanträde.

Protokollet är offentligt framlagt onsdag 4.10.2017 på kommunens webplats och i kommunens registratur. Den allmänna besvärstiden inleds torsdag 5.10.2017.

 

Päätös

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen beslutade välja Thorolf Sjölund och Rita Holopainen till protokolljusterare.


Muutoksenhaku

Besvärsförbud

 

I beslut, som gäller endast beredning eller verkställighet, får ändring inte sökas enligt 136 § i kommunallagen.